Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Bruksela, 14 lipca 2010 r.

O każdy grosz podatnika europejskiego – roczne sprawozdanie Komisji Europejskiej

Komisja Europejska publikuje dziś roczne sprawozdanie poświęcone ochronie interesów finansowych UE oraz zwalczaniu nadużyć finansowych. Sprawozdanie przedstawia najważniejsze z działań, które Unia i jej państwa członkowskie podjęły w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania nieprawidłowości i nadużyć finansowych w 2009 r. Zawiera ono statystyczny przegląd wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych Komisji przez poszczególne państwa w 2009 r., z uwzględnieniem domniemanych nadużyć oraz z danymi dotyczącymi odzyskiwanych środków unijnych. W sprawozdaniu odnotowano również, że państwa członkowskie lepiej wypełniały swoje obowiązki w dziedzinie zgłaszania nieprawidłowości w 2009 r. (w porównaniu z rokiem poprzednim). Ponadto sformułowano w nim zalecenia w zakresie dalszego zwiększenia ochrony funduszy z budżetu finansowanego przez podatników z całej UE. Tegoroczne sprawozdanie podejmuje poza tym dwa zagadnienia szczegółowe, a mianowicie: kontrole na miejscu prowadzone wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie, a także stosowane przez państwa członkowskie dostępne metody odzyskiwania nieprawidłowych płatności.

Komentuje komisarz ds. podatków i unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych Algirdas Šemeta: „Sprawozdanie skupia się na przejrzystości i odpowiedzialności, czyli dwóch kardynalnych zasadach prawidłowego zarządzania finansami. Komisja odpowiada za ochronę funduszy unijnych wspólnie z państwami członkowskimi, dlatego tak żywotne znaczenie ma szybkość zgłaszania najdrobniejszych podejrzeń dotyczących nieprawidłowości i nadużyć, oraz pełne zaangażowanie państw członkowskich w skuteczne działania zaradcze. Ogłaszane dziś sprawozdanie zawiera wskazówki co do obszarów wymagających dalszej poprawy, umożliwiając nam zagwarantowanie należytej ochrony interesu podatnika unijnego.”

Według sprawozdania, w sferze zasobów własnych i wydatków bezpośrednich liczba zgłaszanych nieprawidłowości uległa w 2009 r. znacznemu obniżeniu w stosunku do roku 2008. Z kolei w obszarach takich jak rolnictwo, polityka spójności i fundusze pomocy przedakcesyjnej ogólna liczba odnotowanych nieprawidłowości rośnie. Dotyczy to w szczególności domniemanych nadużyć. Za ten stan winić można cały szereg czynników. Nierzadko wskazuje on na faktyczną poprawę w funkcjonowaniu systemów kontroli i zwalczania nadużyć finansowych, pozwalających na zwiększenie wykrywalności tego rodzaju przypadków. Na mocy ustawodawstwa UE wszelkie błędy w rozliczaniu funduszy unijnych wymagają skorygowania, a wszystkie nieprawidłowo wypłacone lub spożytkowane środki muszą być odzyskane.

Ochrona interesów finansowych UE i walka z nadużyciami wykracza już dziś poza terytorium samej Unii, a Komisja czynnie dąży do poszerzenia współpracy międzynarodowej w tej materii. Niektóre z wymienionych w nowym sprawozdaniu środków obejmują negocjacje porozumień międzynarodowych o zwalczaniu korupcji i nadużyć finansowych, metody intensywnego zwalczania przemytu papierosów oraz utworzenie nowej bazy danych, ułatwiającej zapobieganie lukom w przepisach celnych i w obrębie polityki rolnej i wykrywanie takich luk, które mogłyby narazić na szwank budżet UE.

Nieprawidłowości i domniemane nadużycia w poszczególnych sektorach – sprawozdanie za rok 2009.

Zasoby własne: Liczba odnotowanych w 2009 r. nieprawidłowości spadła o 23 proc. w stosunku do roku poprzedniego, a szacowana suma płatności obarczonych nieprawidłowościami spadła o 8,5 proc. Domniemane nadużycia stanowiły 19 proc. ogółu zgłoszonych nieprawidłowości dotyczących zasobów własnych; podejrzenia obejmowały wypłacone kwoty sięgające łącznie 99 mln euro.

Rolnictwo: Liczba odnotowanych w 2009 r. przypadków nieprawidłowości wzrosła o 43 proc. Szacowana suma, na jaką opiewały wszystkie płatności obarczone nieprawidłowościami , wynosi 125 mln euro. Oznacza to, że domniemane nadużycia dotyczyły 0,03 proc. ogółu środków budżetowych przeznaczonych dla sektora rolnego w 2009 r. Wzrost liczby zgłaszanych nieprawidłowości można przypisać skutkom wdrożenia nowego systemu zarządzania nieprawidłowościami IMS (z ang. Irregularity Management System), w którym do zgłaszania podejrzeń uprawniono znacznie szerszy krąg zainteresowanych.

Polityka spójności: Liczba odnotowanych w 2009 r. przypadków nieprawidłowości wzrosła o 23 proc. Szacowana suma, na jaką opiewały wszystkie płatności obarczone nieprawidłowościami, wynosi 1,22 mld euro. Oznacza to, że domniemane nadużycia dotyczyły 0,23 proc. ogółu środków spójnościowych w 2009 r. Wzrost liczby zgłaszanych nieprawidłowości w ubiegłym roku – w stosunku do roku 2008 – można w dużej mierze wyjaśnić nasileniem kontroli i audytów w końcowej fazie okresu programowania (obejmującego lata 2000-2006).

Fundusze przedakcesyjne: Liczba przypadków nieprawidłowości, które odnotowano w 14 państwach korzystających z pomocy przedakcesyjnej, w 2009 r. wzrosła o 35 proc. Szacunkowa suma, na jaką opiewały wszystkie płatności obarczone nieprawidłowościami, wynosi 117 mln euro. Oznacza to, że domniemane nadużycia dotyczyły 0,38 proc. ogółu środków wypłaconych z funduszy przedakcesyjnych w 2009 r. Sumy nieprawidłowych płatności do odzyskania wzrosły znacząco (o 135 proc.), z uwagi na program pomocy na rzecz rozwoju rolnictwa w krajach kandydujących do członkostwa (SAPARD), któremu odpowiada lwia część tej sumy.

Wydatki bezpośrednie: Liczba odnotowanych w 2009 r. przypadków nieprawidłowości spadła o 24 proc. Szacowana suma środków, które prawdopodobnie wypłacono nieprawidłowo, wynosi 27,5 mln euro; z tego około 1,5 mln dotyczy spraw domniemanych nadużyć. Komisja odzyskała jak na razie 15,5 mln euro kwot obarczonych nieprawidłowościami

(dokładny podział środków w rozbiciu na poszczególne obszary – zob.: tabela w załączniku)

Kontekst

Prawo unijne wymaga od państw członkowskich, by zgłaszały Komisji wszelkie nadużycia lub inne nieprawidłowości, mogące narazić na szwank interesy finansowe UE w dowolnym obszarze jej działalności. Obraz, jaki wyłania się z dostępnych statystyk, niekoniecznie jest jednak pełny, zważywszy, że Komisja polega na informacjach przekazywanych przez poszczególne państwa. Sprawozdanie składa się zatem z danych, które mają z natury charakter wstępny i szacunkowy. Ze względów ostrożności, w przypadkach, gdy dokładne kwoty obarczone zarzutem nieprawidłowości nie zostały jeszcze ustalone, przyjęto szacunkową wartość całego programu (lub projektu). Istotne jest przy tym rozróżnienie między przypadkami nieprawidłowości w ogóle, a nadużyciami finansowymi. Nadużyciem nazywa się nieprawidłowość popełnioną umyślnie, stanowiącą przestępstwo. Faktyczny zakres nadużycia i skutki finansowe mogą być określone wyłącznie po zakończeniu postępowania na drodze sądowej.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) również ogłosił dziś swoje roczne sprawozdanie z działalności, zestawiając rezultaty prowadzonej przez cały rok 2009 niezależnej działalności operacyjnej Urzędu.

Sprawozdania OLAF w całości:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Zob.: MEMO/10/332


Side Bar