Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Brüssel, 14. juuli 2010

ELi finantshuvide kaitse: komisjon avaldab aastaaruande

Täna avaldas Euroopa Komisjon ELi finantshuvide kaitset ja pettusevastast võitlust käsitleva aastaaruande. Selles aruandes kirjeldatakse komisjoni ja liikmesriikide 2009. aastal võetud olulisi meetmeid eeskirjade eiramiste ja pettuse vältimiseks, avastamiseks ja takistamiseks. Aruandes on statistiline ülevaade liikmesriikide 2009. aastal komisjonile teatatud eeskirjade eiramistest, sealhulgas pettusekahtluste juhtudest ning ELi rahaliste vahendite sissenõudmise üksikasjadest. Aruandes täheldatakse liikmesriikide eeskirjade eiramistest teatamise kohustuse täitmise paranemist võrreldes eelmiste aastatega ning juhitakse tähelepanu soovitustele, kuidas ELi maksumaksjate raha tulevikus paremini kaitsta. Aastaaruandes on käsitletud ka kahte eriteemat – nimelt komisjoni ja liikmesriikide vaheline kohapealsete kontrollide alane koostöö ning liikmesriikide võetud meetmed eeskirjadevastaste summade sissenõudmisel.

Maksunduse ja tolliliidu auditi ja pettusevastase võitluse volinik Algirdas Šemeta sõnas: „Kõnealuses aruandes on kajastust leidnud usaldusväärse finantsjuhtimise kaks nurgakivi: läbipaistvus ja vastutus. Komisjon ja riigiasutused jagavad vastutust ELi vahendite järelevalve teostamisel. On ülimalt oluline, et liikmesriigid teatavad viivitamata kõigist eeskirjade eiramistest ja pettusekahtlustest ning saavad aru oma osast tõhusate järelmeetmete tagamisel. Täna avaldatud aruande järeldustest ilmnevad edaspidist tööd nõudvad valdkonnad ning need aitavad tagada, et ELi maksumaksja raha on nõuetekohaselt kaitstud.”

Aastaaruande kohaselt on 2009. aastal omavahendite ja otseste kulude valdkonna eeskirjade eiramiste teatatud juhtude arv võrreldes 2008. aastaga oluliselt vähenenud. Muude valdkondade (põllumajandus, ühtekuuluvuspoliitika ja ühinemiseelsed vahendid) kohta teatatud eeskirjade eiramiste, sh pettusekahtlusega seotud juhtude arv on üldiselt suurenenud. See võib olla tingitud mitmest asjaolust. Sageli võib see olla näitaja, et olemasolevad kontrollid ja pettusevastased süsteemid toimivad paremini ning teatatud on arvukamatest juhtudest. ELi õigusaktide kohaselt tuleb kõik ELi vahenditega seotud vead parandada ning eeskirjade vastaselt kasutatud vahendid on vaja tagasi maksta.

ELi finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus ulatub üle ELi piiride ning komisjon hoolitseb ka edaspidi aktiivselt selles valdkonnas toimuva rahvusvahelise koostöö eest. Mõned tänases aruandes esile tõstetud meetmed hõlmavad korruptsiooni- ja pettusevastaseid kokkuleppeid käsitlevaid rahvusvahelisi läbirääkimisi, sigarettide salakaubaveo takistamist ning uute andmebaaside väljatöötamist, et aidata vältida ja avastada ELi tulusid mõjutavaid põllumajandus- ja tollialaste õigusaktide rikkumisi.

2009. aastal teatatud eeskirjade eiramise juhud ja pettusekahtlused sektori kohta

Omavahendid: Võrreldes 2008. aastaga vähenes 2009. aastal teatatud eeskirjade eiramisjuhtude arv 23% võrra; eiramisjuhtudega seotud hinnanguline summa on vähenenud 8,5% võrra. Kõigist omavahendite teatatud eeskirjade eiramisjuhtudest moodustas pettusekahtlus 19%, mis on ligikaudu 99 miljonit eurot.

Põllumajandus: 2009. aastal suurenes teatatud eeskirjade eiramisjuhtude arv 43% võrra. Sellega seotud hinnanguline kogusumma oli 125 miljonit eurot. Kahtlustatakse, et 2009. aasta põllumajanduse eraldiste kogusummast 0,03% on seotud pettusega. Teatatud eeskirjade eiramisjuhtude suurenemine võib olla seotud eeskirjade eiramise juhtimissüsteemi (IMS) rakendamisega, mille abil on varasemaga võrreldes suuremal arvul kasutajatel võimalik teatada kahtlusalustest probleemidest.

Ühtekuuluvuspoliitika: 2009. aastal suurenes teatatud eeskirjade eiramisjuhtude arv 23% võrra. Sellega seotud hinnanguline kogusumma oli 1,22 miljardit eurot. Kahtlustatakse, et 2009. aasta ühtekuuluvuspoliitika eraldiste kogusummast 0,23% on seotud pettusega. 2009. aastal teatatud eeskirjade eiramisjuhtude arvu suurenemist (võrreldes 2008. aastaga) võib põhjendada kontrollide ja auditite arvu suurenemisega, kuna 2000.–2006. programmiperiood jõuab lõpule.

Ühinemiseelsed vahendid: 14 riigi poolt teatatud ühinemiseelsete vahenditega seotud eeskirjade eiramisjuhtude arv suurenes 2009. aastal 35% võrra. Sellega seotud hinnanguline kogusumma oli 117 miljonit eurot. Kahtlustatakse, et 2009. aasta ühinemiseelsete eraldiste kogusummast 0,38% on seotud pettusega. Tagasinõutavad summad suurenesid märgatavalt (+135%); kandidaatriikides ELi rahastatud põllumajandusprogrammiga (SAPARD) seotud summad moodustavad sellest näitajast suurima osa.

Otsesed kulud: 2009. aastal vähenes teatatud eeskirjade eiramisjuhtude arv 24% võrra. Sellega seotud hinnanguline kogusumma oli 27,5 miljonit eurot, millest 1,5 miljonit on seotud pettuskahtluse juhtudega. Komisjon on seni tagasi nõudnud 15,5 miljonit eurot eeskirjadevastaseid summasid.

(Vt lisas esitatud tabelit, milles on üksikasjalik jaotus iga valdkonna kaupa)

Taustteave

ELi õiguse kohaselt peavad liikmesriigid komisjonile teatama pettusejuhtudest ja muudest finantshuve kahjustavatest eeskirjade eiramisjuhtudest kõikides ELi tegevusvaldkondades. Statistiliste meetoditega saadud pilt ei pruugi olla täielik, sest komisjon sõltub liikmesriikide edastatud teabest eeskirjade eiramisjuhtude kohta. Aruandes esitatud andmed on oma olemuselt näitlikud ja esialgsed. Enne kui eeskirjade eiramisega seotud osa ei ole täpselt kindlaks tehtud, hõlmavad esitatud summad ettevaatusabinõuna kogu asjaomast meedet. Samuti on oluline teha vahet pettusel ja eeskirjade eiramisel. Pettus on määratluse kohaselt tahtlikult toimepandud eeskirjade eiramine, mis on kriminaalkuritegu. Pettuse tegelikku finantsmõju saab hinnata alles kohtumenetluste lõppedes.

Samuti täna avaldatud Euroopa Pettustevastane Ameti (OLAF) aastaaruandes on kirjeldatud selle ameti sõltumatu operatiivtöö tulemusi 2009. aastal.

Aruanded

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Vt MEMO/10/332


Side Bar