Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

V Bruseli15. júla 2010

Komisia zaručila právo daňových poplatníkov na vrátenie DPH

Komisia dnes prijala návrh predĺžiť lehotu na podanie žiadostí o vrátenie DPH za rok 2009. Vzhľadom na to, že členské štáty neskoro zaviedli nové postupy vracania DPH, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2010, Komisia navrhla poskytnúť daňovým poplatníkom viac času na podanie žiadostí o vrátenie DPH. Zároveň navrhuje harmonizovať niektoré časti vnútroštátnych webových portálov na vrátenie DPH tak, aby sa stali viac interoperabilnými a dostupnými pre daňových poplatníkov.

Smernica o vrátení DPH nadobudla účinnosť 1. januára 2010 a na jej základe sa zdaniteľným osobám umožnilo žiadať o vrátenie DPH z obchodných nákladov, ktoré im vznikli v inom členskom štáte, ako v členskom štáte, v ktorom sú usadené. Zaviedol sa ňou elektronický systém, pomocou ktorého daňoví poplatníci podávajú svoje žiadosti o vrátenie DPH prostredníctvom webového portálu zriadeného v členskom štáte, v ktorom sú usadení. Členské štáty boli povinné sprístupniť takýto webový portál 1. januára 2010.

Niektoré členské štáty sa však pri zavádzaní svojich portálov omeškali a iným sa pri tom vyskytol celý rad technických problémov. Dôsledkom boli situácie, keď zdaniteľné osoby nemohli podať svoje žiadosti o vrátenie DPH.

Pre tieto omeškania a na to, aby sa zaručilo daňovým poplatcom právo odpočítať si DPH, treba predĺžiť lehotu na podávanie žiadostí o vrátenie DPH za výdavky vzniknuté v roku 2009 zo septembra 2010 na marec 2011.

Členské štáty okrem toho majú rozdielne názory na technický aspekt fungovania smernice, a preto treba zriadiť efektívny mechanizmus na zladenie určitých podrobných požiadaviek v tejto oblasti. Komisia preto navrhuje, aby sa jej – v závislosti od kladného stanoviska Stáleho výboru pre administratívnu spoluprácu – udelila moc prijať technické ustanovenia, ktoré sú nevyhnutné na to, aby takáto celoeurópska schéma bola úplne interoperabilná.

Kontext

Postup podľa smernice o vrátení DPH nahradil papierový postup žiadania o vrátenie DPH, ktorý sa v právnych predpisoch zaviedol ešte v roku 1979. V rámci pôvodného papierového postupu museli daňoví poplatníci zaslať všetkým členským štátom, v ktorých zaplatili DPH, originál faktúry, aby sa im DPH mohla vrátiť. Cieľom novej smernice je zaviesť elektronický postup, pomocou ktorého daňový poplatník podá jednu žiadosť o vrátenie DPH v členskom štáte, kde je usadený, čím sa tento postup zjednoduší a zmenší sa administratívna záťaž.

Niektoré vnútroštátne webové portály sa sprístupnili veľmi neskoro (posledný v polovici mája) a podniky zaslali veľký počet sťažností na rozdiely medzi členskými štátmi v technických detailoch súvisiacich s praktickou prevádzkou vnútroštátnych webových portálov. Komisia už začala viacero iniciatív s cieľom dosiahnuť s členskými štátmi dohodu o zlepšeniach v tejto oblasti, pričom smernica ponecháva dizajn a fungovanie vnútroštátnych webových portálov úplne v zodpovednosti každého členského štátu. Komisia dôrazne nalieha na členské štáty, aby svoje webové systémy uviedli do úplnej prevádzky čo najskôr, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky pre podniky.

Znenie návrhu je dostupné na tejto linke:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar