Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Brüssel, 15. juuli 2010

Komisjon kaitseb maksumaksja õigust käibemaksutagastusele

Komisjon võttis täna vastu ettepaneku pikendada 2009. aastal kogutud käibemaksu tagastamise nõuete esitamise tähtaega. Arvestades uue, 1. jaanuaril 2010 jõustunud käibemaksutagastuse korra hilist rakendamist liikmesriikides, tegi komisjon ettepaneku anda maksumaksjatele käibemaksutagastuse nõuete esitamiseks rohkem aega. Samas tegi komisjon ettepaneku ühtlustada liikmesriikide käibemaksutagastuse veebiportaalide mõned elemendid, et parandada portaalide koostalitlusvõimet ja teha need maksumaksjale paremini kättesaadavaks.

Käibemaksutagastuse direktiiv jõustus 1. jaanuaril 2010 ja sellega lubatakse tagastada käibemaks ettevõtluskuludelt, mida maksustatav isik kannab liikmesriigis, milles ta ei ole asutatud. Direktiiviga võetakse kasutusele elektrooniline süsteem, milles maksustatav isik esitab tagastusavalduse veebiportaali kaudu, mis on loodud tema asukohariigis. Liikmesriigid olid kohustatud tegema sellise veebiportaali kättesaadavaks alates 1. jaanuarist 2010.

Paraku jäid mõned liikmesriigid portaali käivitamisega hiljaks, samas oli teistel palju tehnilisi probleeme portaalide avamise ja tööshoidmisega. Sellega tekkis olukord, et mõni maksustatav isik ei ole saanud tagastamistaotlust esitada.

Seoses selliste hilinemistega ja selleks, et kaitsta maksumaksja õigust käibemaksu tagasisaamisele, on vaja pikendada 2009. aastaga seotud tagastustaotluste esitamise tähtaega septembrilt 2010 kuni märtsini 2011.

Kuna liikmesriikidel on lahkarvamusi direktiivi tehnilise rakendamise suhtes, on vaja kehtestada tõhus mehhanism selle valdkonna teatavate üksikasjalike nõuete ühtlustamiseks. Selleks teeb komisjon ettepaneku, et talle antaks õigus võtta halduskoostöö alalise komitee nõusolekul vastu tehnilisi sätteid, mis on vajalikud sellise üleeuroopalise kava täieliku koostalitlusvõime tagamiseks.

Taustteave

Käibemaksutagastuse direktiiviga asendati paberdokumendipõhine käibemaksu tagastamise taotluste menetlus, mis oli esitatud juba 1979. aastal vastu võetud õigusaktides. Eelmise, paberdokumendipõhise menetluse kohaselt pidi maksumaksja käibemaksu tagasisaamiseks saatma originaalarved kõikidele liikmesriikidele, milles temalt oli kogutud käibemaksu. Uue direktiiviga sooviti seda protsessi lihtsustada ja vähendada halduskoormust; selleks kehtestati elektrooniline menetlus, milles maksumaksja esitab üheainsa tagastustaotluse oma asukohaliikmesriigis.

Mõne liikmesriigi veebiportaalid avati väga hilja (viimane alles mai keskel) ja ettevõtjatelt on saadud rohkesti kaebusi, et eri liikmesriikide veebiportaalide praktilises töös on tehnilisi erinevusi. Komisjon on juba mitmel korral püüdnud liikmesriikidega kokku leppida, kuidas seda valdkonda täiustada, kuid direktiivi kohaselt vastutab iga liikmesriik ise täielikult oma veebiportaali kujunduse eest. Komisjon on tungivalt palunud liikmesriikidel oma veebisüsteemid võimalikult kiiresti täielikult tööle seada, et vähendada kahjulikku mõju ettevõtlusele.

Ettepaneku tekst on esitatud järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar