Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/950

V Bruselu dne 15. července 2010

Komise chrání právo daňových poplatníků na vrácení DPH

Komise dnes přijala návrh, který odkládá lhůtu pro předložení žádostí o vrácení DHP vztahující se k roku 2009. Jelikož členské státy zavedly nový postup pro vrácení DPH, který vstoupil v platnost 1. ledna 2010, s jistým zpožděním, navrhuje Komise, aby bylo daňovým poplatníkům k předložení žádostí o vrácení DHP poskytnuto více času. Komise zároveň navrhuje, aby byly jisté prvky vnitrostátních internetových portálů pro vrácení DHP harmonizovány, a tím se zajistila větší interoperabilita a přístupnost portálů daňovým poplatníkům.

Směrnice o vrácení DPH, která vstoupila v platnost 1. ledna 2010, umožňuje vrácení DPH z provozních výdajů vzniklých osobám povinným k dani v členských státech, kde nejsou usazeni. Zavádí elektronický systém, v němž osoba povinná k dani předkládá žádost o vrácení daně prostřednictvím internetového portálu vytvořeného členským státem, kde je usazena. Členské státy byly povinny zpřístupnit tento internetový portál k 1. lednu 2010.

Některé členské státy však spustily internetové portály opožděně a jiné se zase při jejich provozu potýkaly s řadou technických problémů. Osoby povinné k dani v důsledku toho neměly možnost své žádosti o vrácení daně podat.

Kvůli těmto prodlením a v zájmu zachování práva daňových poplatníků na odpočet DPH je nezbytné lhůtu pro podání žádostí o vrácení daně za výdaje v roce 2009, která byla stanovena na září 2010, prodloužit až do března 2011.

Členské státy se navíc neshodují na technickém provedení směrnice, a je proto nutné stanovit účinný mechanismus, kterým by se podrobné požadavky v této oblasti sjednotily. Za tímto účelem Komise navrhuje, aby jí byla udělena pravomoc přijmout se souhlasem Stálého výboru pro správní spolupráci technická ustanovení nezbytná k tomu, aby byl tento režim v celé Evropě plně funkční.

Souvislosti

Směrnice o vrácení DPH nahradila původní systém pro žádosti o vrácení DPH založený na listinných dokladech, který byl stanoven v právním řádu z roku 1979. Původní papírový postup spočíval v tom, že pokud daňoví poplatníci chtěli, aby jim byla daň vrácena, museli zaslat originální faktury do všech členských států, kde DPH zaplatili. Nová směrnice má za cíl tento proces zjednodušit a snížit administrativní zátěž, a zavedla proto elektronický proces, v němž daňový poplatník předloží jednotnou žádost o vrácení daně v členském státě, kde je usazen.

Některé z vnitrostátních internetových portálů byly spuštěny s velkým zpožděním (poslední z nich v polovině května) a objevilo se také mnoho stížností ze strany podniků, které poukazovaly na odlišnosti jistých technických detailů, které se vztahují k provozu vnitrostátních internetových portálů, v jednotlivých členských státech. Komise již přijala několik iniciativ, aby se s členskými státy dohodla na zlepšeních v této oblasti, ale podle směrnice jsou za vývoj vnitrostátních internetových portálů plně odpovědné jednotlivé členské státy. Komise důrazně vyzvala členské státy, aby zprovoznily své internetové systémy co možná nejrychleji, aby se tak negativní dopad na podniky snížil na minimum.

Úplné znění návrhu naleznete na této internetové adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


Side Bar