Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

Bruxelles, den 14. juli 2010

Beskyttelse af EU’s finansielle interesser: Kommissionen offentliggør sin årsberetning

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort sin årsberetning om beskyttelse af EU's finansielle interesser og bekæmpelse af svig. Beretningen fremhæver de vigtige foranstaltninger, som Kommissionen og medlemsstaterne har truffet i 2009 for at forebygge, afdække og bekæmpe uregelmæssigheder og svig. Den giver et statistisk billede af de uregelmæssigheder, som medlemsstaterne har indberettet til Kommissionen i 2009, herunder de tilfælde, hvor der er mistanke om svig, og den giver detaljerede oplysninger om inddrivelsen af EU-midler. Beretningen fremhæver, at medlemsstaterne er blevet bedre til at indberette uregelmæssigheder i forhold til tidligere år, og den giver anbefalinger til, hvordan beskyttelsen af EU-skatteborgernes penge kan forbedres yderligere. Dette års beretning behandler også to særlige områder, nemlig samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne omkring kontrol på stedet og de foranstaltninger, som medlemsstaterne har truffet for at inddrive uregelmæssige beløb.

Algirdas Šemeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, siger: "Denne beretning afspejler to hjørnesten i sund finansiel forvaltning: gennemsigtighed og ansvar. Kommissionen og de nationale myndigheder har et fælles ansvar for at sikre en god anvendelse af EU-midlerne. Det er af største betydning, at medlemsstaterne hurtigt indberetter enhver mistanke om uregelmæssigheder og svig, og at de fuldt ud udfører deres opgaver med hensyn til at sikre en effektiv efterfølgende kontrol. Med dagens beretning kan vi præcisere de områder, på hvilke vi bør gøre en yderligere indsats for at sikre, at EU-skatteborgernes penge beskyttes forsvarligt."

Ifølge beretningen faldt antallet af indberettede sager om uregelmæssigheder vedrørende egne indtægter og direkte udgifter væsentligt i 2009 i forhold til 2008. På andre områder som landbrug, samhørighedspolitik og førtiltrædelsesmidler var der derimod en generel stigning i antallet af indberettede uregelmæssigheder, herunder sager, hvor der er mistanke om svig. Dette kan skyldes flere forhold. Det er ofte et tegn på, at kontrollerne og systemerne til bekæmpelse af svig fungerer bedre, og at flere sager indberettes. I henhold til EU-lovgivningen skal alle fejl i forbindelse med EU-midler rettes, og midlerne skal inddrives, hvis de ikke er blevet brugt i henhold til reglerne.

Beskyttelsen af EU's finansielle interesser og bekæmpelsen af svig begrænser sig ikke til EU's grænser, og Kommissionen presser på for større internationalt samarbejde på dette område. Nogle af de foranstaltninger, der fremhæves i dagens beretning, er bl.a. internationale forhandlinger om aftaler til bekæmpelse af korruption og svig, herunder bekæmpelse af cigaretsmugleri, og ibrugtagning af en ny database, der bidrager til at forebygge og afdække de overtrædelser af landbrugs- og toldreglerne, der kan mindske EU's indtægter.

Indberettede uregelmæssigheder og tilfælde af mistanke om svig per sektor i 2009

Egne indtægter: Antallet af indberettede uregelmæssigheder faldt med 23 % i 2009 i forhold til 2008, og det anslåede beløb, som uregelmæssighederne vedrører, faldt med 8,5 %. De tilfælde, hvor der er mistanke om svig, udgør 19 % af alle uregelmæssigheder på området for egne indtægter, og beløbene udgør samlet 99 mio. EUR.

Landbrug: Antallet af indberettede uregelmæssigheder steg med 43 % i 2009. Tilfældene vedrører samlet et beløb på 125 mio. EUR. Der er mistanke om svig vedrørende 0,03 % af den samlede udbetaling til landbruget i 2009. Stigningen i antallet af indberettede uregelmæssigheder kan også skyldes indførelsen af systemet til forvaltning af uregelmæssigheder (IMS), det gør det muligt for flere brugere end før at indberette mistænkelige sager.

Samhørighedspolitik: Antallet af indberettede uregelmæssigheder steg med 23 % i 2009. Tilfældene vedrører samlet et beløb på 1,22 mia. EUR. Der er mistanke om svig vedrørende 0,23% af den samlede udbetaling i 2009. Stigningen i antallet af uregelmæssigheder i 2009 sammenlignet med 2008 kan for størstedelens vedkommende forklares med en stigning i antallet af kontroller og revisioner i forbindelse med afslutningen på programmeringsperioden 2000-2006.

Førtiltrædelsesmidler: Antallet af indberettede uregelmæssigheder fra de 14 lande, der modtager førtiltrædelsesmidler, steg med 35 % i 2009. Tilfældene vedrører samlet et beløb på 117 mio. EUR. Der er mistanke om svig vedrørende 0,38 % af den samlede udbetaling på førtiltrædelsesområdet i 2009. Der var en betydelig stigning i de beløb, der skal inddrives (+135 %), og den største andel vedrører SAPARD, der er EU's program for udvikling af landbruget i ansøgerlandene.

Direkte udgifter Antallet af indberettede uregelmæssigheder steg med 24 % i 2009. Tilfældene vedrører samlet et beløb på 27,5 mio. EUR, og de tilfælde, hvor der er mistanke om svig, vedrører omkring 1,5 mio. Kommissionen har indtil nu inddrevet 15,5 mio. EUR af de pågældende beløb.

(Jf. tabel i bilaget for en detaljeret opdeling af tilfældene på hvert område)

Sagsforløb

I henhold til EU-lovgivningen er medlemsstaterne forpligtet til at meddele svig og andre uregelmæssigheder, der skader de finansielle interesser på alle de områder, EU beskæftiger sig med. Statistikkerne giver imidlertid ikke et komplet billede af situationen, eftersom Kommissionen er afhængig af de indberetninger, den modtager fra medlemsstaterne. Tallene, der gives i rapporten, er derfor i sagens natur foreløbige og omtrentlige. Som en forholdsregel henviser det givne tal ofte til ordningen i sin helhed, når det præcise beløb, som uregelmæssighederne vedrører, ikke er nøjagtigt kendt. Det er også vigtigt at skelne mellem svig og uregelmæssigheder. Svig defineres som enhver forsætlig handling, der udgør en strafbar handling. Den konkrete finansielle virkning af svig kan først beregnes, når den retslige procedure er afsluttet.

OLAF (Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig) fremlagde ligeledes i dag sin egen årsberetning, der angiver resultaterne af dets uafhængige arbejde i 2009.

Beretninger

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Jf. MEMO/10/332


Side Bar