Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Bryssel 15.7.2010

Komissio turvaa veronmaksajien oikeuden arvonlisäveropalautukseen

Komissio antoi tänään ehdotuksen vuotta 2009 koskevien alv-palautushakemusten määräajan pidentämisestä. Uusi alv-palautusmenettely tuli voimaan 1. tammikuuta 2010, mutta sen käyttöönotto on kuitenkin viivästynyt jäsenvaltioissa. Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että veronmaksajille annettaisiin lisäaikaa toimittaa alv-palautushakemuksensa. Samalla komissio ehdottaa, että alv-palautushakemuksissa käytettävien internetportaalien eräitä piirteitä yhdenmukaistettaisiin, jotta niiden yhteentoimivuus paranisi ja jotta veronmaksajien olisi helpompi käyttää niitä.

Alv-palautuksia koskeva direktiivi tuli voimaan 1. tammikuuta 2010. Sen nojalla verovelvollinen voi hakea alv-palautusta sellaisista liikekustannuksistaan, jotka aiheutuivat muussa jäsenvaltiossa kuin hänen sijoittautumisjäsenvaltiossaan. Järjestelmä toimii sähköisesti. Verovelvollinen toimittaa palautushakemuksensa sijoittautumisjäsenvaltionsa kehittämän internetportaalin kautta. Jäsenvaltioiden oli määrä ottaa tällainen portaali käyttöön 1. tammikuuta 2010.

Internetportaalin käynnistäminen on kuitenkin viivästynyt eräissä jäsenvaltioissa. Lisäksi joillakin jäsenvaltioilla on ollut paljon teknisiä ongelmia portaalin käyttöönotossa ja toiminnassa. Tämä on johtanut siihen, etteivät veronmaksajat ole pystyneet toimittamaan palautushakemuksiaan.

Vuotta 2009 koskevat palautushakemukset oli alun perin määrä toimittaa viimeistään syyskuussa 2010, mutta näiden viivästysten vuoksi tätä määräaikaa on syytä pidentää maaliskuuhun 2011, jotta turvattaisiin veronmaksajien oikeus arvonlisäveropalautuksiin.

Koska jäsenvaltiolla on erilaisia näkemyksiä direktiivin teknisestä toiminnasta, on tarpeen perustaa mekanismi, jolla tiettyjä tämän alan yksityiskohtaisia vaatimuksia voitaisiin yhdenmukaistaa. Tätä varten komissio ehdottaa, että se valtuutettaisiin antamaan tarvittavat tekniset säännökset, joilla varmistettaisiin, että järjestelmä toimii yhdenmukaisesti kaikkialla EU:ssa. Tällainen valtuutus edellyttää hallinnollisen yhteistyön pysyvän komitean myönteistä lausuntoa.

Taustaa

Alv-palautuksia koskevalla direktiivillä korvattiin vuonna 1979 annetulla lainsäädännöllä käyttöönotettu paperilomakkeisiin perustuva alv-palautusjärjestelmä, jossa veronmaksajien oli palautuksen saadakseen lähetettävä alkuperäiset laskut kaikkiin sellaisiin jäsenvaltioihin, joissa he olivat maksaneet arvonlisäveroa. Uudella direktiivillä pyritään yksinkertaistamaan tätä menettelyä ja vähentämään hallinnollisia rasitteita. Sillä otettiin käyttöön sähköinen järjestelmä, jossa veronmaksaja jättää vain yhden palautushakemuksen sijoittautumisjäsenvaltioonsa.

Internetportaalit otettiin käyttöön joissakin jäsenvaltioissa erittäin myöhään (yhdessä tapauksessa vasta toukokuun puolivälissä). Yritykset ovat esittäneet lukuisia valituksia siitä, miten eräät kansallisten portaalien käytännön toimintaan liittyvät tekniset yksityiskohdat eroavat toisistaan eri jäsenvaltioissa. Komissio on laatinut useita aloitteita vastatakseen jäsenvaltioilta tulleisiin parannuspyyntöihin, mutta direktiivin mukaan internetportaalien suunnittelu kuuluu kuitenkin kokonaan kunkin jäsenvaltion omalle vastuulle. Komissio on kehottanut jäsenvaltioita saattamaan portaalinsa toimintakelpoisiksi mahdollisimman pian, jotta yrityksille aiheutuisi mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia.

Ehdotus on nähtävissä seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar