Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

Bruxelles, den 15. juli 2010

Kommissionen sikrer de afgiftspligtiges ret til momstilbagebetaling

Kommissionen vedtog i dag et forslag om at forlænge fristen for at indgive anmodninger om momstilbagebetaling vedrørende 2009. I lyset af medlemsstaternes forsinkede gennemførelse af den nye procedure for momstilbagebetaling, som trådte i kraft den 1. januar 2010, foreslår Kommissionen at give de afgiftspligtige længere tid til at indgive deres anmodninger om momstilbagebetaling. Samtidig foreslår Kommissionen at harmonisere nogle af funktionerne i de nationale webportaler til momstilbagebetaling for at forbedre den indbyrdes kompatibilitet og tilgængeligheden for de afgiftspligtige.

Direktivet om momstilbagebetaling trådte i kraft den 1. januar 2010 og giver afgiftspligtige personer mulighed for momstilbagebetaling af driftsomkostninger, de har betalt i en medlemsstat, hvor de ikke er etableret. Det indfører et elektronisk system, hvorved den afgiftspligtige person indgiver sin anmodning om tilbagebetaling via en webportal, som etableringsmedlemsstaten har oprettet. Medlemsstaterne var forpligtet til at stille denne webportal til rådighed den 1. januar 2010.

Nogle medlemsstater har imidlertid lanceret webportalen for sent, mens andre har haft en række tekniske problemer med at oprette den og gøre den funktionsdygtig. Dette har skabt en situation, hvor de afgiftspligtige personer ikke har haft mulighed for at indgive deres tilbagebetalingsanmodninger.

Som følge af disse forsinkelser og med henblik på at sikre de afgiftspligtiges ret til momsfradrag er det nødvendigt at forlænge fristen for at indgive tilbagebetalingsanmodninger for moms vedrørende 2009 fra september 2010 til marts 2011.

Hertil kommer, at det som følge af medlemsstaternes forskellige opfattelser af, hvordan direktivets tekniske aspekter skal administreres, er nødvendigt at indføre en mekanisme, der harmoniserer nogle af de nærmere krav på dette område. Til dette formål foreslår Kommissionen, at den under forudsætning af en positiv udtalelse fra det stående udvalg for administrativt samarbejde, får kompetence til at vedtage de tekniske bestemmelser, som er nødvendige for, at en sådan pan-europæisk ordning kan blive fuldstændig interkompatibel.

Baggrund

Direktivet om momstilbagebetaling erstatter den papirprocedure for anmodninger om momstilbagebetaling, som er fastlagt i lovgivning, der stammer fra 1979. Efter den tidligere papirprocedure skulle de afgiftspligtige sende de originale fakturaer til alle de medlemsstater, til hvilke de havde betalt moms, med henblik på at få momsen tilbagebetalt. Det nye direktiv tilsigter en forenkling af denne proces og en begrænsning af den administrative byrde ved at indføre en elektronisk procedure, hvorved den afgiftspligtige indgiver en enkelt tilbagebetalingsanmodning i etableringsmedlemsstaten.

Nogle af de nationale webportaler blev åbnet meget sent (den sidste blev åbnet medio maj), og virksomhederne har indbragt mange klager over forskellene mellem medlemsstaterne, for så vidt angår nogle af de tekniske detaljer vedrørende den praktiske drift af de nationale webportaler. Kommissionen har allerede taget flere initiativer til at nå til enighed med medlemsstaterne om forbedringer på dette område, men udfærdigelsen af de nationale webportaler er i henhold til direktivet hver enkelt medlemsstats fulde ansvar. Kommissionen har kraftigt opfordret medlemsstaterne til at gøre deres websystemer fuldt ud funktionsdygtige snarest muligt med henblik på at formindske de negative virkninger for virksomhederne.

Forslaget kan ses på det følgende link:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar