Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Briselē, 2010. gada 15. jūlijā

Eiropas Komisija aizsargā nodokļu maksātāju tiesības atgūt PVN

Šodien Komisija pieņēma priekšlikumu pagarināt termiņu PVN atmaksas pieteikumu iesniegšanai par 2009. gadu. Ņemot vērā to, ka dalībvalstis novēloti īstenojušas jauno PVN atmaksas procedūru, kas stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, Komisija ierosina atvēlēt nodokļu maksātājiem ilgāku laiku PVN atmaksas pieteikumu iesniegšanai. Tajā pašā laikā Komisija ierosina saskaņot dažas iezīmes valstu PVN atmaksas elektroniskajos portālos, lai uzlabotu to sadarbspēju un pieejamību nodokļu maksātājiem.

PVN atmaksas direktīva stājās spēkā 2010. gada 1. janvārī, un tajā paredzēta PVN atmaksa par darījumu izmaksām, kas nodokļu maksātājiem radušās dalībvalstī, kurā tie nav reģistrēti. Ar direktīvu ievieš elektronisku sistēmu, kuru izmantojot nodokļu maksātājs iesniedz atmaksas pieteikumu portālā, kas izveidots dalībvalstī, kurā šis nodokļu maksātājs ir reģistrēts. Dalībvalstīm bija jānodrošina, ka šis elektroniskais portāls ir pieejams no 2010. gada 1. janvāra.

Tomēr dažas dalībvalstis novēloti uzsāka savu portālu darbību, bet citas dalībvalstis saskārās ar vairākām tehniskām problēmām to ieviešanā un darbības uzsākšanā. Šādā situācijā nodokļu maksātājiem nebija iespējams iesniegt atmaksas pieteikumus.

Šī kavēšanās, kā arī vajadzība aizsargāt nodokļu maksātāju tiesības atgūt PVN ir radījusi nepieciešamību pagarināt termiņu atmaksas pieteikumu iesniegšanai par izdevumiem 2009. gadā, atliekot šo termiņu no 2010. gada septembra līdz 2011. gada martam.

Turklāt dalībvalstīm ir atšķirīgi viedokļi par direktīvas tehnisko īstenošanu, tāpēc jāizveido efektīvs mehānisms atsevišķu sīki izstrādātu prasību saskaņošanai šajā ziņā. Tālab Komisija ierosina, lai tai tiktu piešķirtas pilnvaras pēc Administratīvās sadarbības pastāvīgās komitejas labvēlīga atzinuma saņemšanas pieņemt tehniskos noteikumus, kas vajadzīgi šādas visu Eiropu aptverošas sistēmas pilnīgas sadarbspējas nodrošināšanai.

Priekšvēsture

PVN atmaksas direktīva aizstāja procedūru PVN atmaksas pieteikumu iesniegšanai uz papīra, kas tika noteikta jau 1979. gadā pieņemtajos tiesību aktos. Saskaņā ar iepriekš spēkā esošo procedūru, kad dokumentus iesniedza papīra formātā, nodokļu maksātājiem, lai atgūtu PVN, bija jānosūta rēķinu oriģināli uz visām dalībvalstīm, kurās tie samaksājuši PVN. Jaunās direktīvas mērķis ir vienkāršot šo procesu un mazināt administratīvo slogu, ieviešot elektronisku procedūru, kas ļauj nodokļu maksātājam iesniegt vienu atmaksas pieteikumu dalībvalstī, kurā tas ir reģistrēts.

Dažu valstu elektroniskie portāli uzsāka darbību ļoti vēlu (pēdējais no tiem — maija vidū), un ir saņemtas daudzas sūdzības no uzņēmējiem, kurās norādītas dažu tehnisku iezīmju atšķirības starp dažādu dalībvalstu portāliem to praktiskās darbības ziņā. Komisija jau ir īstenojusi vairākas iniciatīvas, lai ar dalībvalstīm vienotos par uzlabojumiem šajā jomā, tomēr direktīvā noteikts, ka valsts elektroniskā portāla dizaina izstrāde pilnībā atstāta katras dalībvalsts pārziņā. Lai līdz minimumam samazinātu nelabvēlīgo ietekmi uz uzņēmējdarbību, Komisija ir stingri aicinājusi dalībvalstīs pēc iespējas drīzāk nodrošināt savu elektronisko sistēmu pilnvērtīgu darbību.

Priekšlikuma teksts atrodams šeit:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar