Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Bryssel den 13 juli 2010

Biologisk mångfald: ny rapport pekar på affärsmetoder som alla vinner på och som gör mer för miljön

Enligt en ny rapport som finansierats av Europeiska kommissionen finns det starka skäl för en integrering av biologisk mångfald i den privata sektorns verksamhetsplaner och kärnverksamhet över hela världen. Rapporten visar på en kraftig ökning av andelen miljömärkta produkter och tjänster, och på ett ökat intresse bland konsumenterna för hållbar produktion. Den visar också hur biologisk mångfald kan skapa betydande affärsmöjligheter på en marknad som kan värderas till 2–6 biljoner US-dollar 2050. Den innehåller sju viktiga rekommendationer för företag och uppmanar redovisningssektorn och sektorn för finansiell rapportering att utveckla gemensamma normer för bedömning av effekter på den biologiska mångfalden, och att utveckla nya verktyg för detta. ”TEEB for Business” kommer att ingå i den sammanfattande rapport om TEEB som ska läggas fram vid ett möte inom ramen för konventionen om biologisk mångfald i Nagoya (Japan) i oktober 2010.

Kommissionens ledamot med ansvar för miljöfrågor, Janez Potočnik: ”Trots vissa framgångar lokalt och en ökande medvetenhet om problemet verkar inte förlusten av biologisk mångfald bromsa in globalt. Denna rapport visar emellertid att näringslivet kan hjälpa till, och jag är glad att se dessa konkreta exempel på företag som blomstrar utan att förstöra den enda planet vi har.”

”Genom det arbete som görs av TEEB och andra blir den biologiska mångfaldens och ekosystemens ekonomiska betydelse synlig och inte längre höljd i dunkel”, säger TEEB:s projektledare, Pavan Sukhdev. ”Det är tydligt att vissa företag i vissa sektorer och på vissa kontinenter uppfattar och reagerar på det budskapet i syfte att utforma en mer hållbar verksamhet anpassad för 2000-talet.”

Huvudsakliga förslag för företagen

I ”TEEB for business” ges rekommendationer om en rad åtgärder för att hjälpa företagen att minimera sina risker med avseende på den biologiska mångfalden, och utnyttja de affärsmöjligheter som skapas genom ekosystemtjänster.

  • Kartlägga företagets effekter på och beroende av biologisk mångfald och ekosystemtjänster (BES).

  • Bedöma de affärsmässiga risker och möjligheter som är förknippade med dessa effekter och beroenden.

  • Utveckla informationssystem för BES, fastställa SMART-mål, mäta och värdera resultat samt rapportera resultat.

  • Vidta åtgärder för att undvika, minimera och dämpa BES-risker, inbegripet kompensation i form av naturaförmåner (”offsets”), där så är lämpligt.

  • Utnyttja nya affärsmöjligheter förknippade med BES, t.ex. kostnadseffektivisering, nya produkter och nya marknader.

  • Integrera affärsstrategier och insatser i fråga om BES med breda privata initiativ för socialt ansvarstagande.

  • Samarbeta med andra företag och aktörer inom staten, icke-statliga organisationer och det civila samhället för att förbättra riktlinjer och politik för BES.

Biologisk mångfald är bra för affärerna

Även om en majoritet av företagen, enligt rapporten, fortfarande berör den biologiska mångfalden ytligt i sina rapporter, är allt fler medvetna om de möjliga vinsterna. Med biologisk mångfald och ekosystemtjänster finns möjligheter på alla affärsområden, och en integrering av dem kan ge ett betydande mervärde genom att försörjningskedjans hållbarhet säkras, nya produkter tas fram, nya marknader skapas och penetreras, och nya kunder lockas.

Strategier för hantering av risker för biologisk mångfald och ekosystem kan också underlätta kartläggningen av nya affärsmöjligheter, t.ex. minskning av kostnaderna för insatsvaror genom förbättrad resurseffektivitet, utveckling och saluföring av teknik med låg miljöpåverkan, hantering och utformning av projekt för minskade ekologiska fotavtryck, och tillhandahållande av professionella tjänster för riskbedömning och riskhantering.

Enligt uppskattningar som gjorts av PricewaterhouseCoopers beträffande hållbarhetsrelaterade globala affärsmöjligheter på området naturresurser (bl.a. energi, skogsbruk, livsmedel och jordbruk, vatten och metaller) finns potential för en marknad motsvarande omkring 2–6 biljoner US-dollar 2050 (2008 års fasta priser). Ungefär hälften utgörs av ytterligare investeringar i energisektorn för minskning av koldioxidutsläpp. Marknaderna för biologisk mångfald och ekosystemtjänster växer, vilket framgår av uppgifter som sammanställts av Forest Trends och Ecosystem Marketplace:

  • Marknaden för certifierade jordbruksprodukter värderades till över 40 miljarder US-dollar 2008 och väntas öka till 210 miljarder US-dollar 2020, för att sedan kunna stiga till 900 miljarder US-dollar 2050.

  • Betalningarna för vattenrelaterade ekosystemtjänster och förvaltning av avrinningsområden stod för endast 5 miljarder US-dollar 2008, men förväntas uppgå till totalt mer än 30 miljarder 2050.

Bakgrund

Jordens naturresurser och naturbaserade resurser – från enskilda arter till ekosystem som skogar, korallrev, sötvatten och jordar – minskar i alarmerande takt. Förlusten av biologisk mångfald kostar den globala ekonomin miljarder varje år och urholkar ekonomier, affärsutsikter och möjligheterna att bekämpa fattigdomen.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) är ett projekt som finansieras av Europeiska kommissionen och länder som Tyskland, Norge och Storbritannien. Syftet är att skapa en ekonomisk grund för att kunna bistå ekonomierna att göra strategiska val och förändringar för hantering av krisen och öka kunskaperna om hur naturbaserade tillgångar förvaltas. TEEB ska offentliggöra en slutgiltig sammanfattande rapport inför mötet inom ramen för konventionen om biologisk mångfald i Nagoya (Japan) senare i år.

Övriga upplysningar:

TEEB:s verksamhetsrapport finns på http://www.teebweb.org/.

EU:s Business and Biodiversity Platform:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html.


Side Bar