Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Bryssel den15 juli 2010

Kommissionen värnar skattebetalarnas rätt till momsåterbetalningar

I dag antog kommissionen ett förslag om att förlänga tidsfristen för ansökningar om momsåterbetalningar för 2009. Eftersom medlemsstaterna varit så sena med att införa det nya förfarandet för momsåterbetalning, som trädde i kraft den 1 januari 2010, föreslår kommissionen att skattebetalarna ska få mer tid på sig att lämna in sina ansökningar om momsåterbetalning. Samtidigt föreslår kommissionen en harmonisering av vissa aspekter av de nationella webbportalerna för momsåterbetalning, så att de blir mer kompatibla och lättillgängliga för skattebetalarna.

Direktivet om återbetalning av mervärdesskatt trädde i kraft den 1 januari 2010 och möjliggör återbetalning av moms på kostnader för intäkternas förvärvande för beskattningsbara personer i en medlemsstat där de inte är etablerade. Ett elektroniskt system införs, med vilket skattebetalarna kan lämna in ansökningar om återbetalning via en webbportal som utvecklas av den medlemsstat där skattebetalaren är etablerad. Medlemsstaterna var skyldiga att göra dessa webbportaler tillgängliga senast den 1 januari 2010.

Flera medlemsstater var emellertid försenade med sina webbportaler, medan andra hade en rad tekniska problem med att ta dem i drift. Därigenom har vissa skattebetalare inte kunna lämna in sina ansökningar om återbetalning.

På grund av dessa förseningar och i syfte att skydda skattebetalarnas rätt att dra av moms, är det nödvändigt att förlänga tidsfristen för att ansöka om återbetalning för 2009 års utgifter från september 2010 till mars 2011.

Eftersom medlemsstaterna har olika åsikter om direktivets tekniska genomförande måste man dessutom inrätta ett effektivt system för att harmonisera vissa detaljkrav på detta område. Därför föreslår kommissionen att den efter positivt yttrande från den ständiga kommittén för administrativt samarbete ska få rätt att anta de tekniska bestämmelser som krävs för att ett sådant europaövergripande system ska bli helt driftskompatibelt.

Bakgrund

Direktivet om återbetalning av mervärdesskatt ersatte det pappersförfarande för ansökning om momsåterbetalning som införts 1979. Det gamla förfarandet innebar att skattebetalarna för att få återbetalningar var tvungna att skicka originalfakturor till alla medlemsstater där de betalat moms. genom det nya direktivet förenklades detta genom att ett elektroniskt förfarande infördes, där skattebetalaren lämnar in en enda ansökan i den medlemsstat där han eller hon är etablerad.

Vissa nationella webbportaler öppnades mycket sent (den sista i mitten av maj), och det har kommit in många klagomål från företagen om skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om tekniska detaljer i den konkreta hanteringen av de nationella webbportalerna. Kommissionen har redan gjort flera insatser för att komma överens om förbättringar med medlemsstaterna, men enligt direktivet har varje medlemsstat rätt att utforma sin nationella webbportal som den vill. Kommissionen har eftertryckligen uppmanat medlemsstaterna att så snart som möjligt göra sina webbportaler operationella för att minimera de skadorna för företagen.

Förslaget finns på följande länk:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar