Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Brussel, 13 juli 2010

Biodiversiteit: een nieuw rapport legt de nadruk op win-winbedrijfspraktijken die de planeet ten goede komen

In een nieuw rapport, dat door de Europese Commissie is gefinancierd, wordt onderstreept hoe belangrijk het is biodiversiteit overal in de wereld te integreren in de bedrijfsplannen en kernactiviteiten van de particuliere sector. Het rapport wijst op de grote recente groei in de sector van de producten en diensten met ecolabel en op de toenemende bekommernis van de consument om duurzame productie, en laat zien hoe biodiversiteit grote bedrijfskansen biedt op een markt waarvan de waarde tegen 2050 kan oplopen tot 2 000 à 6 000 miljard USD. Het rapport bevat zeven belangrijke aanbevelingen voor de bedrijven en roept de accountantsberoepen en de met financiële verslaglegging belaste instanties op gemeenschappelijke normen op te stellen om de gevolgen voor de biodiversiteit te beoordelen en daartoe nieuwe instrumenten te ontwikkelen. “TEEB for Business”, dit voor bedrijven bedoelde rapport over de economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit, zal een onderdeel vormen van het TEEB-syntheserapport dat in oktober 2010 zal worden voorgesteld tijdens de vergadering van de partijen van het Verdrag inzake biologische diversiteit in Nagoya, Japan.

Europees commissaris voor milieu Janez Potočnik ziet het zo: “Ondanks enkele lokale successen en de toenemende bewustwording van het probleem ziet het ernaar uit dat het tempo waarin de biodiversiteit wereldwijd verloren gaat, niet vertraagt. Maar uit dit rapport blijkt ook dat de bedrijven kunnen helpen en ik verheug mij over die concrete voorbeelden van bedrijven die succesvol ondernemen zonder dat zij schade toebrengen aan de enige planeet die wij hebben.”

Pavan Sukhdev, de leider van de TEEB-studie, stelt het aldus: “De werkzaamheden die in het kader van TEEB en ook door anderen worden verricht, plaatsen het economische belang van de biodiversiteit en de ecosystemen voor het voetlicht. Het is duidelijk dat sommige bedrijven in sommige sectoren en op sommige continenten oor hebben naar deze boodschap en als reactie daarop duurzamere, 21ste-eeuwse bedrijven wensen te creëren.

Belangrijkste voorstellen voor de bedrijven

In het rapport “TEEB for business” wordt een reeks acties aanbevolen om bedrijven te helpen de biodiversiteitsrisico’s zo veel mogelijk te beperken en de door de ecosysteemdiensten gecreëerde bedrijfskansen te benutten. Bedrijven moeten:

  • nagaan welke impact zij hebben op de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten en in welke mate zij daarvan afhankelijk zijn;

  • de bedrijfsrisico’s en –kansen beoordelen die uit die impact en die afhankelijkheid voortvloeien;

  • informatiesystemen opzetten over biodiversiteit en ecosysteemdiensten, SMART-doelstellingen vaststellen, prestaties meten en evalueren, en hun resultaten rapporteren;

  • de nodige maatregelen nemen om risico’s voor de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten te voorkomen, te beperken en te verzachten; bij dit laatste gaat het onder meer, indien van toepassing, om compensaties in natura;

  • de nieuwe bedrijfskansen grijpen die door de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten worden geboden, zoals kostenefficiëntie, nieuwe producten en nieuwe markten;

  • de acties inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten in de bedrijfsstrategie integreren via bredere initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen;

  • samen met partnerbedrijven en belanghebbenden in de regering, ngo’s en het maatschappelijk middenveld ernaar streven om de richtsnoeren en het beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten te verbeteren.

Biodiversiteit is goed voor de bedrijven

Volgens het rapport krijgt biodiversiteit in de verslagen van de meeste bedrijven nog steeds slechts oppervlakkige aandacht, maar dat neemt niet weg dat een groeiend aantal bedrijven zich van de potentiële voordelen bewust is. Biodiversiteit en ecosysteemdiensten bieden mogelijkheden voor alle bedrijfssectoren en de integratie daarvan kan een grote toegevoegde waarde creëren doordat wordt gezorgd voor duurzame toeleveringsketens, nieuwe producten worden ontworpen, nieuwe markten worden gecreëerd en ingepalmd, en nieuwe klanten worden aangetrokken.

Beleidsmaatregelen voor het beheer van met biodiversiteit en ecosystemen verband houdende risico’s kunnen ook helpen om nieuwe bedrijfskansen op te sporen. Hierbij kan het gaan om de verlaging van de inputkosten door een efficiënter gebruik van de hulpbronnen, de ontwikkeling en vermarkting van technieken met lage impact, het beheer en ontwerp van projecten om de ecologische voetafdruk te verminderen en de verlening van professionele diensten op het gebied van risicobeoordeling, risicobeheer en aanpassing aan risico’s.

Volgens ramingen van PricewaterhouseCoopers met betrekking tot de “met duurzaamheid verband houdende mondiale bedrijfsmogelijkheden op het gebied van de natuurlijke hulpbronnen (waaronder energie, bosbouw, levensmiddelen en landbouw, water en metalen)” zou de waarde van de potentiële markt tegen 2050 kunnen oplopen tot 2 000 à 6 000 miljard USD (tegen constante prijzen van 2008). Bij ongeveer de helft hiervan gaat het om “extra investeringen in de energiesector in verband met de vermindering van de koolstofemissies”. De markten voor biodiversiteit en ecosysteemdiensten nemen uitbreiding, zoals blijkt uit de door “Forest Trends” en “Ecosystem Marketplace” verzamelde gegevens:

  • de markt voor landbouwproducten met ecolabel werd geraamd op meer dan 40 miljard USD in 2008 en naar verwachting zal de waarde ervan in 2020 oplopen tot 210 miljard USD en tegen 2050 misschien wel tot 900 miljard USD;

  • in 2008 werd voor ecosysteemdiensten met betrekking tot water en tot het beheer van stroomgebieden slechts 5 miljard USD betaald, maar naar verwachting zullen die kosten tegen 2050 in totaal meer dan 30 miljard USD bedragen.

Achtergrond

De toestand van de natuurlijke hulpbronnen van de planeet (gaande van individuele soorten tot ecosystemen zoals bossen, koraalriffen, zoetwatersystemen en bodemstructuren) verslechtert alarmerend snel. Elk jaar kost het verlies aan biodiversiteit de wereldeconomie miljarden, wat de staatshuishoudingen, de bedrijfsvooruitzichten en de armoedebestrijdingsmogelijkheden ondermijnt.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – de economische aspecten van ecosystemen en biodiversiteit) is een project dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie en een aantal regeringen, waaronder die van Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, en erop gericht is economische argumenten te formuleren om de economieën bij te staan bij het maken van totaal andere beleidskeuzen en het doorvoeren van wijzigingen die bedoeld zijn om de crisis het hoofd te bieden en de natuurlijke hulpbronnen intelligenter te beheren. In het kader van TEEB zal een definitief syntheserapport worden gepubliceerd in de aanloop naar de vergadering van de partijen van het Verdrag inzake biologische diversiteit in Nagoya, Japan, later dit jaar.

Voor nadere informatie:

Het rapport “TEEB for Business” kan worden geraadpleegd op

http://www.teebweb.org/

Voor “EU Business @ Biodiversity Platform”, zie:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar