Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/937

V Bruselu dne 14. července 2010

Ochrana finančních zájmů EU: Komise zveřejnila každoroční zprávu

Evropská komise dnes zveřejnila každoroční zprávu o ochraně finančních zájmů EU a boji proti podvodům. Zpráva uvádí důležitá opatření přijatá Komisí a členskými státy v roce 2009 za účelem prevence a odhalování nesrovnalostí a podvodů a boje proti nim, předkládá statistický přehled všech nesrovnalostí, které členské státy v roce 2009 oznámily Komisi, včetně případů domnělých podvodů, a obsahuje podrobné informace o vymáhání neoprávněně vyplacených prostředků EU. Zpráva konstatuje, že ve srovnání s předchozími roky členské státy lépe dodržují povinnost oznamovat nesrovnalosti, a doporučuje, jak dále zlepšit ochranu peněz daňových poplatníků EU. Letošní zpráva se také zaměřuje na dvě zvláštní oblasti, a sice na spolupráci Komise a členských států při kontrolách na místě a na opatření přijatá členskými státy na vymáhání neoprávněně vyplacených částek.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům, uvedl: „Tato zpráva je založena na dvou základních pilířích řádného finančního řízení – transparentnosti a odpovědnosti. Komise a orgány jednotlivých členských států společně odpovídají za ochranu prostředků EU. Je nanejvýš důležité, aby členské státy rychle oznamovaly veškerá podezření na nesrovnalosti a aby se plně ujaly své role při provádění účinných následných opatření. Zpráva rovněž upozorňuje na oblasti, ve kterých je třeba zvýšit úsilí a zajistit řádnou ochranu peněz daňových poplatníků EU“.

Podle zprávy v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 výrazně poklesl počet oznámených případů nesrovnalostí v oblasti vlastních zdrojů a přímých výdajů. V ostatních oblastech, jako je zemědělství, politika soudržnosti a předvstupní fondy, však došlo k obecnému nárůstu počtu oznámených nesrovnalostí, včetně domnělých podvodů. To lze přičíst několika faktorům. Často to může svědčit o tom, že stávající systémy kontroly a boje proti podvodům lépe fungují a že členské státy oznamují více případů. Podle legislativy EU musí být veškeré omyly zjištěné v souvislosti s fondy EU napraveny a finanční prostředky, které nebyly využity podle pravidel, musí být navráceny.

Ochrana finančních zájmů EU a boj proti podvodům překračuje evropské hranice a Komise se aktivně zasazuje o těsnější mezinárodní spolupráci v této oblasti. Některá opatření, která dnešní zpráva zdůrazňuje, se týkají mezinárodních jednání o dohodách proti korupci a o boji proti podvodům, účinného postupu v boji proti pašování cigaret a použití nové databáze, která napomůže prevenci a odhalování případů porušování právních předpisů v oblasti zemědělství a celní správy, které by mohly mít vliv na příjmy EU.

Nesrovnalosti a domnělé podvody oznámené za jednotlivá odvětví v roce 2009

Vlastní zdroje: Počet oznámených případů nesrovnalostí poklesl v roce 2009 o 23 % ve srovnání s rokem 2008 a odhadovaný objem prostředků, jichž se nesrovnalosti týkají, poklesl o 8,5 %. Ze všech oznámených nesrovnalostí v oblasti vlastních zdrojů se 19 % týkalo domnělých podvodů, což představuje přibližně 99 milionů EUR.

Zemědělství: Počet oznámených případů nesrovnalostí v roce 2009 vzrostl o 43 %. Odhadovaný objem prostředků, jichž se nesrovnalosti týkají, činí celkem 125 milionů EUR. Z celkových finančních přídělů zemědělství v roce 2009 se u 0,03 % lze domnívat, že byl spáchán podvod. Nárůst oznámených nesrovnalostí jde ruku v ruce s prováděním systému pro řešení nesrovnalostí, který umožňuje stále většímu počtu uživatelů oznamovat domnělé problémy.

Politika soudržnosti: Počet oznámených případů nesrovnalostí v roce 2009 vzrostl o 23 %. Odhadovaný objem prostředků, jichž se nesrovnalosti týkají, činí celkem 1,22 miliard EUR. Z celkových finančních přídělů v roce 2009 se u 0,23 % lze domnívat, že byl spáchán podvod. Nárůst oznámených nesrovnalostí v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008 lze z větší části vysvětlit zvýšením počtu kontrol a auditů ke konci programového období 2000–2006.

Předvstupní fondy: Počet případů nesrovnalostí oznámených 14 zeměmi, které čerpají předvstupní finanční prostředky, vzrostl v roce 2009 o 35 %. Odhadovaný objem prostředků, jichž se nesrovnalosti týkají, činí celkem 117 milionů EUR. Z celkových předvstupních finančních přídělů v roce 2009 se u 0,38 % lze domnívat, že byl spáchán podvod. Došlo k výraznému nárůstu zpětně vymáhaných částek (o 135 %), přičemž nejvyšší podíl této částky se týká programu SAPARD, což je program zemědělského rozvoje v kandidátských zemích financovaný z prostředků EU.

Přímé výdaje: Počet oznámených případů nesrovnalostí v roce 2009 poklesl o 24 %. Odhadovaný objem prostředků, jichž se nesrovnalosti týkají, činí celkem 27,5 milionu EUR, z toho se přibližně 1,5 milionu EUR týká případů domnělých podvodů. Komise dosud získala zpět 15,5 milionu EUR neoprávněně vyplacených částek.

(Pro podrobné údaje o případech v jednotlivých oblastech viz tabulka v příloze)

Souvislosti

Právní předpisy EU členským státům ukládají, aby oznamovaly podvody a jiné nesrovnalosti, které poškozují finanční zájmy ve všech oblastech činnosti EU. Statistiky však nemusí nutně poskytovat úplný přehled situace, neboť Komise je odkázána na oznámení nesrovnalostí členskými státy. Číselné údaje poskytnuté ve zprávě jsou svou povahou orientační a předběžné. Z preventivních důvodů zahrnují uvedené číselné údaje často celé dotčené opatření, a to až do přesného vymezení té částky, které se nesrovnalost týká. Je také důležité rozlišovat mezi podvodem a nesrovnalostí. Podvod je definován jako nesrovnalost, která byla spáchána záměrně a je trestným činem. Skutečný finanční dopad podvodu může být stanoven až na konci soudního řízení.

Dnes byla rovněž představena výroční zpráva agentury OLAF, která uvádí výsledky nezávislé činnosti této agentury za rok 2009.

Zprávy

http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/index_en.html

Viz MEMO/10/332


Side Bar