Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

Bruxelles, den 15. juli 2010

EU indleder offentlig høring om forbedrede rettigheder for ofre for forbrydelser og vold

Hvert år anmeldes der ca. 30 millioner alvorlige forbrydelser i EU. EU støtter samarbejdet om at få stillet forbryderne for retten, men hvad sker der med de flere millioner ofre for forbrydelser? Deres forfærdelige oplevelser kan forværres i tilfælde af en vanskelig efterforskning eller retssag, krænkelse af deres privatliv eller en respektløs behandling af deres sag. Uanset hvor de er i EU ‑ hjemme eller i udlandet – har ofrene ret til at blive behandlet med respekt, at få støtte, beskyttelse, erstatning og domstolsadgang. Europa-Kommissionen har i dag indledt en offentlig høring om, hvordan ofre beskyttes, hvilken type støtte de får, og hvorvidt der er behov for forbedringer. Kommissionen vil anvende resultaterne, når den skal udarbejde en samlet pakke af regler og praktiske foranstaltninger, der vil blive fremsat forslag om i første halvdel af 2011. Høringen varer indtil 30. september 2010.

Vi kan alle blive ofre for en forbrydelse eller for vold, og det sker sørgeligt nok for mange millioner mennesker hvert år, sagde næstformand Viviane Reding, EU-kommissær med ansvar for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab. Hun tilføjede, at vi ikke kan ændre på det, der er sket, men vi kan mindske forbrydelsens virkninger, hjælpe ofrene med at komme videre og sikre, at de behandles ordentligt og oplever den retfærdighed, de fortjener. Hun fortsatte med at sige, at ofrene ikke må blive ofre to gange, navnlig hvis de beslutter at udnytte deres ret til fri bevægelighed inden for EU, og at det er nødvendigt at finde en retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde at behandle kendelser om beskyttelse på, som afsiges i én medlemsstat, således at ofrene kan få dem godkendt i et andet land. Hun sluttede med at sige, at Kommissionen vil arbejde for at sikre retfærdighed på tværs af grænserne på grundlag af det grundige forberedende arbejde, som det spanske formandskab har gjort de sidste seks måneder på området beskyttelse af ofre.

Alle kan blive berørt af forbrydelser. I 2007 blev der anmeldt 30 millioner alvorlige forbrydelser, og de fleste forbrydelser anmeldes aldrig. Ca. en fjerdedel af befolkningen i EU (125 mio. mennesker) påvirkes direkte af forbrydelser hvert år. Selv om der via EU-foranstaltninger på forskellige retlige områder er blevet taget fat på at dække nogle af ofrenes behov de sidste ti år, er virkningerne heraf meget forskellige på tværs af EU. Erstatningen og procedurerne for at indgive et krav om erstatning varierer f.eks. mellem medlemsstaterne. Ofrene må ofte gennem komplicerede og langvarige procedurer, inden de kan få deres erstatning eller håndhæve deres rettigheder.

For at tage fat på disse problemer indledte Kommissionen i dag en offentlig høring, hvis resultater skal anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af en samlet pakke af regler og praktiske foranstaltninger, der skal fremsættes forslag om i første halvdel af 2011. Kommissionen ønsker, at pakken skal sikre ofrene støtte under retssagen og senere. Ofrene bør være beskyttet mod både gerningsmanden og yderligere bekymringer under retssagen ved, at det sikres, at deres rettigheder respekteres under retssagen, og at de får den støtte, de har behov for, for at komme videre og få oprejsning.

Høringen vedrører ofrenes behov på fem områder:

  • Anerkendelse. Behandles de med respekt og værdighed? Udspørges de på en indfølende måde, og får de straks svar på deres spørgsmål?

  • Beskyttelse. Beskyttes de mod gengældelse og yderligere viktimisering både før og efter forbrydelsen? Hvordan undgås det, at de kommer i kontakt med gerningsmanden? Sker der en mindskelse af beskyttelsen af ofrene, når de passerer grænserne?

  • Støtte. Ydes der langsigtet fysisk og psykologisk bistand efter en forbrydelse? Ydes der praktisk bistand efter en forbrydelse til at indgive krav om erstatning eller arrangere begravelse?

  • Domstolsadgang. Hvordan kan de få kendskab til deres rettigheder og deltage i retsprocessen?

  • Erstatning. Skal de selv fremkomme med krav om erstatning og håndhæve afgørelsen ved at rette henvendelse til gerningsmanden?

Kommissionen ønsker navnlig at høre fra borgere og organisationer, foreninger, organer, institutioner og eksperter, der tager sig af spørgsmål vedrørende ofre på enten lokalt eller internationalt plan.

Baggrund

EU begyndte at tage spørgsmålet om ofres rettigheder op i 1999. Ved en rammeafgørelse fra 2001 blev der fastsat minimumsstandarder for behandlingen af ofre under straffesager. I henhold til direktivet fra 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser skal der i alle EU-medlemsstater indføres nationale erstatnings­ordninger for ofre for forsætlige voldsforbrydelser samt bistand til krav, der går på tværs af grænserne.

Denne brede indsats vedrørende ofre suppleres af andre foranstaltninger såsom beslutningen om at reservere telefonnummeret 116 006 til hjælpelinjer for ofre, lanceringen af E-justice-portalen, der omfatter faktablade for ofre, og forhandlinger om direktiver om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og menneskehandel. I forbindelse med alle fremtidige foranstaltninger vil der blive taget hensyn til de fremskridt vedrørende beskyttelse af ofre, der blev gjort under det spanske formandskab


Side Bar