Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

Brussell, il-15 ta’ Lulju 2010

L-EU tagħti bidu għal konsultazzjoni pubblika dwar it-titjib ta' jeddijiet il-vittmi tal-kriminalità u tal-vjolenza

Kull sena fl-UE jiġu rrappurtati madwar 30 miljun każ ta' kriminalità serja. L-UE tappoġġja l-koperazzjoni sabiex il-kriminali jitressqu quddiem il-ġustizzja, iżda x'jiġri mill-miljuni ta' vittmi tal-kriminalità? It-tiġrib ħarbati tagħhom jista' jsir agħar kaġun ta' stħarriġ jew proċess diffiċli, ta' invażjoni tal-privatezza tagħhom, jew ta' trattamant nieqes mir-rispett tal-każ tagħhom. Ikunu fejn ikunu fl-UE – kemm f'pajjiżhom kif ukoll imsefrin – il-vittmi għandhom il-jedd li jkunu ttrattati b'rispett, li jirċievu appoġġ, ħarsien u kumpens, u li jkollhom aċċess għall-ħaqq. Il-Kummissjoni Ewropea llum tat bidu għal konsultazzjoni pubblika dwar kif il-vittmi huma mħarsin, x'tip ta' appoġġ jirċievu u jekk hux meħtieġ li jsir xi titjib. Il-Kummissjoni se tagħmel użu mir-riżultati meta tħejji pakkett komprensiv ta' regoli u ta' miżuri prattiċi li biħsiebha tipproponihom fl-ewwel nofs tal-2011. Il-Konsultazzjoni se tkun miftuħa sat-30 ta' Settembru 2010.

"Kull wieħed u waħda minna j/tista' tkun vittma tal-kriminalità jew tal-vjolenza. Sfortunatament, dan hu l-każ għal bosta miljuni ta' nies kull sena. Ma nistgħux inħassru l-ħsara li tkun saret, iżda nistgħu inċekknu kemm jista' jkun l-impatt tal-att kriminali, ngħinu lin-nies jirkupraw u niżguraw li jiġu ttrattati kif jixraq u li jirċievu l-ħaqq li jixirqilhom," qalet Viviane Reding, il-Viċi President u Kummissarju tal-UE għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza. "Jeħtieġ li l-vittmi ma jiġux ivvittimizzati darbtejn – speċjalment jekk jiddeċiedu li jeżerċitaw il-jedd tagħhom li jiċċaqilqu minn parti għal oħra tal-UE. Jeħtieġ ukoll li nsibu metodu legali sod biex jiġu ttrattati ordnijiet ta' protezzjoni maħruġin fi Stat Membru partikulari sabiex il-vittmi jkunu jistgħu jiksbu għarfien għalihom f'pajjiż ieħor. Il-Kummissjoni se taħdem sabiex iseħħ il-ħaqq lil hinn mill-fruntieri, b'mod li jibni fuq ix-xogħol tajjeb ta' tħejjija li sar mill-Presidenza Spanjola tal-UE f'dawn l-aħħar sitt xhur fil-qasam tal-ħarsien tal-vittmi."

Il-kriminalità tista' tolqot lil kulħadd. Fl-2007 ġew irreġistrati 30 miljun reat serju u l-biċċa l-kbira tal-atti kriminali qatt ma ġew irrappurtati. Kull sena madwar kwart tal-popolazzjoni tal-UE (125 miljun ruħ) jintlaqtu direttament mill-krinimalità. Għalkemm miżuri li ħadet l-UE fl-aħħar deċenn f'diversi oqsma tal-linji politiċi dwar il-ġustizzja indirizzaw xi wħud mill-ħtiġijiet tal-vittmi, l-impatt tagħhom ivarja qatigħ madwar l-UE. Ngħidu aħna, l-ammonti mogħtijin bħala kumpens u l-proċeduri biex wieħed iressaq talba għall-kumpens huma differenti minn Stat Membru għall-ieħor. Il-vittmi huma mxekkla minn proċeduri li spiss ikunu kkumplikati u twal qabel ma jkunu jistgħu jirċievu fondi jew jinfurzaw jeddijiethom.

Biex tindirizza dawn il-kwistjonijiet, il-Kummissjoni llum tat bidu għal konsultazzjoni pubblika li dak li se jinkiseb minnha se jirriżulta f'pakkett komprensiv ta' regoli u miżuri prattiċi li għandu jiġi propost fl-ewwel nofs tal-2011. Il-Kummissjoni trid li l-pakkett jappoġġja lill-vittmi matul il-proċess tal-ġustizzja u wara li jintemm. Jeħtieġ li l-vittmi jitħarsu kemm minn min ikun wettaq l-att kriminali kif ukoll milli jġarrbu aktar tbatija matul il-proċeduri, b'mod li jiġi żgurat li jeddijiethom jitħarsu matul il-proċeduri u li joffrilhom l-appoġġ li jkunu jeħtieġu biex jirkupraw u jiksbu rimedju.

Il-konsultazzjoni tindirizza l-ħtiġijiet tal-vittmi f'ħames oqsma:

  • Rikonoxximent. Qed jiġu ttrattati b'dinjità u b'rispett? Qed jiġu interrogati b'mod sensittiv u qed jingħataw tweġibiet minnufih għall-mistoqsijiet tagħhom?

  • Protezzjoni. Huma mħarsin kontra r-ritaljazzjoni u kontra vittimizzazzjoni ulterjuri, kemm qabel kif ukoll wara att kriminali? Kif qed jiġi evitat il-kuntatt ma' min wettaq l-att kriminali? Il-protezzjoni tintilef meta wieħed jaqsam il-fruntieri?

  • Appoġġ. Hemm assistenza fiżika u psikoloġika għal medda twila ta' żmien wara li jkun seħħ att kriminali? Hemm assistenza prattika wara att kriminali sabiex wieħed jiġi mgħejun jagħmel talbiet għal kumpens jew arranġamenti għal funerali?

  • Aċċess għall-ġustizzja. Kif jistgħu jkunu jafu x'inhuma jeddijiethom u jieħdu sehem fil-proċess tal-ġustizzja?

  • Kumpens. Iridu jsegwu t-talba għad-danni huma stess u jinfurzaw id-deċiżjoni billi jistaqsu lil min ikun wettaq l-att kriminali?

Il-Kummissjoni trid, b'mod speċjali, tisma' mingħand ċittadini u organizzazzjonijiet, assoċjazzjonijiet, korpi, istituzzjonijiet u esperti li, fil-livell lokali jew f'dak internazzjonali, jittrattaw ma' kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal-vittmi.

Sfond

L-UE bdiet tindirizza l-jeddijiet tal-vittmi fl-1999. Deċiżjoni Qafas tal-2001 stabbiliet standards minimi għat-trattament tal-vittmi matul proċeduri kriminali. Id-Direttiva tal-2004 dwar il-kumpens lill-vittmi tal-kriminalità titlob li fl-Istati Membri tal-UE kollha kemm huma jkun hemm skemi statali ta' kumpens għall-vittmi tal-kriminalità intenzjonata vjolenti, kif ukoll assistenza għal talbiet li jaqsmu l-fruntieri.

Dan ix-xogħol ġenerali dwar il-vittmi jikkumplimenta azzjonijiet oħrajn bħad-Deċiżjoni li n-numru 116 006 jinżamm għall-helplines tal-vittmi, l-elaborazzjoni tal-portal tal-ġustizzja elettronika, li jinkludi ġabriet ta' tagħrif għall-vittmi, u n-negozjati dwar Direttivi biex jiġu missiltin l-isfruttament sesswali tat-tfal u t-traffikar tal-bnedmin. Kwalunkwe miżura li tittieħed fil-ġejjieni se tagħti kas tal-progress li diġà sar mill-Presidenza Spanjola tal-UE dwar il-ħarsien tal-vittmi.

Il-Konsultazzjoni Pubblika qed isseħħ f':

http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_0053_en.htm

Il-Kamra tal-Aħbarijiet tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Il-paġna fuq l-internet ta' Viviane Reding, Viċi President u Kummissarju għall-Ġustizzja, id-Drittijiet Fundamentali u ċ-Ċittadinanza:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar