Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Brussel, 14 juli 2010

Bescherming van de financiële belangen van de EU: Commissie publiceert jaarverslag

De Europese Commissie heeft vandaag het jaarverslag inzake de bescherming van de financiële belangen van de EU en de fraudebestrijding gepubliceerd. Dat verslag geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen die de Commissie en de lidstaten in 2009 hebben genomen om onregelmatigheden en fraude te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Het geeft een statistisch overzicht van alle onregelmatigheden waarvan de lidstaten de Commissie in 2009 in kennis hebben gesteld. Het verslag gaat onder meer over gevallen van verdenking van fraude en gaat nader in op de terugvordering van EU-middelen. In het verslag wordt opgemerkt dat sprake is van een verbetering van de naleving door de lidstaten van de verplichting tot rapportage van onregelmatigheden in vergelijking met voorgaande jaren, en worden aanbevelingen gegeven over mogelijke verdere verbetering van de bescherming van het geld van de belastingbetalers in de EU. In het verslag van dit jaar worden ook twee speciale onderwerpen aangeroerd, namelijk de samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten bij de uitvoering van controles ter plaatse, en de maatregelen die de lidstaten nemen om ten onrechte uitgekeerde bedragen terug te vorderen.

Algirdas Šemeta, commissaris voor Belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, zei hierover: "Dit verslag is het resultaat van de twee hoekstenen van goed financieel beheer: transparantie en verantwoordelijkheid. De Commissie en de nationale overheden zijn er gezamenlijk voor verantwoordelijk dat de financiële middelen van de EU veilig worden beheerd. Het is van het allergrootste belang dat de lidstaten de geringste verdenking van onregelmatigheden of fraude snel melden, en dat zij hun taak om daar vervolgens iets aan te doen, naar behoren uitvoeren. In het vandaag uitgekomen verslag worden nog enkele punten aangekaart waaraan nog meer aandacht moet worden besteed, zodat het belastinggeld van de EU-burgers nog beter wordt beschermd."

Volgens het jaarverslag is het aantal gerapporteerde onregelmatigheden op het gebied van de eigen middelen en de rechtstreekse uitgaven in 2009 aanzienlijk gedaald ten opzichte van 2008. Op andere gebieden, zoals de landbouw, het cohesiebeleid en de pretoetredingsfondsen, is het aantal gerapporteerde onregelmatigheden, met inbegrip van mogelijke fraudegevallen, over het algemeen toegenomen. Dit kan een aantal verschillende oorzaken hebben. Vaak wijst dit erop dat de controles en de bestaande anti-frauderegelingen beter worden uitgevoerd, waardoor meer gevallen worden gerapporteerd. Op grond van de EU-wetgeving moeten alle fouten die worden aangetroffen in verband met de EU-middelen, worden gecorrigeerd, en moeten middelen worden teruggevorderd als zij niet volgens de regels zijn uitgegeven.

De bescherming van de financiële belangen van de EU bij de fraudebestrijding houdt niet op bij de Europese grenzen. De Commissie zet zich actief in voor meer internationale samenwerking op dit gebied. Maatregelen die in het verslag van vandaag worden genoemd, zijn onder meer de internationale onderhandelingen over corruptiebestrijding en anti-fraudeovereenkomsten, de belangrijke inspanningen om de sigarettensmokkel aan banden te leggen en het opzetten van een nieuwe gegevensbank om inbreuken op de landbouw- en douanewetgeving die de inkomsten van de EU zouden kunnen benadelen, te helpen voorkomen.

De in 2009 gemelde onregelmatigheden en verdenkingen van fraude per sector

Eigen middelen: Het aantal gerapporteerde onregelmatigheden is in 2009 ten opzichte van 2008 met 23% gedaald, en het geraamde bedrag dat daarmee gemoeid is, is met 8,5% gedaald. Verdenkingen van fraude maakten 19% uit van alle gerapporteerde onregelmatigheden op het gebied van de eigen middelen, oftewel ongeveer 99 miljoen euro.

Landbouw: Het aantal gerapporteerde onregelmatigheden is in 2009 met 43% gestegen. Het betrokken bedrag wordt geraamd op 125 miljoen euro. Voor 0,03% van alle in 2009 aan de landbouw toegewezen middelen wordt fraude niet uitgesloten. De toename van het aantal gerapporteerde onregelmatigheden kan in verband worden gebracht met de invoering van het beheerssysteem voor onregelmatigheden (IMS – Irregularity Management System), waarmee meer gebruikers dan voorheen mogelijke problemen aan het licht kunnen brengen.

Cohesiebeleid: Het aantal gerapporteerde onregelmatigheden is in 2009 met 23% gestegen. Het betrokken bedrag wordt geraamd op 1,22 miljard euro. Voor 0,23% van alle in 2009 toegewezen middelen wordt fraude niet uitgesloten. De toename van het aantal gerapporteerde onregelmatigheden in 2009 ten opzichte van 2008 kan grotendeels worden verklaard door een toename van het aantal controles en audits, nu de programmeringsperiode 2000-2006 wordt afgesloten.

Pre-toetredingssteun: Het aantal onregelmatigheden dat is gerapporteerd door de 14 landen die pretoetredingssteun ontvangen, is in 2009 met 35% toegenomen. Het betrokken bedrag wordt geraamd op 117 miljoen euro. Voor 0,38% van alle in 2009 voor pretoetredingssteun toegewezen middelen wordt fraude niet uitgesloten. De hoeveelheid terug te vorderen middelen is aanzienlijk toegenomen (+135%), waarbij het door de EU gefinancierde programma voor landbouw en plattelandsontwikkeling in de kandidaat-lidstaten, SAPARD, verantwoordelijk was voor het grootste deel van dit percentage.

Directe uitgaven: Het aantal gerapporteerde onregelmatigheden is in 2009 met 24% gedaald. Het bedrag dat door onregelmatigheden is getroffen wordt geraamd op 27,5 miljoen euro, waarvan ongeveer 1,5 miljoen euro verband houdt met gevallen van verdenking van fraude. De Commissie heeft tot dusverre 15,5 miljoen euro van de ten onrechte uitgekeerde bedragen teruggevorderd.

(Zie de tabel in de bijlage voor gedetailleerde, naar soort gevallen uitgesplitste gegevens).

Achtergrond

De EU-wetgeving verplicht lidstaten fraude en andere onregelmatigheden te melden die de financiële belangen op welk gebied van activiteit van de EU dan ook schaden. Niettemin is het beeld dat deze statistieken bieden niet noodzakelijk volledig, aangezien de Commissie afhankelijk is van de mededelingen inzake onregelmatigheden door de lidstaten. De in het verslag opgenomen cijfers zijn uiteraard geraamde en voorlopige cijfers. Zolang het precieze bedrag dat met een onregelmatigheid is gemoeid, nog niet is vastgesteld, worden uit voorzorg vaak bedragen vermeld die betrekking hebben op de actie als geheel. Er dient tevens onderscheid te worden gemaakt tussen fraude en onregelmatigheden. Fraude wordt gedefinieerd als een met opzet gepleegde onregelmatigheid en een strafbaar feit. De werkelijke financiële impact van een geval van fraude kan pas aan het einde van een gerechtelijke procedure worden gemeten.

OLAF heeft vandaag ook zijn eigen jaarlijkse activiteitenverslag uitgebracht waarin het de resultaten van zijn onafhankelijke operationele werkzaamheden in 2009 uiteenzet.

Verslagen

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Zie MEMO/10/332.


Side Bar