Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Bryssel 14.7.2010

Komission vuosikertomus EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta

Komissio julkaisi tänään vuosikertomuksensa EU:n taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta. Kertomuksessa kuvataan tärkeimpiä toimenpiteitä, jotka komissio ja jäsenvaltiot ovat vuonna 2009 toteuttaneet sääntöjenvastaisuuksien ja petosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Siinä annetaan tilastotiedot kaikista sääntöjenvastaisuuksista, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle vuonna 2009, sekä tapauksista, joissa petosta epäillään. Lisäksi siinä kuvataan EU:n varojen takaisinperintää. Kertomuksessa pannaan merkille, että jäsenvaltiot ovat raportoineet sääntöjenvastaisuuksista edellisvuosia paremmin, ja annetaan suosituksia siitä, kuinka EU:n veronmaksajien rahoja voitaisiin suojella entistä paremmin. Tämänvuotisessa kertomuksessa käsitellään myös kahta erityisaihetta: komission ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä paikalla suorittavien tarkastusten alalla sekä toimenpiteitä, jotka jäsenvaltiot ovat toteuttaneet aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperimiseksi.

”Tämä kertomus heijastaa moitteettoman varainhoidon kahta perusperiaatetta eli avoimuutta ja vastuullisuutta”, totesi verotuksen ja tulliliiton, tarkastustoiminnan ja petostentorjunnan komissaari Algirdas Šemeta. ”Komissio ja kansalliset viranomaiset jakavat EU:n varojen suojaamista koskevan vastuun. On äärimmäisen tärkeää, että jäsenvaltiot raportoivat sääntöjenvastaisuuksia ja petoksia koskevista epäilyistään nopeasti ja että ne osallistuvat täysipainoisesti tehokkaiden jatkotoimien toteutukseen. Tänään julkaistussa kertomuksessa viitataan aloihin, joilla tarvitaan vielä lisätoimia, ja siinä tehdyt havainnot auttavat varmistamaan, että EU:n veronmaksajien rahoja suojellaan asianmukaisesti.”

Vuosikertomuksen mukaan omien varojen ja suorien menojen aloilla ilmoitettujen sääntöjenvastaisuustapausten lukumäärä oli vuonna 2009 huomattavasti pienempi kuin vuonna 2008. Maatalouden, koheesiopolitiikan ja liittymistä valmistelevan rahoituksen kaltaisilla muilla aloilla ilmoitettujen sääntöjenvastaisuus- ja petosepäilytapausten lukumäärä sen sijaan kasvoi yleisesti. Tämä voi johtua useista tekijöistä. Usein se voi osoittaa, että sovellettavat valvonta- ja petostentorjuntajärjestelmät toimivat paremmin ja että tapauksia ilmoitetaan enemmän. EU:n lainsäädännön mukaan kaikki EU:n varojen osalta havaitut virheet on oikaistava ja varat on perittävä takaisin, jollei niitä käytetä sääntöjen mukaisesti.

Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta ulottuu Euroopan rajojen ulkopuolelle. Komissio ajaakin aktiivisesti kansainvälisen yhteistyön tiivistämistä tällä alalla. Esimerkkeinä tänään julkaistussa kertomuksessa kuvailluista toimenpiteistä mainittakoon kansainväliset neuvottelut korruption ja petosten torjuntaa koskevista sopimuksista, savukkeiden salakuljetuksen estämiseksi toteutetut laajat toimet ja uuden tietokannan käyttöönotto sellaisten maatalous- ja tullilainsäädännön rikkomisten estämiseksi ja havaitsemiseksi, jotka voivat vaikuttaa EU:n tuloihin.

Vuonna 2009 ilmoitetut sääntöjenvastaisuudet ja petosepäilyt aloittain

Omat varat: Vuonna 2009 sääntöjenvastaisuustapauksia ilmoitettiin 23 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008, ja sääntöjenvastaisuuden arvioitu osuus pieneni 8,5 prosenttia. Petosepäilyjen osuus kaikista omien varojen alalla ilmoitetuista sääntöjenvastaisuuksista oli 19 prosenttia, mikä vastaa noin 99 miljoonaa euroa.

Maatalous: Ilmoitettujen sääntöjenvastaisuustapausten lukumäärä kasvoi 43 prosenttia vuonna 2009. Arvioitu määrä on yhteensä 125 miljoonaa euroa. Petosepäilyt koskivat 0,03 prosenttia maatalouden kokonaismäärärahoista vuonna 2009. Ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien lisääntymisen voidaan katsoa johtuvan sääntöjenvastaisuuksien hallintajärjestelmän (IMS) käyttöönotosta, minkä ansiosta aiempaa useammat käyttäjät voivat ilmoittaa epäilemistään ongelmista.

Koheesiopolitiikka: Ilmoitettujen sääntöjenvastaisuustapausten lukumäärä kasvoi 23 prosenttia vuonna 2009. Arvioitu määrä on yhteensä 1,22 miljardia euroa. Petosepäilyt koskivat 0,23 prosenttia kokonaismäärärahoista vuonna 2009. Ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien lisääntyminen vuonna 2009 vuoteen 2008 verrattuna selittyy pitkälti valvonta- ja tarkastustoiminnan vilkastumisella, kun ohjelmakausi 2000–2006 päättyy.

Liittymistä valmisteleva rahoitus: Liittymistä valmistelevaa rahoitusta saavan 14 maan ilmoittamien sääntöjenvastaisuustapausten lukumäärä kasvoi 35 prosenttia vuonna 2009. Arvioitu määrä on yhteensä 117 miljoonaa euroa. Petosepäilyt koskivat 0,38 prosenttia liittymistä valmistelevista kokonaismäärärahoista vuonna 2009. Takaisinperittävät määrät kasvoivat huomattavasti (+135 %). Suurin osuus kasvusta johtui SAPARD-ohjelmasta (maatalouden kehittämistä koskeva EU-rahoitettu ohjelma ehdokasmaissa).

Suorat menot: Ilmoitettujen sääntöjenvastaisuustapausten lukumäärä pieneni 24 prosenttia vuonna 2009. Arvioitu määrä on yhteensä 27,5 miljoonaa euroa, josta noin 1,5 miljoonaa euroa liittyy petosepäilyihin. Tähän mennessä komissio on perinyt sääntöjenvastaisista määristä takaisin 15,5 miljoonaa euroa.

(Ks. tapausten yksityiskohtainen jaottelu kullakin alalla liitteessä olevasta taulukosta)

Taustaa

Yhteisön oikeus velvoittaa jäsenvaltiot ilmoittamaan komissiolle petokset ja muut sääntöjenvastaisuudet, jotka vaikuttavat EU:n taloudelliseen etuun kaikilla sen toiminta-aloilla. Tilastojen antama kuva ei ole välttämättä täydellinen, sillä komissio on riippuvainen jäsenvaltioiden ilmoituksista. Kertomuksessa esitetyt luvut ovat väistämättä viitteellisiä ja alustavia. Ilmoitettu luku kattaa varovaisuussyistä usein koko kyseisen järjestelmän, koska sääntöjenvastaista osuutta ei ole vielä voitu määrittää tarkasti. On myös tärkeää erottaa toisistaan petos ja sääntöjenvastaisuus. Petos on sääntöjenvastaisuus, joka on tehty tahallisesti ja on rikoksena rangaistava. Petoksen todellinen taloudellinen vaikutus voidaan mitata vasta oikeudenkäyntimenettelyn päätteeksi.

Myös OLAF antoi tänään oman vuotuisen toimintakertomuksensa, jossa kuvataan viraston riippumattoman operatiivisen toiminnan tuloksia vuonna 2009.

Kertomukset

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Ks. MEMO/10/332


Side Bar