Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

V Bruseli 13. júla 2010

Biodiverzita: v novej správe sa zdôrazňujú všeobecne prospešné obchodné praktiky, ktoré viac pomáhajú našej planéte

V novej správe, ktorú financovala Európska komisia, sa zdôrazňuje význam integrácie biodiverzity do obchodných plánov a hlavných aktivít súkromného sektora na celom svete. Správa objasňuje, že nedávno došlo k značnému nárastu objemu výrobkov a služieb označených ekologickou značkou, ale aj k zvýšeniu obáv spotrebiteľov, pokiaľ ide o udržateľnú výrobu. Správa zároveň poukazuje na to, že biodiverzita môže so sebou priniesť významné obchodné príležitosti na trhu, ktorého hodnota by do roku 2050 mohla dosiahnuť 2 až 6 biliónov USD. V správe sa uvádza sedem kľúčových odporúčaní pre podniky a účtovnícke profesie a orgány pôsobiace v oblasti finančného výkazníctva sa vyzývajú, aby vypracovali spoločné normy na posúdenie vplyvov biodiverzity a aby na tento účel vytvorili nové nástroje. Štúdia „TEEB for Business“ (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – správa venovaná ekonomike ekosystémov a biodiverzity) bude súčasťou súhrnnej správy TEEB, ktorá sa má predložiť na zasadnutí Dohovoru pre biologickú diverzitu v meste Nagoya (Japonsko) v októbri 2010.

Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Napriek určitému pokroku v miestnom meradle a napriek zvyšujúcej sa informovanosti o tomto probléme sa nezdá, že by sa v celosvetovom meradle rýchlosť straty biodiverzity spomaľovala. Dnešná správa je ale dôkazom, že podniky sú schopné pomôcť. Veľmi ma teší, že môžeme uviesť konkrétne príklady spoločností, ktoré prosperujú bez toho, aby poškodzovali našu planétu.“

Pavan Sukhdev, vedúci štúdie TEEB, povedal: „Prostredníctvom činnosti realizovanej v rámci štúdie TEEB a iných štúdií sa zviditeľňuje hospodársky význam biodiverzity a ekosystémov. Je jasné, že niektoré spoločnosti v určitých sektoroch a na určitých kontinentoch si veľmi dobre uvedomujú tento potenciál a aj príkladne konajú s cieľom budovať podniky 21. storočia, teda podniky, ktoré sú viac udržateľné."

Kľúčové návrhy pre podniky

V štúdii „TEEB for business“ sa odporúča rad opatrení na pomoc spoločnostiam minimalizovať ich riziká súvisiace s biodiverzitou a chopiť sa obchodných príležitostí, ktoré so sebou prinášajú služby ekosystémov:

  • určiť dosahy aktivít podniku na biodiverzitu a na služby ekosystémov, ako aj jeho závislosť v tejto súvislosti;

  • posúdiť obchodné riziká a príležitosti v súvislosti s týmito dosahmi a mierou závislosti;

  • vytvoriť informačné systémy o biodiverzite a službách ekosystémov, stanoviť ciele SMART (špecifické, merateľné, akceptovateľné, realistické a časovo ohraničené), zmerať a ohodnotiť dohodnuté výsledky a informovať o nich;

  • prijať opatrenia s cieľom zabrániť rizikám súvisiacim s biodiverzitou a službami ekosystémov, minimalizovať ich a zmierňovať (vrátane prípadnej vecnej kompenzácie);

  • chopiť sa vznikajúcich obchodných príležitostí v oblasti biodiverzity a služieb ekosystémov, akými sú napríklad nákladovo efektívne zisky, nové výrobky a nové trhy;

  • integrovať obchodnú stratégiu a opatrenia v oblasti biodiverzity a služieb ekosystémov do rozsiahlejších podnikových iniciatív zameraných na spoločenskú zodpovednosť;

  • zapájať sa do spolupráce s obchodnými partnermi a zainteresovanými stranami na úrovni vlády, mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti v záujme zlepšenia usmernení a politiky v oblasti biodiverzity a služieb ekosystémov.

Biodiverzita je prínosom pre podnikanie

Jedným zo záverov správy je, že zatiaľ čo sa väčšina spoločností stále zaoberá vo svojich správach otázkou biodiverzity len povrchne, čoraz viac spoločností si uvedomuje jej potenciálne prínosy. Biodiverzita a služby ekosystémov ponúkajú príležitosti pre všetky obchodné sektory, pričom ich integrácia by mohla priniesť značnú pridanú hodnotu tým, že by sa zabezpečila udržateľnosť dodávateľského reťazca, viedla by k produkcii nových výrobkov a vytvoreniu nových trhov, zároveň by pomohla na ne preniknúť a prilákala by aj nových zákazníkov.

Politiky na zvládanie rizík v oblasti biodiverzity a ekosystémov môžu takisto pomôcť pri určovaní nových obchodných príležitostí. Patrí k nim napríklad znižovanie vstupných nákladov prostredníctvom zvýšenej efektívnosti využívania zdrojov, rozvíjanie technológií s malým dosahom na biodiverzitu a ekosystémy a obchodovanie s týmito technológiami, riadenie a navrhovanie projektov na zníženie ekologickej „stopy“ a poskytovanie profesionálnych služieb pri posudzovaní rizika a jeho zvládaní/prispôsobovaní riziku.

Podľa odhadov poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers „globálne obchodné príležitosti spojené s udržateľnosťou v oblasti prírodných zdrojov vrátane energetiky, lesného hospodárstva, výživy a poľnohospodárstva, vodného hospodárstva a kovov“ by do roku 2050 mohli predstavovať trh s hodnotou v rozmedzí 2 až 6 biliónov USD (pri stálych cenách z roku 2008). Približne polovicu z tejto hodnoty predstavujú „dodatočné investície do sektora energetiky súvisiace so znižovaním emisií uhlíka.“ Trhy so službami v oblasti biodiverzity a službami ekosystémov narastajú, na čo poukazujú údaje zostavené spoločnosťou Forest Trends a v rámci projektu Ecosystem Marketplace:

  • Hodnota trhu s poľnohospodárskymi výrobkami označenými ekologickou značkou dosiahla v roku 2008 viac ako 40 miliárd USD a očakáva sa, že do roka 2020 sa vyšplhá až na 210 miliárd USD (do roku 2050 by mohla predstavovať až 900 miliárd USD).

  • Platby za služby ekosystémov v prípade služieb vodného ekosystému a riadenia povodí dosiahli v roku 2008 len 5 miliárd USD, ale do roku 2050 sa očakáva ich nárast na viac ako 30 miliárd USD.

Kontext

Prírodné a na prírodnej báze založené zdroje našej planéty ubúdajú znepokojivým tempom, či už ide o jednotlivé druhy alebo ekosystémy, ako napríklad lesy, koralové útesy, sladké vody a pôdy. Strata biodiverzity stojí celosvetové hospodárstvo každoročne miliardy, pričom oslabuje ekonomiky jednotlivých štátov, obchodné vyhliadky a príležitosti na boj proti chudobe.

TEEB je projekt, ktorý financuje Európska komisia a vlády štátov vrátane Nemecka, Nórska a Spojeného kráľovstva. Jeho cieľom je presvedčiť ekonomiky jednotlivých štátov o prínosoch z hospodárskeho hľadiska a pomôcť im prijímať politické rozhodnutia a voľby zamerané na zmenu v záujme riešenia tejto krízy a zabezpečovania lepšej informovanosti o spôsobe riadenia zdrojov založených na prírodnej báze. V rámci projektu TEEB sa uverejní záverečná súhrnná správa ešte pred zasadnutím Dohovoru pre biologickú diverzitu v meste Nagoya (Japonsko), ktoré sa bude konať neskôr v priebehu tohto roka.

Ďalšie informácie:

Štúdia TEEB for Business je k dispozícii na stránke http://www.teebweb.org/

Platforma pre podnikanie v EÚ a biodiverzitu:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar