Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Bruselj, 14 julij 2010

Zaščita finančnih interesov EU: Komisija objavlja letno poročilo

Danes je Komisija objavila svoje letno poročilo o zaščiti finančnih interesov EU in boju proti goljufijam. V poročilu so opisani pomembni ukrepi, ki so jih v letu 2009 sprejele Komisija in države članice za preprečevanje, odkrivanje in boj proti nepravilnostim in goljufijam. Poročilo vsebuje statistično predstavitev vseh nepravilnosti, ki so jih države članice leta 2009 sporočile Komisiji, navaja primere domnevnih goljufij in razlaga povračilo sredstev EU. Poročilo ugotavlja, da so države članice v primerjavi s prejšnjimi leti bolje izpolnjevale svojo obveznost poročanja o nepravilnostih in poudari priporočila, kako še bolje zaščititi denar evropskih davkoplačevalcev. Letošnje poročilo obravnava tudi dve posebni temi, in sicer sodelovanje med Komisijo in državami članicami pri pregledih na kraju samem ter ukrepe, ki jih sprejmejo države članice glede povračila nepravilnih zneskov.

Komisar za davke, carinsko unijo, revizijski nadzor in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je ob tej priložnosti izjavil: „Poročilo odraža dva temelja zdravega finančnega poslovodenja: preglednost in odgovornost. Komisija in nacionalni organi si delijo odgovornost za zaščito sredstev EU. Zelo pomembno je, da države članice hitro prijavijo kakršen koli sum na nepravilnosti in goljufije ter da v celoti prevzamejo svojo vlogo pri zagotavljanju učinkovitega nadaljnjega poročanja. Ugotovitve iz današnjega poročila nas bodo usmerile na področja, kjer je treba vložiti nadaljnja prizadevanja in zagotoviti, da bo denar evropskih davkoplačevalcev ustrezno zaščiten.“

Na podlagi letnega poročila je v primerjavi z letom 2008 v letu 2009 število sporočenih primerov nepravilnosti na področju lastnih sredstev in neposrednih izdatkov znatno upadlo. Na drugih področjih, kot so kmetijstvo, kohezijska politika in predpristopna sredstva, pa se je število sporočenih nepravilnosti, vključno s primeri domnevnih goljufij, na splošno povečalo. To lahko pripišemo več dejavnikom. Pogosto je to pokazatelj, da vzpostavljeni nadzor in sistemi proti goljufijam bolje delujejo in je prijavljenih več primerov. V skladu z zakonodajo EU je treba vse napake v zvezi s sredstvi EU popraviti in sredstva vrniti, če niso porabljena skladno s pravili.

Zaščita finančnih interesov EU in boj proti goljufijam segata prek evropskih meja, pri čemer Komisija dejavno spodbuja nadaljnje mednarodno sodelovanje na tem področju. Nekateri izmed ukrepov, ki so poudarjeni v današnjem poročilu, vključujejo mednarodna pogajanja o dogovorih za boj proti korupciji in goljufijam, intenzivno delovanje za preprečevanje tihotapljenja cigaret ter uporabo novih podatkovnih baz za preprečevanje in odkrivanje kršitev kmetijske in carinske zakonodaje, ki bi lahko vplivale na prihodke EU.

Nepravilnosti in domnevne goljufije, sporočene po sektorjih v letu 2009

Lastna sredstva: Število sporočenih nepravilnosti je v primerjavi z letom 2008 v letu 2009 padlo za 23 %, ocenjen znesek nepravilnosti pa za 8,5 %. Domnevne goljufije so predstavljale 19 % vseh sporočenih nepravilnosti na področju lastnih sredstev, kar je znašalo okoli 99 milijonov EUR.

Kmetijstvo: Število primerov sporočenih nepravilnosti je leta 2009 zraslo za 43 %. Zadevni znesek po ocenah znaša 125 milijonov EUR. Domneva se, da je od celotne dodeljene pomoči kmetijstvu v letu 2009 0,03 % pomoči bilo pridobljene z goljufijo. Porast sporočenih nepravilnosti lahko pripišemo uveljavljanju sistema upravljanja nepravilnosti, v katerem lahko več uporabnikov kot prej sporoči sum na težave.

Kohezijska politika: Število primerov sporočenih nepravilnosti je leta 2009 zraslo za 23 %. Zadevni znesek po ocenah znaša 1,22 milijarde EUR. Domneva se, da je od celotne dodeljene pomoči v letu 2009 0,23 % pomoči bilo pridobljene z goljufijo. Večje število sporočenih nepravilnosti leta 2009 v primerjavi z letom 2008 se lahko na splošno pojasni z večjim številom preverjanj in revizij ob koncu programskega obdobja 2000–2006.

Predpristopna sredstva: Število primerov nepravilnosti, ki jih je sporočilo 14 držav članic, ki so prejele predpristopna sredstva, je leta 2009 zraslo za 35 %. Zadevni znesek po ocenah znaša 117 milijonov EUR. Domneva se, da je od celotne dodeljene pomoči za predpristopna sredstva v letu 2009 0,38 % pomoči bilo pridobljene z goljufijo. Zelo so zrasli tudi zneski, ki jih je bilo treba povrniti (+135 %), pri čemer je bil največji delež tega zneska porabljen za program za razvoj kmetijstva v državah kandidatkah (SAPARD), ki ga financira EU.

Neposredni izdatki: Število primerov sporočenih nepravilnosti je leta 2009 padlo za 24 %. Zadevni znesek nepravilnosti po ocenah znaša 27,5 milijona EUR, od katerih se 1,5 milijona povezuje z domnevnimi goljufijami. Komisija je do zdaj izterjala 15,5 milijona EUR nepravilnih zneskov.

(Glej preglednico v prilogi o natančni razdelitvi primerov za posamezno področje)

Ozadje

Pravo EU obvezuje države članice, da Komisiji sporočijo primere goljufij in drugih nepravilnosti, ki škodijo finančnim interesom, na vseh področjih delovanja EU. Ne glede na statistične podatke podoba kljub vsemu še ni nujno popolna, saj je Komisija odvisna od sporočil, ki jih o nepravilnostih pošljejo države članice. Številke, navedene v poročilu, so po naravi okvirne in nedokončne. Iz previdnosti se navedeni zneski pogosto nanašajo na celotni zadevni ukrep, preden se natančno določi del, ki je predmet nepravilnosti. Pomembno je tudi razlikovati med goljufijo in nepravilnostjo. Goljufija je opredeljena kot namerno storjena nepravilnost in pomeni kaznivo dejanje. Dejanski finančni učinek goljufij se lahko oceni šele po zaključku sodnih postopkov.

OLAF je prav tako danes predložil svoje letno poročilo o delu, v katerem poroča o rezultatih svojega neodvisnega operativnega dela v letu 2009.

Poročila

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Glej MEMO/10/332


Side Bar