Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/10/94

Brussel, 28 januari 2010

Directe belastingen: Europese Commissie verzoekt België formeel om hogere belasting op dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen ongedaan te maken

De Europese Commissie heeft België formeel verzocht om de bepalingen in de belastingwetgeving die ertoe leiden dat dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen zwaarder worden belast dan soortgelijke uitkeringen aan binnenlandse beleggings­fondsen, te wijzigen. Zij deed dit in de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede stap in de inbreukprocedure van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Als België binnen twee maanden geen gevolg geeft aan dit met redenen omklede advies, kan de Commissie de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Krachtens artikel 106, § 3, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Belgische wetboek van de inkomstenbelastingen zijn dividenden van Belgische vennootschappen die aan Belgische beleggingsfondsen worden uitgekeerd, onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van roerende voorheffing, terwijl dividenden die aan buitenlandse beleggingsfondsen worden uitgekeerd, naar een tarief van 25 % of 15 % worden belast.

Krachtens artikel 110 van datzelfde koninklijke besluit komt e en Belgisch beleggingsfonds dat aan bepaalde wettelijke eisen voldoet op het gebied van beleggingen en beleggers, in aanmerking voor een vrijstelling van roerende voorheffing op de opbrengsten van gelden die het in België op een depositorekening heeft geplaatst, terwijl buitenlandse beleggingsfondsen over diezelfde opbrengsten naar een tarief van 15 % worden belast.

De Commissie is van mening dat deze regeling discriminerend is en een beperking vormt van de in de artikelen 49, 54, 56 en 63 VWEU en de artikelen 31, 34, 36 en 40 van de EER-Overeenkomst neergelegde vrijheden, omdat zij ertoe leidt dat dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggings­fondsen zwaarder worden belast dan soortgelijke uitkeringen aan binnenlandse beleggingsfondsen.

Het referentienummer van de Commissie voor deze zaak is 2007/4791.

Voor de persmededelingen over inbreukprocedures op het gebied van belastingen en douane:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/infringements/infringement_cases/index_en.htm

Voor de laatste algemene informatie over inbreukmaatregelen tegen lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar