Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

V Bruseli 14. júla 2010

Ochrana finančných záujmov Európskej únie: Komisia uverejňuje výročnú správu

Európska komisia dnes uverejnila svoju Výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ a o boji proti podvodom. Uvádzajú sa v nej významné opatrenia, ktoré v roku 2009 prijala Komisia a členské štáty s cieľom zisťovať a riešiť nezrovnalosti a podvody a prechádzať im. Správa poskytuje štatistický prehľad všetkých nezrovnalostí, ktoré členské štáty oznámili Komisii v roku 2009 vrátane prípadov podozrenia z podvodov, ako aj podrobné informácie o spätnom získaní finančných prostriedkov EÚ. Podľa správy došlo v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v oblasti oznamovania nezrovnalostí členskými štátmi k zlepšeniu. Správa obsahuje odporúčania, ako ďalej zlepšovať ochranu peňazí daňových poplatníkov v EÚ, ako aj dve osobitné témy: spolupráca Komisie a členských štátov pri kontrolách na mieste a opatrenia prijímané členskými štátmi zamerané na spätné získanie neoprávnene vyplatených súm.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Táto správa sa opiera o dva základné kamene riadneho finančného hospodárenia: transparentnosť a zodpovednosť. Komisia a vnútroštátne orgány majú spoločnú zodpovednosť za ochranu finančných prostriedkov EÚ. Je obzvlášť dôležité, aby členské štáty urýchlene oznámili akékoľvek podozrenie v prípade nezrovnalostí a podvodov a aby v maximálnej miere plnili svoju úlohu pri prijímaní účinných následných opatrení. Závery dnešnej správy nám pomôžu určiť oblasti, ktoré si vyžadujú ďalšie úsilie, ako aj zabezpečiť primeranú ochranu peňazí daňových poplatníkov v EÚ.“

Podľa výročnej správy sa v porovnaní s rokom 2008 výrazne znížil počet oznámených prípadov nezrovnalostí v oblasti vlastných zdrojov a priamych výdavkov v roku 2009. V iných oblastiach, ako napríklad poľnohospodárstvo, politika súdržnosti a predvstupové fondy, však došlo k všeobecnému nárastu počtu oznámených prípadov nezrovnalostí vrátane prípadov podozrenia z podvodu. To môže byť dôsledkom viacerých faktorov. V mnohých prípadoch to môže naznačovať, že zavedené kontroly a systémy zamerané na boj proti podvodom fungujú lepšie a že sa oznamuje viac prípadov. Podľa právnych predpisov EÚ sa musia opraviť všetky chyby zistené v súvislosti s finančnými prostriedkami EÚ a tieto prostriedky sa musia spätne získať v prípade, ak neboli použité v súlade s platnými pravidlami.

Ochrana finančných záujmov EÚ a boj proti podvodom presahuje hranice EÚ, a Komisia sa preto aktívne zasadzuje za ďalšie prehĺbenie medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti. V dnešnej správe sa vyzdvihlo niekoľko opatrení, ktoré zahŕňajú medzinárodné rokovania o boji proti korupcii a o dohodách týkajúcich sa boja proti podvodom, intenzívne snahy zamerané na riešenie otázky pašovania cigariet a vytvorenie novej databázy v záujme poskytnutia pomoci pri zisťovaní porušení právnych predpisov v oblasti poľnohospodárstva a colníctva a predchádzaní týmto porušeniam, ktoré by mohli mať vplyv na príjmy EÚ.

Oznámené nezrovnalosti a podozrenia z podvodov podľa jednotlivých oblastí za rok 2009

Vlastné zdroje: V porovnaní s rokom 2008 počet prípadov oznámených nezrovnalostí klesol v roku 2009 o 23 % a odhadovaná suma, na ktorú sa vzťahovali nezrovnalosti, sa znížila o 8,5 %. Podozrenia z podvodov tvorili 19 % z celkového počtu oznámených nezrovnalostí v prípade vlastných zdrojov, čo predstavuje približne 99 miliónov EUR.

