Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/959

Брюксел, 16 юли 2010 г.

Комисията отпуска 5 млн. евро под формата на краткосрочна хранителна помощ за четири държави в Югоизточна Африка

Днес Европейската комисия реши да отпусне 5 млн. евро, за да помогне за запазването на поминъка на уязвимото население в засегнатите от бедствия региони в Югоизточна Африка и в района на югозападната част на Индийския океан. Помощта ще подобри подготвеността при бедствия, като предостави сигурност на прехраната и подкрепа за поминъка в краткосрочен план, както и други помощни дейности в Коморските острови, Мадагаскар, Малави и Мозамбик.

Комисарят по въпросите на международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи Кристалина Георгиева заяви: „Въпреки успеха на програмите ни за подготвеност в засегнатите от бедствия райони, опитът показва, че природните катастрофи водят до рискове не само за живота, но и за поминъка. Затова ние доразвиваме нашите програми, като създаваме допълнителни средства за повишаване на сигурността на прехраната на населението.“

Югоизточна Африка и районът на югозападната част на Индийския океан са двете зони в света, които са най-често засегнати от природни бедствия. В допълнение към постоянните заплахи от земетресения и вулканични изригвания през последните години в региона драматично нарасна броят на наводненията и циклоните. Честите природни бедствия намалиха сериозно възможността за трайно възстановяване.

Главната цел на новото решение е да свърже намаляването на рисковете при бедствия с действия за сигурност на прехраната, като се подпомага поминъка и се гарантира сигурност на прехраната в краткосрочен план. Целта е намаляване на уязвимостта на общностите, изложени на риск от природни катастрофи. Помощта ще бъде предоставена посредством многобройни интервенции като предоставяне на семена за посев, на оборудване и помощ за поминъка и дейности за изграждане на капацитет на равнище на домакинствата и на общността. Помощта ще бъде използвана също така за координиране и техническо подпомагане на действията на партньорите и за финансиране на кампании за повишаване на осведомеността и за застъпничество.

Контекст

През март 2010 г. Комисията прие решение за отпускане на 6 млн. евро за започване на втория ѝ План за действие DIPECHO (програма на Службата за хуманитарна помощ за подготвеност при бедствия) в Югоизточна Африка и района на югозападната част на Индийския океан, който има за цел да повиши устойчивостта и да намали уязвимостта на местните общности, за да бъдат по-добре подготвени за природни бедствия, както и за да намалят последствията от тях и за да предприемат подходящи ответни действия.

На 31 март 2010 г. Комисията прие Съобщение за хуманитарната хранителна помощ (вж. IP/10/404). В него се очертава нова политическа рамка за хуманитарните действия на ЕС за увеличаване на усилията за справяне с несигурността на прехраната при хуманитарни кризи. През последните години гладът и недохранването се увеличиха в световен мащаб; смята се, че през 2010 г. над 1 млрд. души живеят в несигурност по отношение на прехраната си. От тях около 100 милиона живеят в контекст на криза и са изправени пред крайна и остра несигурност на прехраната и недохранване, което представлява непосредствена заплаха за техния живот. В Съобщението се посочва, че хуманитарната хранителна помощ на ЕС има за цел да спаси и запази човешкия живот, да защити поминъка и да повиши устойчивостта на населението, изправено пред настоящи или предсказуеми хуманитарни хранителни кризи, или на население, което е в процес на възстановяване.

За допълнителна информация: http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm


Side Bar