Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

V Bruseli 15. júla 2010

EÚ začala verejnú konzultáciu zameranú na zlepšenie práv obetí trestných činov a násilia

V Európe je ročne ohlásených približne 30 miliónov závažných trestných činov. EÚ podporuje spoluprácu zameranú na súdne stíhanie zločincov, ale čo sa deje s miliónmi obetí týchto trestných činov? Zložité vyšetrovanie alebo súdny proces, narušenie ich súkromia alebo neohľaduplné riešenie ich prípadu môžu ešte zhoršiť následky zdrvujúceho zážitku, ktorý prekonali. Obete trestných činov majú právo na ohľaduplné zaobchádzanie, podporu, ochranu, odškodnenie a na prístup k spravodlivosti v rámci celej EÚ, či už sa nachádzajú doma alebo v zahraničí. Európska komisia dnes začala verejnú konzultáciu v otázkach ochrany obetí, podpory, ktorú dostávajú a potrebných zlepšení v tejto oblasti. Komisia využije výsledky konzultácie pri príprave komplexného balíka pravidiel a praktických opatrení, ktorý má predložiť v prvej polovici roku 2011. Konzultácia potrvá do 30. septembra 2010.

„Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia. Stáva sa to žiaľ miliónom ľudí každý rok. Nemôžeme vrátiť späť to, čo sa stalo, môžeme sa však pokúsiť minimalizovať následky trestného činu, pomôcť ľuďom vzchopiť sa po takejto skúsenosti, zabezpečiť, aby im bola poskytnutá primeraná starostlivosť a aby mali prístup k spravodlivosti, ktorá im prináleží,“ vyhlásila podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo. „Obete trestných činov by nemali byť obeťami dvakrát, najmä ak sa rozhodnú uplatniť svoje právo na slobodný pohyb v rámci EÚ. Musíme zároveň nájsť vhodný právny spôsob, ako zabezpečiť, aby ochranné príkazy vydané v jednom členskom štáte boli uznané aj v inom členskom štáte. Komisia bude pracovať na presadzovaní spravodlivosti cez hranice a bude nadväzovať na kvalitnú prípravnú prácu v oblasti ochrany obetí, ktorá bola vykonaná v rámci španielskeho predsedníctva Rady EÚ počas uplynulých šiestich mesiacov.

Trestná činnosť sa môže dotknúť každého. V roku 2007 bolo zaznamenaných 30 miliónov závažných trestných činov, pričom väčšina trestných činov nie je nikdy nahlásená. Trestná činnosť sa každoročne priamo dotýka približne štvrtiny obyvateľov EÚ (125 miliónov ľudí). Hoci opatrenia, ktoré EÚ prijala v oblasti spravodlivosti, poskytovali určité riešenia potrieb obetí v uplynulom desaťročí, ich účinky v rámci EÚ sa značne líšia. Napríklad sumy odškodnenia obetí a postupy súvisiace s uplatňovaním nároku na odškodnenie sa v členských štátoch líšia. Obete sa pri uplatňovaní nároku na odškodnenie alebo presadzovaní svojich práv musia často podrobiť komplikovaným a zdĺhavým procesom.

Komisia dnes začala verejnú konzultáciu, ktorej cieľom je riešiť tieto otázky a ktorá povedie k vytvoreniu komplexného balíka pravidiel a praktických opatrení, ktorý má predložiť v prvej polovici roku 2011. Komisia chce prostredníctvom tohto balíka zabezpečiť, aby bola obetiam počas súdneho konania a tiež po jeho skončení poskytovaná podpora. Obete by mali byť chránené pred páchateľmi trestných činov a pred ďalšou záťažou počas súdneho procesu. Zároveň je potrebné zabezpečiť dodržiavanie práv obetí počas súdneho procesu, poskytnúť im podporu potrebnú na zotavenie a tiež dosiahnutie nápravy.

Konzultácia sa týka potrieb obetí v piatich oblastiach:

  • Uznanie. Zaobchádza sa s obeťami s úctou a rešpektom? Prebieha ich vypočúvanie ohľaduplným spôsobom a dostanú rýchlu odpoveď na otázky?

  • Ochrana. Sú obete chránené pred odvetnými opatreniami a ďalším prenasledovaním pred spáchaním trestného činu ako aj po ňom? Akým spôsobom je obeť chránená pred kontaktom s páchateľom? Stráca obeť pri prekročení hraníc ochranu?

  • Podpora. Je obetiam trestného činu poskytovaná dlhodobá fyzická a psychologická podpora? Je obetiam trestného činu poskytnutá praktická pomoc pri uplatňovaní nárokov na odškodnenie alebo záležitostí súvisiacich s pohrebom?

  • Prístup k spravodlivosti. Akým spôsobom môžu obete trestných činov získať informácie o svojich právach a zúčastniť sa na súdnom procese?

  • Odškodnenie. Musia obete uplatňovať nárok na náhradu škody osobne a uplatniť príslušné rozhodnutie tak, že osobne kontaktujú páchateľa?

Komisia chce počuť najmä názory občanov a organizácií, združení, orgánov, inštitúcií a odborníkov, ktorí sa zaoberajú otázkami týkajúcimi sa obetí na miestnej alebo medzinárodnej úrovni.

Súvislosti

EÚ sa venuje právam obetí trestných činov od roku 1999. V rámcovom rozhodnutí z roku 2001 boli stanovené minimálne podmienky zaobchádzania s obeťami trestných činov počas trestných konaní. V smernici o odškodňovaní obetí trestných činov z roku 2004 sa stanovuje potreba vytvoriť štátny systém odškodnenia obetí násilných úmyselných trestných činov, ako aj pomoc pri cezhraničných pohľadávkach vo všetkých členských štátoch EÚ.

Túto rozsiahlu činnosť týkajúcu sa obetí dopĺňajú ďalšie opatrenia ako napríklad rozhodnutie vyhradiť telefónne číslo 116 006 pre linky pomoci obetiam trestných činov, vytvorenie portálu E-justice, ktorý zahŕňa informačné príručky pre obete, a tiež rokovania o smerniciach na boj proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a obchodovaniu s ľuďmi. Všetky opatrenia v budúcnosti budú zohľadňovať pokrok v oblasti ochrany obetí, ktorý bol dosiahnutý v rámci španielskeho predsedníctva Rady EÚ.

Verejná konzultácia je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0053_en.htm

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar