Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/951

V Bruseli 15. júla 2010

Európska komisia a British American Tobacco podpísali dohodu o boji proti nezákonnému obchodovaniu s tabakom

Európska komisia dnes oznámila viacročnú dohodu s British American Tobacco (BAT) o spolupráci na potláčaní nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami. Podľa právne záväznej dohody bude BAT spolupracovať s Európskou komisiou, jej úradom pre boj proti podvodom OLAF a orgánmi presadzovania práva v členských štátoch a pomáhať v boji proti pašovaniu a falšovaniu cigariet. Dohoda predpokladá, že BAT Komisii a členským štátom v priebehu 20 rokov poskytne významné finančné príspevky v celkovej hodnote 200 miliónov USD (134 miliónov EUR). Mal by to byť významný príspevok k úsiliu EÚ bojovať proti nezákonnému obchodovaniu s tabakom, pri ktorom EÚ a členské štáty každý rok prichádzajú o miliardy eur.

Predseda Komisie José Manuel Barroso povedal: „Vítam túto významnú dohodu, ktorá pomôže ochrániť finančné záujmy EÚ a posilní nás v boji proti pašovaniu a falšovaniu cigariet.“

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol: „Nezákonné obchodovanie s cigaretami znamená každý rok stratu miliárd eur v oblasti daňových a colných príjmov. Zvlášť v týchto časoch hospodárskych ťažkostí musíme prijať všetky opatrenia na zastavenie týchto drahých nezákonných činností. Dnešná dohoda je významným prínosom k boju proti nezákonnému obchodovaniu s cigaretami a vyšle páchateľom jasný signál, že teraz proti nim budú pôsobiť orgány spolu s priemyslom.“

Boj proti falšovaniu a pašovaniu

Odhaduje sa, že EÚ a členské štáty každoročne prichádzajú o takmer 10 miliárd EUR v podobe nezaplatených daní z falšovaných a pašovaných tabakových výrobkov. Navyše falšovanie a iné formy pašovania vytvárajú paralelný nezákonný dodávateľský reťazec, ktorý narúša legitímne distribučné kanály a nespravodlivo konkuruje pravým výrobkom distribuovaným cez legitímne kanály. Nezákonné obchodovanie s cigaretami sa často využíva na financovanie ešte nebezpečnejších nezákonných činností, ako je terorizmus a organizovaný zločin. Z týchto všetkých dôvodov sa pre Komisiu a členské štáty EÚ stáva boj proti falšovaniu a pašovaniu cigariet významnou prioritou.

Počas uplynulých niekoľkých rokov sa aj napriek úspechu opatrení prijatých EÚ, členskými štátmi a priemyslom výskyt pašovaných a falšovaných cigariet naďalej rozširuje a narastá. Komisia preto zintenzívnila svoje úsilie v boji proti nezákonnému obchodovaniu s falšovanými cigaretami. Patrí sem spolupráca s úradníkmi orgánov presadzovania práva z členských štátov a tretích krajín na vyšetrovaní falšovania cigariet, vyhľadávanie a narúšanie výroby falšovaných cigariet a zaznamenávanie prípadov zadržania falšovaných cigariet v EÚ s následným úsilím zistiť zdroj výrobku a získať iné závažné informácie.

Dohoda umožní zlepšiť boj proti pašovaniu

V dnešnej dohode, ktorá vznikla z iniciatívy BAT, sa odráža skutočnosť, že koordinácia a spolupráca medzi orgánmi presadzovania práva v EÚ a výrobcami ako BAT môže významne prispieť k úspešnému potláčaniu nezákonného obchodovania s tabakovými výrobkami.

Dohodou sa zavádzajú účinné ustanovenia a postupy týkajúce sa spolupráce a výmeny informácií, ktoré umožnia orgánom presadzovania práva podnikať účinnejšie akcie proti páchateľom trestných činov v Európe i na celom svete. BAT bude okrem toho vychádzať z existujúcich kontrol dodávateľského reťazca, pričom posilní revízny proces pri výbere a monitorovaní zákazníkov v záujme lepšieho sledovania pohybu určitých balení a poskytovania rozšírenej podpory európskym orgánom presadzovania práva v boji proti nezákonnému obchodovaniu s cigaretami. Dohoda obsahuje aj existujúce programy BAT zamerané na zabezpečovanie zhody, ktoré sa zapracúvajú do rámcových zmluvných podmienok.

Dohoda obsahuje aj účinné postupy sledovania pohybu výrobkov umožňujúce orgánom presadzovania práva určiť zdroje a miesta dodania zásielok značkových produktov BAT a overiť, či nie sú falšované. V súlade s dohodou BAT určité balenia doplní informáciou o cieľovom maloobchodnom trhu, veľké balenia cigariet typu „master case“1 označí nálepkami so strojovo snímateľným čiarovým kódom a implementuje ďalšie postupy na zlepšenie sledovania pohybu svojich výrobkov.

Tieto povinnosti sa zhodujú s ustanoveniami Rámcového dohovoru SZO o kontrole tabaku a podporia úsilie EÚ o doplnenie tohto dohovoru účinným protokolom o odstránení nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami.

Okrem uvedených výhod BAT bude Európskej únii a zúčastneným členským štátom počas niekoľkých rokov poskytovať významné finančné príspevky. BAT sa zaviazal vyplatiť v priebehu 20 rokov celkove 200 miliónov USD (134 miliónov EUR).

Dohoda obsahuje tiež záruku, že BAT zaplatí aj v prípade, ak v budúcnosti budú v EÚ zabavené jeho pravé výrobky v množstvách presahujúcich špecifikované hodnoty. Na tieto platby budú mať nárok všetky zúčastnené členské štáty.

Podrobnejšie informácie nájdete tu: MEMO/10/334.

Dohodu nájdete tu:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/budget/index_en.html

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm

1 :

„Master case“ je zaužívaný názov pre balenie obsahujúce približne 10 000 cigariet.


Side Bar