Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

Bryssel den 15 juli 2010

EU inleder ett offentligt samråd om bättre rättigheter och stöd till brottsoffer

I EU anmäls årligen cirka 30 miljoner allvarliga brott. EU stöder samarbete för att lagföra brottslingar, men vad händer med de miljontals brottsoffren? Deras förödande upplevelser kan förvärras ytterligare om en utredning eller rättegång är tung och besvärlig, om deras privatliv kränks eller om deras fall behandlas med bristande respekt. Oavsett om brottsoffer befinner sig i sitt hemland eller i något annat EU-land har de rätt att behandlas med respekt och att få stöd, skydd, ersättning och tillgång till rättslig prövning. Europeiska kommissionen har i dag inlett ett offentligt samråd om hur brottsoffer skyddas, vilken typ av stöd de får och om det behövs förbättringar. Kommissionen kommer att använda resultaten när den utarbetar ett omfattande paket av regler och praktiska åtgärder som ska föreslås under första halvåret 2011. Samrådet är öppet till och med den 30 september 2010.

”Vem som helst av oss kan bli offer för brott eller våld och tyvärr råkar miljoner människor ut för det varje år. Vi kan inte få det gjorda ogjort, men vi kan minimera konsekvenserna av brott som begåtts, hjälpa brottsoffren att återhämta sig och se till att de behandlas korrekt och får den rättvisa de förtjänar,” sade vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Brottsoffer ska inte trakasseras två gånger – särskilt inte om de utövar sin rättighet att flytta inom EU. Vi måste också finna ett ur rättssäkerhetssynpunkt hållbart sätt att hantera skyddsorder som utfärdats i ett EU-medlemsland så att brottsoffer kan få dem erkända i ett annat land. Kommissionen kommer att arbeta för att skipa rättvisa över gränserna genom att bygga vidare på det grundliga förberedande arbete som det spanska EU-ordförandeskapet utfört det senaste halvåret när det gäller stöd till brottsoffer.”

Brott kan drabba vem som helst. År 2007 registrerades 30 miljoner allvarliga brott och ändå anmäls de flesta brott aldrig. Omkring en fjärdedel av EU:s befolkning (125 miljoner människor) påverkas direkt av brott varje år. Även om EU-åtgärder på olika rättsliga områden har tillgodosett en del av brottsoffrens behov under det senaste årtiondet har åtgärderna väldigt olika effekt i olika EU-länder. Som exempel kan nämnas att ersättningsbeloppen och förfarandena för att yrka skadestånd varierar mellan olika medlemsländer. Brottsoffren måste ofta genomlida komplicerade och utdragna förfaranden innan de kan få ersättning eller göra sina rättigheter gällande.

För att åtgärda problemet har kommissionen i dag inlett ett offentligt samråd som ska ligga till grund för ett omfattande paket med regler och praktiska åtgärder som kommer att föreslås under första halvåret 2011. Kommissionen vill att paketet ska stödja brottsoffer genom hela den juridiska processen och också därefter. Brottsoffren ska skyddas både från förövaren och från ytterligare psykiska påfrestningar under rättegången, och man bör se till att deras rättigheter respekteras och att de får det stöd de behöver för att återhämta sig och få sin sak prövad.

Samrådet gäller brottsoffrens behov på fem områden:

  • Erkännande. Behandlas de med värdighet och respekt? Förhörs de på ett finkänsligt sätt och får de snabba svar på sina frågor?

  • Skydd. Skyddas de från vedergällning och ytterligare trakasserier både före och efter ett brott? Hur förhindrar man kontakt med gärningsmannen? Går skyddet förlorat när gränser överskrids?

  • Stöd. Får de långsiktigt fysiskt och psykiskt stöd efter brottet? Får brottsoffer hjälp med att yrka skadestånd eller ordna begravning efter brottet?

  • Rätt till rättslig prövning. Hur kan de hävda sina rättigheter och delta i rättsprocessen?

  • Ersättning. Måste de själva yrka skadestånd och genomdriva beslutet genom att kontakta förövaren?

Kommissionen vill framför allt ha in synpunkter från medborgare, organisationer, sammanslutningar, organ, institutioner och experter som på lokal eller internationell nivå arbetar med frågor som berör brottsoffer.

Bakgrund

EU har arbetat med frågan om brottsoffers rättigheter sedan 1999. I ett rambeslut från 2001 föreskrivs miniminormer för behandling av brottsoffer i straffrättsliga förfaranden. I 2004 års direktiv om ersättning till brottsoffer åläggs alla medlemsländer att införa statliga ordningar för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott och ge bistånd vid gränsöverskridande ersättningsyrkanden.

Detta omfattande arbete till förmån för brottsoffer kompletterar andra åtgärder, t.ex. beslutet om att ställa hjälpnumret 116 006 till förfogande för brottsoffer och lanseringen av den europeiska e-juridikportalen, som omfattar faktablad om brottsoffer, människohandel och förhandlingar om direktiv för att bekämpa sexuell exploatering av barn. Eventuella nya åtgärder kommer att ta hänsyn till de framsteg som redan gjorts under det spanska EU-ordförandeskapet när det gäller stöd till brottsoffer.

Det offentliga samrådet finns tillgängligt på följande adress:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0053_en.htm

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, EU-kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/commission_2010- 2014/reding/index_en.htm


Side Bar