Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

Brussel, 15 juli 2010

De EU start een openbare raadpleging over betere rechten voor slachtoffers van criminaliteit en geweld

Jaarlijks worden in de EU ongeveer 30 miljoen zware misdrijven aangegeven. De EU steunt samenwerking om misdadigers voor de rechter te brengen, maar wat gebeurt er met de miljoenen slachtoffers van misdrijven? Hun verschrikkelijke ervaring kan erger worden gemaakt door een moeilijk onderzoek of proces, een aantasting van hun privacy of de niet-respectvolle behandeling van hun zaak. Waar in de EU zij zich ook bevinden – thuis of in het buitenland – slachtoffers hebben het recht om respectvol te worden behandeld en om steun, bescherming, schadevergoeding en toegang tot de rechter te krijgen. De Europese Commissie is vandaag een openbare raadpleging gestart over de wijze waarop slachtoffers worden beschermd, welk soort steun zij krijgen en de vraag of verbeteringen nodig zijn. De Commissie zal de resultaten gebruiken bij de voorbereiding van een compleet pakket regels en praktische maatregelen dat in de eerste helft van 2011 zal worden voorgesteld. De raadpleging loopt tot en met 30 september 2010.

"Ieder van ons kan het slachtoffer van criminaliteit of geweld worden. Jammer genoeg is dat elk jaar voor vele miljoenen mensen het geval. We kunnen de aangerichte schade niet ongedaan maken, maar wij kunnen de gevolgen van misdrijven zo veel mogelijk beperken, mensen helpen er weer bovenop te komen en ervoor zorgen dat zij correct worden behandeld en dat hun recht wordt gedaan zoals zij verdienen," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-Commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Slachtoffers mogen geen tweede keer tot slachtoffer worden gemaakt – en vooral niet wanneer zij beslissen hun recht op vrij verkeer in de EU uit te oefenen. We moeten ook een degelijke juridische manier vinden om met in een lidstaat gegeven beschermingsbevelen om te gaan zodat slachtoffers deze kunnen laten erkennen in een ander land. De Commissie zal inspanningen doen om grensoverschrijdend recht te laten geschieden, voortbouwend op het goede voorbereidende werk van het Spaanse voorzitterschap in de laatste zes maanden op het gebied van bescherming van slachtoffers."

Iedereen kan door criminaliteit worden getroffen. In 2007 werden 30 miljoen zware misdrijven geregistreerd en de meeste misdrijven worden zelfs nooit aangegeven. Ongeveer een kwart van de EU-bevolking (125 miljoen mensen) wordt elk jaar direct door criminaliteit getroffen. Hoewel sommige behoeften van slachtoffers in het laatste decennium zijn aangepakt met EU-maatregelen op verschillende gebieden van het justitieel beleid, is het effect van die maatregelen in de EU zeer uiteenlopend. Er bestaan bijvoorbeeld verschillen tussen de lidstaten op het gebied van de toegekende schadevergoeding en de procedures om een schadeclaim in te dienen. Slachtoffers hebben dikwijls te kampen met ingewikkelde en lange procedures voordat zij geld kunnen krijgen of hun rechten kunnen afdwingen.

Om deze kwesties aan te pakken is de Commissie vandaag een openbare raadpleging gestart waarvan de resultaten als input zullen dienen voor een compleet pakket regels en praktische maatregelen dat in de eerste helft van 2011 zal worden voorgesteld. De Commissie wil met dat pakket slachtoffers steunen in de hele gerechtelijke procedure en daarbuiten. Slachtoffers moeten zowel tegen de dader worden beschermd als tegen verder leed tijdens de procedure. Hun rechten moeten worden in acht genomen tijdens processen en zij moeten de nodige steun krijgen om er bovenop te komen en te worden vergoed.

De raadpleging behandelt de behoeften van slachtoffers op vijf gebieden:

  • Erkenning. Worden zij met waardigheid en respect behandeld? Worden zij op een fijngevoelige manier ondervraagd en krijgen zij onmiddellijk antwoord op hun vragen?

  • Bescherming. Worden zij beschermd tegen vergelding en secundaire victimisatie, zowel vóór als na het misdrijf? Hoe wordt contact met de dader vermeden? Is er minder bescherming bij grensoverschrijding?

  • Steun. Is er langdurige fysieke en psychologische bijstand na een misdrijf? Is er praktische bijstand na een misdrijf om te helpen met schadeclaims of met de uitvaart?

  • Toegang tot de rechter. Hoe kunnen zij hun rechten kennen en deelnemen aan de rechtsgang?

  • Schadevergoeding. Moeten zij de vordering tot schadevergoeding zelf indienen en de dader verzoeken om tenuitvoerlegging van de beslissing?

De Commissie wil vooral informatie krijgen van burgers en van organisaties, verenigingen, instanties, instellingen en deskundigen die zich op lokaal of internationaal niveau bezighouden met kwesties in verband met slachtoffers.

Achtergrond

In 1999 is de EU begonnen met de aanpak van de rechten van slachtoffers. In een kaderbesluit van 2001 werden minimumnormen vastgesteld voor de behandeling van slachtoffers tijdens strafprocedures. De richtlijn van 2004 over de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven vereist dat er wordt gezorgd voor nationale schadeloosstellingsregelingen voor slachtoffers van opzettelijke geweldmisdrijven, alsook voor assistentie voor grensoverschrijdende vorderingen in alle EU-lidstaten.

Dit omvangrijk werk in verband met slachtoffers vormt een aanvulling op andere acties, zoals de beschikking waarbij het nummer 116 006 wordt gereserveerd voor hulplijnen voor slachtoffers, de lancering van het e-justitieportaal, dat informatiebladen bevat voor slachtoffers, en de onderhandelingen over richtlijnen betreffende de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en mensenhandel. Bij elke toekomstige maatregel zal rekening worden gehouden met de vooruitgang die het Spaanse EU-voorzitterschap reeds heeft geboekt op het gebied van de bescherming van slachtoffers.


Side Bar