Poľnohospodárstvo: Počet prípadov oznámených nezrovnalostí sa v roku 2009 zvýšil o 43 %. Odhadovaná suma, na ktorú sa vzťahovali nezrovnalosti, dosahuje spolu 125 miliónov EUR. Z celkových príspevkov na poľnohospodárstvo v roku 2009 existuje podozrenie z podvodu v 0,03 % prípadov. Zvýšenie počtu oznámených prípadov nezrovnalostí možno dať do súvislosti s uplatňovaním systému riadenia nezrovnalostí (IMS), ktorý v porovnaní s minulosťou umožňuje oznámiť podozrenie z nezrovnalosti väčšiemu počtu používateľov.

Politika súdržnosti: Počet prípadov oznámených nezrovnalostí sa v roku 2009 zvýšil o 23%. Odhadovaná suma, na ktorú sa vzťahovali nezrovnalosti, dosahuje spolu 1,22 miliardy EUR. Z celkových príspevkov v roku 2009 existuje podozrenie z podvodu v 0,23% prípadov. Zvýšenie počtu oznámených prípadov nezrovnalostí v roku 2009 v porovnaní s rokom 2008 možno z veľkej časti vysvetliť nárastom počtu kontrol a auditov, keďže sa blíži koniec plánovacieho obdobia na roky 2000 – 2006.

Predvstupové fondy: Počet prípadov nezrovnalostí oznámených 14 štátmi, ktoré prijímajú pomoc z predvstupových fondov, sa v roku 2009 zvýšil o 35 %. Odhadovaná suma, na ktorú sa vzťahovali nezrovnalosti, dosahuje spolu 117 miliónov EUR. Z celkových príspevkov na predvstupovú pomoc v roku 2009 existuje podozrenie z podvodu v 0,38% prípadov. So zavedením programu pre rozvoj poľnohospodárstva (SAPARD) financovaného EÚ v kandidátskych krajinách došlo k výraznému zvýšeniu súm, ktoré sa majú spätne získať (+135 %). Tento program tak predstavuje najväčší podiel z uvedenej hodnoty.

Priame výdavky: Počet prípadov oznámených nezrovnalostí sa v roku 2009 znížil o 24%. Odhadovaná suma, na ktorú sa vzťahovali nezrovnalosti, dosahuje spolu 27,5 milióna EUR, z čoho sa približne 1,5 milióna EUR týka podozrení z podvodu. Komisii sa doteraz podarilo spätne získať 15,5 milióna EUR z neoprávnene vyplatených súm.

(Pozri prílohu pre podrobné rozdelenie prípadov podľa jednotlivých oblastí).

Kontext

Právne predpisy EÚ vyžadujú, aby členské štáty oznamovali Komisii prípady podvodov a ďalších nezrovnalostí, ktoré poškodzujú finančné záujmy vo všetkých oblastiach aktivít EÚ. Predstava, ktorú poskytujú štatistiky, však nie je ucelená, pretože Komisia nevyhnutne potrebuje, aby jej členské štáty oznamovali prípady nezrovnalostí. Údaje uvedené v správe majú teda približný a predbežný charakter. V prípade, ak sa ešte neurčila presná suma, na ktorú sa vzťahujú nezrovnalosti, údaj sa v mnohých prípadoch preventívne týka schémy ako celku. Takisto je dôležité rozlišovať podvod a nezrovnalosti: podvod sa definuje ako úmyselne vykonaná nezrovnalosť, ktorá predstavuje trestný čin. Reálny finančný dosah podvodu možno posúdiť až na konci súdneho konania.

Svoju vlastnú Výročnú správu o činnosti uverejnil dnes aj OLAF (Úrad pre boj proti podvodom) a uviedol v nej výsledky svojej nezávislej operačnej činnosti za rok 2009.

Správy

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Pozri MEMO/10/332


Side Bar