Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

2010 m. liepos 15 d., Briuselis

Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl nusikaltimų ir smurto aukų teisių stiprinimo

ES kasmet pranešama apie 30 mln. sunkių nusikaltimų. ES remia bendradarbiavimą, kad nusikaltėliai būtų nubausti, tačiau kas nutinka milijonams nusikaltimų aukų? Skaudžiai nukentėjusius dar labiau traumuoti gali sudėtingas tyrimo ar teismo procesas, kišimasis į jų privatumą arba nepagarbus elgesys nagrinėjant jų bylą. Tiek savo šalyje, tiek kitose ES valstybėse narėse aukos turi teisę į pagarbų elgesį, paramą, apsaugą, žalos atlyginimą ir galimybę kreiptis į teismą. Šiandien pradėtomis viešomis konsultacijomis Europos Komisija siekia išsiaiškinti, kokia apsauga ir parama suteikiama aukoms ir ką šioje srityje būtina tobulinti. Konsultacijų rezultatais Komisija remsis rengdama išsamų taisyklių ir praktinių priemonių rinkinį, kuris bus pateiktas 2011 m. pirmąjį pusmetį. Konsultacijos vyks iki 2010 m. rugsėjo 30 d.

„Kiekvienas iš mūsų gali tapti nusikaltimo ar smurto auka. Skaudu, tačiau tai nutinka milijonams žmonių kiekvienais metais. Negalime atitaisyti padarytos žalos, tačiau galime sumažinti nusikaltimo poveikį, padėti žmonėms atsigauti ir užtikrinti, kad su jais būtų elgiamasi pagarbiai ir kad būtų įvykdytas teisingumas, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotoja, už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Aukos neturėtų nukentėti du kartus, ypač jei nusprendžia pasinaudoti judėjimo ES teise. Turime rasti deramą teisinį būdą užtikrinti, kad vienoje valstybėje narėje aukoms išduotas apsaugos orderis būtų pripažįstamas kitose šalyse. Siekdama, kad teisingumas būtų užtikrintas visose valstybėse narėse, Komisija tęs darbą remdamasi per pastaruosius šešis mėnesius ES pirmininkavusios Ispanijos puikiai atliktais parengiamaisiais aukų apsaugos srities darbais.“

Nusikaltimo auka gali tapti bet kuris iš mūsų. 2007 m. užregistruota 30 mln. sunkių nusikaltimų, tačiau apie daug nusikaltimų iš viso nepranešama. Apie ketvirtadalis ES gyventojų, t. y. 125 mln. žmonių, kasmet tiesiogiai nukenčia nuo nusikaltėlių. Nors per pastarąjį dešimtmetį ES įvairiose teisingumo srityse priimtos priemonės padėjo atsižvelgti į kai kuriuos aukų poreikius, jų poveikis įvairiose ES šalyse yra skirtingas. Pavyzdžiui, žalos atlyginimo sumos ir ieškinio dėl žalos atlyginimo pateikimo tvarka valstybėse narėse skiriasi. Siekdamos, kad joms padaryta žala būtų atlyginta arba norėdamos pasinaudoti savo teisėmis, aukos dažnai turi įveikti sudėtingas ir ilgai trunkančias procedūras.

Siekdama spręsti šiuos klausimus Komisija šiandien pradėjo viešas konsultacijas, į kurių rezultatus bus atsižvelgta rengiant išsamų taisyklių ir praktinių priemonių rinkinį, kuris bus pateiktas 2011 m. pirmąjį pusmetį. Komisija sieks, kad naujomis priemonėmis parama aukoms būtų teikiama ir per teismo procesą, ir jam pasibaigus. Aukos turėtų būti apsaugotos tiek nuo nusikaltėlių, tiek nuo tolesnių išgyvenimų per teismo procesą, užtikrinant, kad būtų paisoma jų teisių per teismo posėdžius ir joms suteikiant reikalingą pagalbą, kad jos galėtų atsigauti ir ginti savo teises.

Konsultacijose aukų poreikiai suskirstyti į penkias kategorijas:

  • Pripažinimas. Ar su aukomis elgiamasi oriai ir pagarbiai? Ar aukos apklausiamos diskretiškai ir ar į jų klausimus pateikiami tikslūs atsakymai?

  • Apsauga. Ar užtikrinama, kad aukos būtų apsaugotos nuo keršto ir tolesnio persekiojimo tiek prieš nusikaltimą, tiek po jo? Kaip užtikrinama, kad būtų išvengta ryšio su nusikaltėliu? Ar apsauga prarandama kirtus sieną?

  • Parama. Ar po nusikaltimo aukoms teikiama ilgalaikė fizinė ir psichologinė pagalba? Ar po nusikaltimo aukoms teikiama praktinė parama teikiant ieškinį dėl žalos atlyginimo ar organizuojant laidotuves?

  • Galimybė kreiptis į teismą. Kaip aukos gali sužinoti apie savo teises ir dalyvauti teisingumo procese?

  • Žalos atlyginimas. Ar aukos pačios turi pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo ir priversti nusikaltėlį vykdyti teismo sprendimą?

Komisija labiausiai laukia atsakymų iš piliečių ir organizacijų, asociacijų, įstaigų, institucijų ir ekspertų, kurie nacionaliniu arba tarptautiniu lygmeniu dirba spręsdami su aukomis susijusius klausimus.

Pagrindiniai faktai

Aukų teisėmis ES pradėta rūpintis 1999 m. 2001 m. priimtas Pamatinis sprendimas, kuriuo nustatyti minimalūs elgesio su aukomis per baudžiamąjį teismo procesą standartai. 2004 m. direktyva dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms visų valstybių narių reikalaujama parengti žalos smurtinių tyčinių nusikaltimų aukoms atlyginimo schemas ir paramą tarpvalstybinių ieškinių atvejais.

Ši plataus masto su aukomis susijusi veikla papildo kitus veiksmus, pvz., sprendimą, kuriuo telefono numeris 116 006 rezervuojamas aukų pagalbos linijoms, e. teisingumo portalą, kuriame aukos gali rasti informacijos suvestinių, derybas dėl direktyvų dėl kovos su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir prekyba žmonėmis. Ateityje rengiant priemones bus atsižvelgiama į ES pirmininkavusios Ispanijos padarytą pažangą aukų apsaugos srityje.


Side Bar