Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Bryssel den14 juli 2010

Skydd av EU:s ekonomiska intressen: kommissionen offentliggör sin årsrapport

I dag offentliggjorde Europeiska kommissionen sin årsrapport om skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen och bedrägeribekämpningen. I rapporten redogörs det för kommissionens och medlemsstaternas viktigaste insatser under 2009 för att förebygga, detektera och bekämpa oegentligheter och bedrägerier. Rapporten ger en statistisk överblick över alla oegentligheter som medlemsstaterna anmält till kommissionen under 2009, även sådana fall där bedrägeri misstänks, samt en redogörelse för återkraven av EU-medel. I rapporten syns att medlemsstaterna har förbättrat sin rapportering av oegentligheter sedan tidigare år. Den innehåller också rekommendationer för hur man ytterligare kan förbättra skyddet av EU-skattebetalarnas pengar. Detta års rapport tar dessutom upp två särskilda frågor, nämligen samarbetet mellan kommissionen och medlemsstaterna vid kontroller på plats och medlemsstaternas insatser för att återkräva felaktigt utbetalda belopp.

Algirdas Šemeta, kommissionären för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning, säger: ”Denna rapport illustrerar två hörnstenar i sund ekonomisk förvaltning, nämligen öppenhet och ansvar. Kommissionen och de nationella myndigheterna delar ansvaret för skyddet av EU-medlen. Det är av största vikt att medlemsstaterna omgående rapporterar alla misstankar om oegentligheter och bedrägeri och till fullo tar sitt ansvar för en snabb uppföljning. Resultaten i dagens rapport kommer att visa på områden där det krävs ytterligare insatser och hjälp för att man ska kunna garantera att skattebetalarnas pengar skyddas i tillräcklig utsträckning.”

Enligt årsrapporten har antalet rapporterade fall av oegentligheter som rör EU:s egna medel och direkta utgifter sjunkit betydligt under 2009 jämfört med 2008. På andra områden, som jordbruk, sammanhållningspolitik och föranslutningsfonder har antalet rapporterade oegentligheter däremot ökat. liksom antalet misstänkta bedrägerier. Det kan ha flera förklaringar. Ofta är det ett tecken på att de kontroller och bedrägeribekämpningssystem som tillämpas fungerar bättre och att fler fall faktiskt rapporteras. Enligt EU-rätten ska alla misstag som upptäcks och som berör EU-medel korrigeras, och pengar som inte använts i enlighet med reglerna måste återkrävas.

Skyddet av EU:s ekonomiska intressen och bedrägeribekämpningen sträcker sig utanför EU:s gränser, och kommissionen arbetar aktivt för att vidareutveckla det internationella samarbetet på detta område. Vissa åtgärder som tas upp i dagens rapport berör internationella förhandlingar om korruptionsbekämpning och bedrägeribekämpning, intensiva satsningar för att ta itu med cigarettsmugglingen och inrättandet av en ny databas för att förebygga och detektera brott mot jordbruks- och tullagstiftningen som kan påverka EU:s intäkter.

Oegentligheter och misstänkta bedrägerier som anmälts per sektor under 2009

Egna medel: Antalet rapporterade oegentligheter sjönk med 23 % under 2009, jämfört med 2008, och det uppskattade belopp som påverkats av oegentligheter sjönk med 8,5 %. Misstänkta bedrägerier utgjorde 19 % av alla rapporterade oegentligheter som rörde egna medel, eller cirka 99 miljoner euro.

Jordbruk: Antalet rapporterade oegentligheter ökade med 43 % under 2009. Det uppskattade beloppet uppgår till 125 miljoner euro. Av alla jordbruksanslag under 2009, misstänks 0,03 % ha påverkats av bedrägerier. Ökningen av rapporterade oegentligheter kan kopplas till införandet av systemet för hantering av oegentligheter (Irregularity Management System – IMS), som ger fler användare möjlighet att anmälda misstänkta problem.

Sammanhållningspolitiken: Antalet rapporterade oegentligheter ökade med 23 % under 2009. Det uppskattade berörda beloppet uppgår till 1,22 miljarder euro. av alla anslag för 2009 misstänks 0,23 % ha påverkats av bedrägerier. Ökningen av rapporterade fall under 2009 jämfört med 2008 kan till stor del förklaras med det ökade antalet kontroller och revisioner i samband med att programperioden 2000-2006 löper ut.

Föranslutningsfonder: Antalet oegentligheter som anmälts av de 14 länder som får föranslutningsmedel ökade med 35 % under 2009. Det beräknade berörda beloppet uppgår till 117 miljoner euro. Av de sammanlagda föranslutningsanslagen 2009 misstänks 0,38 % ha påverkats av bedrägerier. De belopp som behövde återkrävas ökade kraftigt (+135 %), och den största andelen av den summan berörde det EU-finansierade programmet för jordbruksutveckling i kandidatländerna, SAPARD.

Direkta utgifter: Antalet rapporterade oegentligheter sjönk med 24 % under 2009. Det uppskattade belopp som berörs av oegentligheter uppgår till 27,5 miljoner euro, varav cirka 1,5 miljoner euro är kopplade till fall av misstänkt bedrägeri. Kommissionen har hittills återkrävt 15,5 miljoner euro av de felaktigt utbetalda beloppen.

(Se tabellen i bilagan för en detaljerad fördelning av fall per område)

Bakgrund

Enligt EU-lagstiftningen ska medlemsstaterna till kommissionen anmäla alla fall av bedrägerier eller andra oegentligheter som kan skada EU:s ekonomiska intressen i något av dess verksamhetsområden. den bild som statistiken ger är emellertid inte nödvändigtvis fullständig, eftersom kommissionen är beroende av att medlemsstaterna verkligen anmäler oegentligheterna. Därför är siffrorna i rapporten preliminära uppskattningar. Som en försiktighetsåtgärd anger man ofta det sammanlagda beloppet för ett helt program om det exakta belopp som påverkas av oegentligheten inte har kunnat fastställas än. Man måste också skilja mellan oegentligheter och bedrägerier. Bedrägerier är oegentligheter som förövats avsiktligt och som utgör ett brott. Bedrägeriernas verkliga ekonomiska följder kan först mätas i slutet av brottsmålsförfarandet.

I dag lade även Olaf fram sin egen årliga verksamhetsrapport, som ger en sammanfattning av Olafs egna operationella verksamhet under 2009.

Rapporter

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Se MEMO/10/3320


Side Bar