Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2010

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ: Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την ετήσια έκθεσή της για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και την καταπολέμηση της απάτης. Στην έκθεση αυτή γίνεται παρουσίαση των σημαντικών μέτρων που έλαβαν, το 2009, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση, και την αποφυγή των παρατυπιών και των καταχρήσεων. Περιλαμβάνει στατιστική επισκόπηση όλων των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή το 2009, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων πιθανολογούμενης απάτης, όπως και λεπτομέρειες σχετικά με τις ανακτήσεις χρημάτων της ΕΕ. Η εν λόγω έκθεση διαπιστώνει κάποια βελτίωση, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, όσον αφορά την εκπλήρωση ση της υποχρέωσης των κρατών μελών να αναφέρουν τις περιπτώσεις παρατυπιών και διατυπώνονται συγκεκριμένες συστάσεις σχετικά με τους τρόπους περαιτέρω βελτίωσης της προστασίας των χρημάτων που συνεισφέρουν οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Επίσης, η φετινή έκθεση ασχολείται με δύο ειδικότερα θέματα και συγκεκριμένα τη συνεργασία Επιτροπής και κρατών μελών στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων και τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη μέλη για την ανάκτηση των παρανόμως πληρωθέντων ποσών.

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε τα εξής: «Στην έκθεση αυτή αντικατοπτρίζονται δύο θεμελιώδεις αρχές της υγιούς δημοσιονομικής διαχείρισης: η διαφάνεια και η υπευθυνότητα. Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές μοιράζονται την ευθύνη της διασφάλισης των πόρων της ΕΕ. Η από πλευράς κρατών μελών ταχεία αναφορά των όποιων υπονοιών για παρατυπίες και καταχρήσεις αποτελεί θέμα υψίστης σημασίας, όπως και η λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για την αποτελεσματική τους καταπολέμηση. Οι διαπιστώσεις που καταγράφονται στη σημερινή έκθεση θα κατευθύνουν την προσοχή μας σε τομείς όπου χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά και θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία των χρημάτων του ευρωπαίου φορολογούμενου.»

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ο αριθμός των περιπτώσεων παρατυπίας που κοινοποιήθηκαν και αφορούσαν στους τομείς των ιδίων πόρων και των άμεσων δαπανών σημείωσε σημαντική πτώση το 2009 σε σχέση με το 2008. Σε άλλους όμως τομείς, όπως η Γεωργία, η πολιτική συνοχής και τα προενταξιακά κονδύλια, αυξήθηκε γενικά ο αριθμός των κοινοποιηθεισών παρατυπιών, ακόμη και στις περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έναν αριθμό παραγόντων. Συχνά, μπορεί να συνιστά ένδειξη ότι οι έλεγχοι και τα συστήματα καταπολέμησης της απάτης που έχουν τεθεί σε εφαρμογή λειτουργούν καλύτερα και ότι κοινοποιούνται περισσότερες περιπτώσεις. Δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ, πρέπει να διορθώνονται όλα τα σφάλματα που διαπιστώνονται και είναι συναφή με τους πόρους της ΕΕ και να ανακτώνται στις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους κανόνες.

Η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και η καταπολέμηση της απάτης υπερβαίνουν τα ευρωπαϊκά σύνορα, η δε Επιτροπή προωθεί ενεργά την περαιτέρω διεθνή συνεργασία στο πεδίο αυτό. Ορισμένα από τα μέτρα τα οποία αναφέρονται στη σημερινή έκθεση αφορούν τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για συμφωνίες καταπολέμησης της διαφθοράς και της απάτης, την εντατικοποίηση των ενεργειών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου τσιγάρων και την ανάπτυξη μιας νέας βάσης δεδομένων που θα βοηθήσει στην πρόληψη και την εξιχνίαση παραβάσεων της γεωργικής και της τελωνειακής νομοθεσίας, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στα έσοδα της ΕΕ.

Κοινοποιηθείσες παρατυπίες και εικαζόμενες απάτες ανά τομέα κατά το 2009

Ίδιοι πόροι: Οι περιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν μειώθηκαν κατά 23% το 2009, σε σύγκριση με το 2008, και το εκτιμώμενο ποσό που αφορούσαν οι παρατυπίες εμφάνισε πτώση της τάξεως του 8.5%. Οι εικαζόμενες απάτες ανήλθαν στο 19% του συνόλου των παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν στον τομέα των ιδίων πόρων και αφορούσαν ποσό 99 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Γεωργία: Οι περιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν αυξήθηκαν κατά 43% το 2009. Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό των παρατυπιών αυτών ανήλθε σε 125 εκατομμύρια ευρώ. Το 0,03% του συνόλου των πιστώσεων για τη Γεωργία κατά το 2009 υπάρχει υπόνοια ότι αποτέλεσε το αντικείμενο απάτης. Η αύξηση των κοινοποιηθεισών παρατυπιών ενδέχεται να οφείλεται στο ότι ετέθη σε εφαρμογή το σύστημα διαχείρισης παρατυπιών (ΣΔΠ), το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους χρήστες απ' ό,τι στο παρελθόν να κοινοποιούν περιπτώσεις που δημιουργούν υποψίες παρατυπίας.

Πολιτική συνοχής: Οι περιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν αυξήθηκαν κατά 23% το 2009. Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό των παρατυπιών αυτών ανήλθε σε 1,22 δις. Το 0,23 του συνόλου των πιστώσεων το 2009 εικάζεται ότι αποτέλεσε αντικείμενο απάτης. Η αύξηση των κοινοποιηθεισών παρατυπιών το 2009 σε σύγκριση με το 2008 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των λογιστικών και άλλων ελέγχων, δεδομένου ότι φθάνει στο τέλος η περίοδος προγραμματισμού 2000-06.

Προενταξιακά κονδύλια: Οι περιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν από τις 14 χώρες οι οποίες λαμβάνουν προενταξιακή βοήθεια αυξήθηκαν κατά 35% το 2009. Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό τους ανέρχεται σε 117 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν υπόνοιες ότι το 0,38 του συνόλου των προενταξιακών πιστώσεων κατά το 2009 αποτέλεσε το αντικείμενο απάτης. Σημειώθηκε σημαντική αύξηση των προς ανάκτηση ποσών (+135%). Το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού αυτού αφορά το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα γεωργικής ανάπτυξης στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, το SAPARD.

Άμεσες δαπάνες: Οι περιπτώσεις παρατυπιών που κοινοποιήθηκαν μειώθηκαν κατά 24% το 2009. Το εκτιμώμενο συνολικό ποσό των παρατυπιών αυτών ανήλθε σε 27,5 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν εικαζόμενες περιπτώσεις απάτης. Η Επιτροπή έχει μέχρι τώρα ανακτήσει 15,5 εκατομμύρια αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

(Βλέπε τον πίνακα του παραρτήματος για την αναλυτική κατανομή των περιπτώσεων καθενός τομέα)

Ιστορικό

Η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλει στα κράτη μέλη να κοινοποιούν τις περιπτώσεις απάτης και τις λοιπές παρατυπίες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της ΕΕ. Εντούτοις, η εικόνα την οποία παρουσιάζουν οι στατιστικές δεν είναι κατ' ανάγκη πλήρης, δεδομένου ότι η Επιτροπή εξαρτάται από τις κοινοποιήσεις παρατυπιών που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη. Από τη φύση τους, τα αριθμητικά στοιχεία που περιέχει η έκθεση είναι προκαταρκτικά και κατά προσέγγιση. Προληπτικά, στις περιπτώσεις που το ακριβές ποσό που αποτέλεσε το αντικείμενο παρατυπιών δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί, το αναγραφόμενο ποσό συχνά αφορά το ολόκληρο το καθεστώς. Κρίνεται επίσης σκόπιμο να διαχωριστούν οι περιπτώσεις απάτης από τις παρατυπίες. Η απάτη ορίζεται ως εσκεμμένη παρατυπία που συνιστά εγκληματική πράξη. Η πραγματική δημοσιονομική επίπτωση μιας απάτης μπορεί να υπολογιστεί μόνο στο τέλος της δικαστικής διαδικασίας.

Σήμερα, εξάλλου, η OLAF εξέδωσε τη δική της ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, στην οποία παραθέτει τα αποτελέσματα των δικών της ανεξάρτητων ελέγχων κατά το 2009.

Εκθέσεις

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Βλέπε MEMO/10/332


Side Bar