Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/953

Брюксел, 15 юли 2010 г.

ЕС започва обществена консултация относно подобряване на правата на жертви на престъпления и насилие

Всяка година в ЕС се подава сигнал за около 30 милиона сериозни престъпления. ЕС подкрепя сътрудничеството за това извършителите да бъдат изправени пред съда, но каква е съдбата на милионите жертви на престъпления? Травмиращото им преживяване може да бъде утежнено от затруднено разследване или съдебен процес, нахлуване в личния им живот или незачитане на техния случай. Независимо къде се намират в ЕС — дали са в родината си или в чужбина — жертвите имат право да бъдат третирани с уважение, да получат подкрепа, закрила, компенсации и достъп до правосъдие. Днес Европейската комисия започва обществена консултация относно начините за защита на жертвите, вида помощ, която да получават, и необходимостта от подобрения. Комисията ще използва резултатите при подготовката на цялостен пакет от правила и практически мерки, който ще бъде предложен през първата половина на 2011 г. Консултацията ще продължи до 30 септември 2010 г.

„Всеки един нас може да стане жертва на насилие. За съжаление това се случва на няколко милиона души всяка година. Ние не можем да поправим нанесената вреда, но можем да сведем до минимум последиците от престъплението, да помогнем на хората да се възстановят и да гарантираме, че са третирани с уважение и получават справедливото правосъдие, което заслужават,“ заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар на ЕС по правосъдието, основните права и гражданството. „Жертвите не трябва да бъдат жертви два пъти, особено ако решат да се преместят да живеят в друга държава в рамките на ЕС. Трябва да намерим издържан от правна гледна точка начин за разглеждане на заповеди за осигуряване на защита, издадени в дадена държава-членка, така че те да бъдат признати и в друга държава. Комисията ще положи усилия за предоставяне на правосъдие отвъд границите, стъпвайки на добрата подготвителна работа в областта на защитата на жертвите от последните шест месеца, извършена от испанското председателство на ЕС.“

Престъпността може да засегне всеки. През 2007 г. бяха регистрирани 30 милиона сериозни нарушения, като за повечето престъпления обаче дори не се подава сигнал. Всяка година около една четвърт от населението на ЕС (125 милиона души) е засегнато пряко от престъпни деяния. Въпреки че през последното десетилетие мерките от страна на ЕС в редица области на политиките за правосъдие взеха предвид някои от потребностите на жертвите, тяхното отражение се различава значително в ЕС. Например сумите, отпуснати за компенсация, и процедурите за подаване на искане за компенсация, са различни в отделните държави-членки. Често пъти жертвите са подложени на сложни и дълги процедури преди да могат да получат компенсация или да упражнят правата си.

За разрешаването на тези въпроси Комисията започва днес обществена консултация, която ще допринесе за изготвянето на цялостен пакет от правила и практически мерки, който ще бъде предложен през първата половина на 2011 г. Комисията се стреми пакетът да бъде в подкрепа на жертвите в хода на съдебния процес и отвъд него. По време на производството жертвите следва да бъдат защитени от нарушителите и от допълнителен стрес, като по време на съдебния процес се гарантират правата им и като им бъде предоставена необходимата помощ за възстановяване.

Консултацията разглежда нуждите на жертвите в следните пет области:

  • Признаване. Третирани ли са жертвите достойно и с уважение? Въпросите задават ли им се по внимателен начин и получават ли ясни отговори на техните въпроси?

  • Закрила. Защитени ли са от репресивни мерки и вторична виктимизация преди и след престъплението? Как се избягва контактът с извършителя на престъплението? Губят ли защитата при напускане на държавата си?

  • Подпомагане. Съществува ли дългосрочна физическа и психологична помощ, след като са станали жертви на престъпление? Съществува ли практическа помощ след престъплението, която да им помогне да поискат компенсация или да уредят погребението?

  • Достъп до правосъдие. Как могат жертвите да се запознаят с правата си и да участват в съдебния процес?

  • Компенсация. Налага ли се жертвите сами да търсят компенсация за нанесените вреди и да изпълняват решението за това, като се обръщат към извършителя на престъплението?

Комисията желае, по-специално да получи информация от гражданите и организациите, асоциациите, органите, институциите и експертите, които се занимават с проблемите на жертви на престъпления както на местно, така и на международно равнище.

Контекст

ЕС започна да разглежда въпроси, свързани с правата на жертвите през 1999 г. С Рамково решение от 2001 г. бяха създадени минимални стандарти за третиране на жертвите по време на наказателноправни производства. В Директивата от 2004 г. относно компенсацията за жертвите на престъпления се изискват системи за получаване на компенсация от държавата за жертвите на тежки предумишлени престъпления, както и трансгранична помощ във всички държави-членки.

Тези всеобхватни усилия, свързани с жертвите, допълват други действия като решението за използване на номер 116 006 за гореща линия за жертви, откриването на портала за електронно правосъдие, който включва информационни справки за жертвите, преговорите относно директиви за борба със сексуалната експлоатация на деца и трафика на хора. Всяка по-нататъшна мярка ще взема предвид напредъка, постигнат вече от испанското председателство на ЕС по отношение на защитата на жертвите.


Side Bar