Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/958

Brüssel, 16. juuli 2010

Ühise põllumajanduspoliitika tuleviku teemaline konverents toetub avalikule mõttevahetusele

Ligi 600 saadikut üle terve Euroopa Liidu koguneb järgmisel esmaspäeval ja teisipäeval Brüsselisse, et arutada ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikku pärast 2013. aastat. Konverentsi eesmärk on korraldada arutelu ning teha järeldusi seoses komisjoni poolt aprillis algatatud avaliku mõttevahetusega ÜPP kohta pärast 2013. aastat. Mõttevahetus tugineb neljale esmatähtsale küsimusele: „Milleks ÜPPd vaja on? Mida loodavad kodanikud põllumajanduselt? Milleks ÜPPd uuendada? Milliseid vahendeid vajame tulevase ÜPP jaoks?” Mõttevahetus on kasulik arutelubaas enne seda, kui komisjon koostab teatise ÜPP tuleviku kohta, mis kavatsetakse avaldada 2010. aasta novembris. Lisaks konverentsile toimub Brüsseli kesklinnas (Place St Catherine’il) ka mess, mille teema on Euroopa kvaliteetsete põllumajandustoodete mitmekesisus ning kus igal liikmesriigil on oma väljapanek, kus pakutakse üldsusele mõnda rahvuslikku eritoodet.

Põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Dacian Ciolos juhtis saabuvast sündmusest rääkides tähelepanu avalikule mõttevahetusele osaks saanud tugevale vastukajale: kahe kuu jooksul saabus üldsuselt Interneti teel 6000 vastust ning lisaks teatas oma seisukoha ligi 80 eksperdirühma ja 93 valitsusvälist organisatsiooni. „See näitab, et inimesed peavad ÜPPd oluliseks ning et see poliitika ei hõlma pelgalt toiduaineid, vaid ka avalike hüvede pakkumist laiemalt,” sõnas Ciolos. „Ma ootan huviga pühapäeval ja esmaspäeval Place St Catherine’il toimuvat sündmust, kus tähistatakse Euroopa mitmekesisust ja kuhu on kõik oodatud. See kinnitab mu kindlat seisukohta, et ÜPP ei ole mõeldud ainult põllumajandustootjatele, vaid kõigile maksumaksjatest ja tarbijatest ELi kodanikele.”

Avalik mõttevahetus – teie arvamus on oluline

12. aprillist 11. juunini korraldas komisjon avaliku mõttevahetuse ühise põllumajanduspoliitika tuleviku kohta. Selle raames küsiti üldsuse arvamust 4 äärmiselt olulises küsimuses. Kahe kuu jooksul saadi üldsuselt enam kui 5800 vastust ning mõttevahetuses osales ka 93 sidusrühma ja 80 eksperdirühma. Saksamaalt ja Poolast saabus enam kui 1000 vastust, ent ka Prantsusmaalt, Lätist, Austriast, Hispaaniast, Belgiast, Ühendkuningriigist ja Iirimaalt saabus üle 100 vastuse. Saabunud vastuste kokkuvõte esitatakse esmaspäevasel konverentsil, ent põhiline sõnum oli järgmine.

Miks me vajame ühist põllumajanduspoliitikat? Et tagada toiduainetega varustamine, ent mitte ainult selleks. Paljud kodanikud, valitsusvälised organisatsioonid ja eksperdirühmad rõhutasid põllumajandusettevõtjate, toiduainetööstuse ja turustajate vaheliste õiglaste konkurentsitingimuste tagamise olulisust. Tähtsaks peeti ka põllumajandustegevuse mitmekesisuse säilitamist ELi territooriumil.

Mida loodavad kodanikud põllumajanduselt? Avaliku mõttevahetuse kohaselt hõlmasid peamised ootused taskukohase hinnaga ohutu toidu, säästva maakasutuse ning maakogukondade elujõulisuse tagamist.

Milleks ÜPPd uuendada? Selleks et tegeleda toiduainehindade kõikumise probleemiga ja tagada Euroopa põllumajandustootjatele väärikas elatustase. Samuti on vaja anda oma panus ülejäänud maailma näljahädaga võitlemisse, tugevdada liidu suutlikkust tegeleda keskkonna-, toidukvaliteedi ja –ohutuse probleemidega, suurendada põllumajanduse konkurentsivõimet ja säilitada meie ühine pärand – mitmekesine loodus.

Milliseid vahendeid vajame tulevase ÜPP jaoks? Praeguseid mehhanisme tuleb edasi arendada. Mõned mõttevahetuses osalenud peavad vajalikuks põllumajandustootjatele avalike hüvede pakkumise eest maksmist, eriti juhul, kui need on seotud keskkonna kaitsmise ja säilitamisega.

19. ja 20. juulil toimuv konverents – ÜPP pärast 2013. aastat

Kahepäevase konverentsi alguses tehakse kokkuvõte avaliku mõttevahetuse tulemustest ja esitatakse EUROBAROMETERi uue, kodanike ÜPP alaseid seisukohti käsitleva uurimuse üksikasjad ning sellele järgneb paneelarutelu, kus osalevad mitmed eksperdid ning kus käsitletakse erinevaid küsimusi. Esmaspäeva pärastlõunal toimuvad toiduohutuse, maaühiskonna tuleviku, keskkonna ja põllumajanduse pakutavate avalike hüvede, kvaliteedi, mitmekesisuse ja tervishoiu alased töötoad. Teisipäeva hommikul toimuval istungil, mida juhatab põllumajanduse peadirektoraadi peadirektor Jean-Luc Demarty, arutletakse töötubades esile kerkinud ideesid. Sellele järgnevad taas töötoad, milles käsitletakse toiduainete tootmismahte, maaühiskonna mitmekesisuse säilitamist, avalike hüvede pakkumist põllumajandussektori poolt ning toiduainete kvaliteedi ja mitmekesisuse edendamist. Teisipäeva pärastlõunal püütakse seejärel aruteludest järeldusi teha.

Lisateave

Mess „Elu maik” – Euroopa põllumajanduse mitmekesisuse tähistamine

Brüsseli linnapea Freddy Thielemans, volinik Dacian Ciolos ja Belgia põllumajandusminister Sabine Laruelle avavad pühapäeva hommikul kell 11 Place St Catherine’il messi „Elu maik”. Messil on liikmesriikidele iseloomulike toitude väljapanekud ning erinevaid kultuure tutvustavad kavad, näiteks Hispaania oliiviõli maitsmine, rahvatantsurühmad, Portugali fadolaulja ning muud ansamblid. Messi lõpetab esmaspäeva õhtul konverentsil osalevate saadikute vastuvõtt, kus muu hulgas antakse üle hiljuti korraldatud ELi mahetoodete logo võistluse auhinnad. Logo võeti kasutusele 1. juulil 2010.


Side Bar