Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

V Bruselu dne 15. července 2010

EU zahajuje veřejnou konzultaci o zlepšování práv obětí trestné činnosti a násilí

V Evropské unii je každoročně nahlášeno 30 milionů závažných trestných činů. EU podporuje spolupráci, jejímž cílem je předat pachatele spravedlnosti. Co se však děje s miliony obětí trestné činnosti? Jejich nepříjemné zážitky může prohloubit náročné vyšetřování, trestní řízení, zásah do jejich soukromí nebo necitlivé řešení jejich případu. Bez ohledu na to, kde se v rámci EU nacházejí – ať doma či v zahraniční – musí mít oběti právo na ohleduplné zacházení, podporu, ochranu, odškodnění a přístup ke spravedlnosti. Evropská komise dnes zahájila veřejnou konzultaci o tom, jak jsou oběti chráněny, jakého druhu podpory se jim dostává a zda je zapotřebí něco zlepšit. Komise použije výsledky této konzultace při přípravě obsáhlého souboru pravidel a praktických opatření, který má být předložen v první polovině roku 2011. Konzultace potrvá do 30. září 2010.

„Obětí trestné činnosti se může stát každý z nás. Je tomu tak bohužel každoročně u milionů lidí. Nemůžeme napravit způsobenou škodu, ale můžeme zmírnit dopad zločinu, pomoci lidem vyrovnat se s ním a zajistit, aby se jim dostalo náležitého zacházení a spravedlnosti, kterou si zaslouží,“ uvedla místopředsedkyně Viviane Redingová, komisařka EU pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Oběti by se neměly stávat oběmi dvakrát – zvláště pokud se rozhodnout uplatňovat své právo na pohyb v rámci EU. Je také potřeba nalézt rozumnou právní cestu, jak vyřešit ochranné příkazy vydané v jednom členském státě tak, aby byly obětem uznávány i v další zemi. Komise bude usilovat o to, aby zajistila spravedlnost přes hranice, přičemž bude vycházet z dobré přípravné práce, kterou za posledních šest měsíců v oblasti ochrany obětí vykonalo španělské předsednictví EU.“

Trestná činnost může postihnout každého. V roce 2007 bylo zaznamenáno 30 milionů závažných trestných činů a většina zločinů není nikdy nahlášena. Každý rok je trestnou činností zasažena asi čtvrtina obyvatelstva EU (125 milionů osob). I když opatření na úrovni EU v různých oblastech spravedlnosti se některými potřebami obětí v posledním desetiletí již zabývala, jejich dopad je v různých částech EU odlišný. Například částky poskytované jako odškodnění a postupy pro uplatňování nároku na odškodnění se v jednotlivých členských státech liší. Než oběti získají finanční prostředky nebo prosadí svá práva, jsou zatěžovány často složitými a zdlouhavými postupy,

Pro řešení těchto otázek dnes Komise zahájila veřejnou konzultaci, která poskytne podněty pro obsáhlý soubor pravidel a opatření, jež bude předložen v první polovině roku 2011. Komise chce, aby tento soubor opatření dloužil k podpoře obětí v průběhu celého soudního řízení i nad jeho rámec. Oběti by měly být chráněny jak před pachatelem, tak před další zátěží během řízení. Zároveň by mělo být zajištěno dodržování práv obětí během procesů a podpora, jež obětem umožní vyrovnat se se situací a získat odškodnění.

Konzultace se zabývá potřebami obětí v pěti oblastech:

  • Uznávání: Je s oběťmi zacházeno důstojně a s úctou? Jsou vyslýchány citlivě a dostávají na své otázky okamžitou odpověď?

  • Ochrana: Jsou oběti chráněny před odvetnými opatřeními a viktimizací jak před trestnými činem, tak po něm? Jak je bráněno styku s pachatelem? Dochází při překročení hranic ke ztrátě ochrany?

  • Podpora: Je obětem po trestném činu k dispozici fyzická a psychologická pomoc? Je po trestném činu k dispozici praktická asistence na pomoc při uplatňování nároků na odškodnění nebo zajišťování pohřbu?

  • Přístup k právní ochraně: Jak mohou oběti získat informace o svých právech a účastnit se soudního procesu?

  • Odškodnění: Musí oběti usilovat o odškodnění samy a vymáhat rozhodnutí tím, že je vyžadují na pachateli?

Komise vítá především názory od občanů a organizací, sdružení, subjektů, institucí a odborníků, kteří se zabývají otázkami obětí buď na místní nebo mezinárodní úrovni.

Souvislosti

Evropská unie se začala zabývat právy obětí v roce 1999. Rámcové rozhodnutí z roku 2001 stanovilo minimální standardy pro zacházení s oběťmi v průběhu trestního řízení. Směrnice o odškodňování obětí trestných činů z roku 2004 vyžaduje vytvoření vnitrostátních systémů odškodňování pro oběti úmyslných násilných trestných činů a dále pomoc i v případě přeshraničních nároků na odškodnění ve všech členských státech EU.

Tato obsáhlá činnost týkající se o obětí doplňuje další opatření, jako je rozhodnutí vyhradit telefonní číslo 116 006 pro linky pomoci obětem trestných činů, zahájení provozu portálu E-justice, který obsahuje souhrnné informace pro oběti, jednání o směrnicích pro boj proti sexuálním vykořisťování dětí a proti obchodu s lidmi. Jakékoliv opatření zohlední pokrok, kterého v oblasti ochrany obětí trestných činů již dosáhlo španělské předsednictví.


Side Bar