Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

2010 m. liepos 14 d., Briuselis

ES finansinių interesų apsauga. Komisija skelbia metinę ataskaitą

Šiandien Europos Komisija paskelbė metinę ES finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu ataskaitą. Joje apžvelgiamos svarbios priemonės, kurių Komisija ir valstybės narės ėmėsi 2009 m., kad užkirstų kelią pažeidimams ir sukčiavimui, juos nustatytų ir pašalintų. Ataskaitoje pateikiama visų pažeidimų ir įtariamo sukčiavimo atvejų, apie kuriuos valstybės narės pranešė Komisijai 2009 m., statistika ir išsami informacija apie ES lėšų susigrąžinimą. Ataskaitoje pažymėta, kad valstybės narės geriau laikosi pranešimo apie pažeidimus reikalavimų, palyginti su keliais praėjusiais metais, ir pateikta rekomendacijų, kaip dar geriau apsaugoti ES mokesčių mokėtojų pinigus. Šių metų ataskaitoje taip pat nagrinėjami du specifiniai klausimai: Komisijos ir valstybių narių bendradarbiavimas atliekant patikras vietoje ir priemonės, kurių ėmėsi valstybės narės, kad susigrąžintų neteisėtai išmokėtas sumas.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Šioje ataskaitoje atsispindi du svarbiausi patikimo finansų valdymo principai: skaidrumo ir atsakomybės. Komisija ir nacionalinės valdžios institucijos bendrai atsako už ES lėšų apsaugą. Labai svarbu, kad valstybės narės skubiai praneštų apie visus įtariamus pažeidimų ir sukčiavimo atvejus ir prisiimtų visą atsakomybę užtikrinti, kad būtų imtasi tolesnių veiksmingų priemonių. Šiandien pateiktos ataskaitos išvados parodys, kokiose srityse reikia daugiau pastangų, ir padės užtikrinti, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų tinkamai apsaugoti.“

Pagal metinę ataskaitą pažeidimų, apie kuriuos pranešta, susijusių su nuosavais ištekliais ir tiesioginėmis išlaidomis, 2009 m., palyginti su 2008 m., gerokai sumažėjo. Tačiau kitose srityse, kaip antai žemės ūkio, sanglaudos politikos ir pasirengimo narystei fondų, apskritai padaugėjo pranešimų apie pažeidimus ir įtariamo sukčiavimo atvejus. Taip gali būti dėl kelių priežasčių. Dažnai tai gali būti ženklas, kad įdiegtos kontrolės ir kovos su sukčiavimu sistemos veikia geriau, todėl padaugėja atvejų, apie kuriuos pranešama. Vadovaujantis ES teisės aktais, visos nustatytos su ES lėšomis susijusios klaidos turi būti ištaisytos, o nesilaikant taisyklių panaudotas lėšas būtina susigrąžinti.

ES finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu peržengia Europos sienas, todėl Komisija aktyviai skatina šioje srityje ir toliau plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. Tarp šiandienos ataskaitoje nurodytų priemonių – tarptautinės derybos dėl kovos su korupcija ir sukčiavimu susitarimų, intensyvus darbas kovojant su cigarečių kontrabanda ir naujos duomenų bazės diegimas, siekiant padėti užkirsti kelią žemės ūkio ir muitų teisės aktų pažeidimams, kurie gali turėti įtakos ES pajamoms, ir tuos pažeidimus nustatyti.

Kiekvieno sektoriaus pažeidimai ir įtariamo sukčiavimo atvejai, apie kuriuos pranešta 2009 m.

Nuosavi ištekliai. 2009 m. pažeidimo atvejų, apie kuriuos pranešta, skaičius sumažėjo 23 %, palyginti su 2008 m., o su pažeidimais susijusi suma sumažėjo 8,5 %. Įtariamo sukčiavimo atvejai sudaro 19 % visų su nuosavais ištekliais susijusių pažeidimų, apie kuriuos pranešta, o jų finansinis poveikis – maždaug 99 mln. EUR.

Žemės ūkis. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2009 m. padidėjo 43 %. Apskaičiuota su jais susijusi suma – iš viso 125 mln. EUR. Įtariama, kad 2009 m. 0,03 % visų asignavimų žemės ūkiui buvo susiję su sukčiavimu. Pranešimų apie pažeidimus galėjo padaugėti dėl įgyvendinamos pažeidimų valdymo sistemos, kuria naudodamiesi dabar daugiau vartotojų gali pranešti apie įtariamas problemas.

Sanglaudos politika. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2009 m. padidėjo 23 %. Apskaičiuota su jais susijusi suma – iš viso 1,22 mlrd. EUR. Įtariama, kad 2009 m. 0,23 % visų asignavimų buvo susiję su sukčiavimu. Didesnį pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičių 2009 m., palyginti su 2008 m., iš esmės galima paaiškinti tuo, kad baigiantis 2000–2006 m. programavimo laikotarpiui padaugėjo patikrų ir auditų.

Pasirengimo narystei fondai. 2009 m. su pasirengimo narystei fondais susijusių pažeidimų, apie kuriuos pranešė 14 pasirengimo narystei paramą gaunančių šalių, padaugėjo 35 %. Apskaičiuota su jais susijusi suma – iš viso 117 mln. EUR. Įtariama, kad 2009 m. 0,38 % visų pasirengimo narystei asignavimų buvo susiję su sukčiavimu. Gerokai padidėjo susigrąžintinų lėšų suma (+135 %); didžiausia jos dalis siejama su ES finansuojama šalių kandidačių žemės ūkio plėtros programa SAPARD.

Tiesioginės išlaidos. Pažeidimų, apie kuriuos pranešta, skaičius 2009 m. sumažėjo 24 %. Apskaičiuota su pažeidimais susijusi suma – iš viso 27,5 mln. EUR, iš kurių maždaug 1,5 mln. EUR siejama su įtariamo sukčiavimo atvejais. Iki šiol Komisija susigrąžino 15,5 mln. EUR neteisėtai išmokėtų lėšų.

(Išsami informacija apie atvejus pagal sritis pateikta priedo lentelėje.)

Pagrindiniai faktai

Pagal ES teisės aktus valstybės narės privalo pranešti Komisijai apie sukčiavimo atvejus ir kitus pažeidimus, kurie kenkia visų ES veiklos sričių finansiniams interesams. Tačiau statistiniais duomenimis pagrįstas padėties vertinimas nebūtinai yra baigtinis, nes Komisija yra priklausoma nuo valstybių narių teikiamos informacijos apie pažeidimus. Ataskaitoje pateikiami duomenys dėl savo pobūdžio yra orientaciniai ir preliminarūs. Kol bus nustatyta tiksli pažeidimo suma, apsidraudžiant dažniausiai nurodoma visa su tam tikra veikla susijusi suma. Svarbu nepainioti sukčiavimo ir pažeidimų. Sukčiavimas apibrėžiamas kaip tyčinis pažeidimas, laikomas nusikalstama veika. Tikras finansinis sukčiavimo poveikis gali būti įvertintas tik pasibaigus teisiniam procesui.

Šiandien Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) taip pat pateikė savo metinę veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgė savo nepriklausomo darbo 2009 m. rezultatus.

Ataskaitos pateiktos

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Žr. MEMO/10/332


Side Bar