Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

Brüssel, 15. juuli 2010

EL käivitab kuriteo- ja vägivallaohvrite õiguste parandamiseks avaliku arutelu

Igal aastal registreeritakse ELis ligi 30 miljonit rasket kuritegu. EL toetab koostööd, et tuua kurjategijad kohtu ette, kuid kuidas on lood miljonite kuriteoohvritega? Niigi laastava kogemuse võib ohvrite jaoks muuta veelgi rängemaks keeruline juurdlus või kohtuprotsess, nende eraellu sekkumine või juhtumi taktitu käsitlemine. Kus nad ka ELis ei asuks – kodumaal või võõrsil – on ohvritel õigus lugupidavale kohtlemisele, abile, kaitsele, hüvitistele ja õiguskaitse kättesaadavusele. Euroopa Komisjon käivitas täna avaliku arutelu selle üle, kuidas ohvrid on kaitstud, millist abi nad saavad ning kas midagi on vaja paremaks muuta. Komisjon kasutab arutelu tulemusi 2011. aasta esimesel poolel esitletava õigusnorme ja konkreetseid meetmeid käsitleva paketi ettevalmistamisel. Seisukohti oodatakse 30. septembrini 2010.

ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku ja asepresidendi Viviane Redingi sõnul võib igaüks meist sattuda kuriteo- või vägivallaohvriks. „Kahjuks juhtub seda igal aastal miljonite inimestega. Me ei saa muuta tekitatud kahju olematuks, kuid me saame viia selle mõju miinimumini, aidata inimestel läbielatust üle saada ning tagada nende nõuetekohane kohtlemine ja õiglus. Ohvrid ei tohiks kannatada kaks korda, eriti juhul, kui nad otsustavad kasutada oma õigust liikuda ühest liikmesriigist teise. Samuti tuleb meil leida kindel õiguslik viis, kuidas tagada ühes liikmesriigis välja antud lähenemiskeelu tunnustamine teises riigis. Komisjon töötab piiriülese õigluse tagamise nimel, võttes aluseks tubli ettevalmistustöö, mida ELi eesistujariik Hispaania on viimase kuue kuu jooksul ohvrite kaitse valdkonnas teinud,” lisas volinik.

Igaüks võib sattuda kuriteoohvriks. 2007. aastal registreeriti 30 miljonit tõsist õigusrikkumist ja tuleb ka arvestada, et enamikku kuritegudest politseile ei teatatagi. Igal aastal mõjutab kuritegevus otse umbes neljandikku ELi rahvastikust (125 miljonit inimest). Kuigi viimasel kümnel aastal on ELi võtnud mitmes valdkonnas õigusmeetmeid, mis on suunatud ohvrite vajadustele, on nende mõju ELis riigiti väga erinev. Näiteks erinevad hüvitissummad ja hüvitisnõude esitamisega seotud menetlused. Ohvreid koormatakse sageli hüvitiste saamiseks ja oma õiguste maksma panemiseks keeruliste ja aeganõudvate menetlustega.

Nende küsimuste lahendamiseks käivitas komisjon täna avaliku arutelu, et koostada 2011. aasta esimesel poolel esitletav õigusnorme ja konkreetseid meetmeid käsitlev pakett. Komisjoni eesmärk on panna kokku pakett, mis toetaks ohvreid kogu õigusmõistmisprotsessi vältel ja ka pärast seda. Ohvrit tuleb kaitsta nii õigusrikkuja kui ka täiendavate kannatuste eest menetluste käigus, tagades kohtuprotsessi ajal nende õiguste kaitse ning pakkudes neile toibumiseks ja uuesti jalulesaamiseks vajalikku abi.

Arutelul oodatakse ettepanekuid ohvrite vajadusi hõlmavas viies valdkonnas:

  • Tunnustamine. Kas ohvreid koheldakse väärikalt ja taktiga? Kas neid küsitletakse delikaatselt ja kas nende küsimustele vastatakse kiiresti?

  • Kaitse. Kas nad on kaitstud kättemaksu eest või edasise tagakiusamise eest nii enne kui ka pärast kuritegu? Kuidas välditakse kokkupuudet õigusrikkujaga? Kas piiri ületamisel kaitse kaob?

  • Abi. Kas kuriteo järgselt on võimalus saada pikaajalist füüsilist ja psühholoogilist tuge? Kas kuriteo järgselt antakse konkreetset abi hüvitisnõuete esitamisel või aidatakse korraldada matusetalitust?

  • Õiguskaitse kättesaadavus. Kuidas saavad ohvrid teada oma õigustest ja osaleda õigusemõistmise protsessis?

  • Hüvitis. Kas nad peavad kahjunõudeid esitama ise ja otsuse täitmiseks võtma õigusrikkujaga ise ühendust?

Komisjon soovib tagasisidet eriti just kodanikelt ja organisatsioonidelt, ühingutelt, asutustelt, institutsioonidelt ja ekspertidelt, kes tegelevad ohvritega kas siis kohalikul või rahvusvahelisel tasandil.

Taustteave

EL tegeleb ohvrite õigustega alates 1999. aastast. 2001. aasta raamotsusega kehtestati miinimumnõuded ohvrite kohtlemisele kriminaalmenetluse käigus. 2004. aasta kuriteoohvrite hüvitust käsitleva direktiiviga on tahtlike vägivallakuritegude ohvritele ette nähtud riiklikud hüvitisskeemid ning abi piiriüleste nõuete puhul kõikides ELi liikmesriikides.

Ulatuslik töö ohvritega täiendab muid meetmeid, nagu otsus reserveerida number 116 006 ohvrite abiliiniks, e-õiguskeskkonna portaali käivitamine, kusjuures portaalis on ohvritel võimalik lugeda teabelehti, ning läbirääkimisel olevad direktiivid, mis käsitlevad võitlust laste seksuaalse ärakasutamise ja inimkaubanduse vastu. Mis tahes edaspidises meetmes arvestatakse edasiminekut, mille on saavutanud ohvrite kaitse valdkonnas ELi eesistujariik Hispaania.


Side Bar