Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/948

Bruxelles, den 14. juli 2010

Emissionshandel: Medlemsstaterne støtter Kommissionens forslag om auktionering af kvoter

Europa‑Kommissionen glæder sig over, at Udvalget for Klimaændringer i dag stemte for Kommissionens forslag til en forordning om auktionering af emissionskvoter under EU's emissionshandelssystem (EU ETS). Der fastsættes i forslaget regler for auktionering af emissionskvoter for EU ETS' tredje handelsperiode, der starter i 2013, samt kvoter for luftfartsoperatører, der allerede starter i 2012. Kommissionen forelægger nu Europa‑Parlamentet og Rådet forslaget til en tremåneders behandlingsperiode.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær, sagde: "Kommissionen ville have foretrukket kun at have én platform. Nogle medlemsstater insisterede dog på muligheden for at have deres egen platform. Jeg er derfor tilfreds med at se, at medlemsstaterne er kommet frem til et kompromis, der fungerer som grundlag for en solid fælles auktionsplatform, og at medlemsstaterne kun undtagelsesvis og under særlige omstændigheder kan blive fritaget".

Auktionering tillægges en større rolle

Fra begyndelsen af den tredje handelsperiode i 2013 vil auktionerne gradvis erstatte de frie kvoter som den mest almindelige metode for tildeling af kvoter til alle sektorer inden for EU ETS, bortset fra luftfarten. Det forventes, at mindst halvdelen af de samlede kvoter bliver auktioneret i 2013. For luftfartens vedkommende auktioneres 15 % af kvoterne i 2012, og denne andel forbliver uændret i de kommende år.

Forslaget, som blev godkendt i dag, dækker også auktionering af de kvoter, der gælder for tredje og senere handelsperioder, herunder alle tidlige auktioneringer af kvoter, der finder sted før 2013. Derudover dækker forordningen de såkaldte "luftfartskvoter", der træder i kraft i 2012, og som kun luftfartsoperatører skal efterleve.

En solid fælles auktionsplatform

Ifølge forslaget kan medlemsstaterne og Kommissionen ved hjælp af en fælles udbudsprocedure udpege en fælles auktionsplatform til auktionering af emissionskvoter på medlemsstaternes vegne. Det forventes, at en fælles auktionsplatform er den mest omkostningseffektive metode for både medlemsstaterne og tilbudsgiverne. Kommissionen mener, at en fælles platform er den bedste måde til at sikre overholdelse af principperne om ikke-forskelsbehandling, gennemsigtighed og enkelhed, og at den bedst sikrer uhindret, retfærdig og rimelig adgang for små og mellemstore virksomheder under EU ETS og for virksomheder med små udledningsmængder, samt at det er den bedste måde til at mindske risikoen for markedsmisbrug. Medlemsstater, der ønsker at udpege deres egen auktionsplatform, kan godt gøre det, da forordningen fastsætter nogle hensigtsmæssige regler om auktionsplatformenes funktion og koordineringen af den fælles auktionsplatform.

En enkel auktionsform og en forudsigelig auktionskalender

Forslaget fastsætter en enkel auktionsform, der foregår i "enkeltrunder med forseglede bud og med samme pris for alle tilbudsgivere", og som ETS‑operatører og andre mulige tilbudsgivere har nem adgang til. Den indeholder også en forudsigelig auktionskalender, hvor de årlige mængder bestemmes automatisk på grundlag af en enkel bestemmelse i forordningen. Detaljerne for de enkelte auktioner for et givent kalenderår afgøres og offentliggøres næsten et år i forvejen. Mængden af kvoter, der auktioneres i 2012, fastlægges på et senere tidspunkt.

Adgang for virksomheder med små emissionsmængder og mindskning af risikoen for markedsmisbrug

Der er i forslaget taget højde for kravet om uhindret, retfærdig og rimelig adgang til at byde på auktionerne for små og mellemstore virksomheder under EU ETS og virksomheder med små emissionsmængder, og dette er et vigtigt kriterium at overholde, når en auktionsplatform kommer i udbud. Forslaget fastsætter også det nødvendige retsgrundlag, der skal mindske risikoen for hvidvaskning af penge, finansiering af terroraktiviteter, økonomisk kriminalitet, insiderhandel og kursmanipulation.

De næste skridt

Hvis Europa‑Parlamentet og Rådet ikke kommer med indvendinger, vedtager Kommissionen forordningen, når den tremåneders behandlingsperiode er udløbet. Kommissionen påbegynder straks derefter sammen med de deltagende medlemsstater udbudsforberedelserne for den fælles auktionsplatform.


Side Bar