Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Briselē, 2010. gada 13. jūlijā

Bioloģiskā daudzveidība: jaunā ziņojumā aplūkota uzņēmējdarbības prakse, kas izdevīga visiem — arī mūsu planētai

Jaunā ziņojumā, kura sagatavošanu finansējusi Eiropas Komisija, pārliecinoši izklāstīts, kālab visā pasaulē bioloģiskās daudzveidības aspektiem jākļūst par privātā sektora uzņēmējdarbības plānu un pamatdarbības pašsaprotamu elementu. Ziņojumā konstatēts, ka pēdējā laikā ievērojami audzis tādu preču un pakalpojumu sektors, kam piešķirts ekosertifikāts, un ka patērētājiem aizvien vairāk rūp ražošanas ilgtspējība. Ziņojumā izklāstīts, kā bioloģiskā daudzveidība paver būtiskas komerciālas iespējas tirgū, kura vērtība līdz 2050. gadam varētu sasniegt 2 līdz 6 triljonus ASV dolāru. Ziņojumā sniegti septiņi nozīmīgi ieteikumi uzņēmumiem un pausts aicinājums grāmatvedības speciālistiem un finanšu kontroles struktūrām izstrādāt vienotus standartus, lai varētu novērtēt ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, un šīm vajadzībām izstrādāt jaunus rīkus. Pētījums "TEEB for Business" ("Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika uzņēmējdarbībā") būs daļa no TEEB kopsavilkuma ziņojuma, ar kuru nāks klajā Konvencijas par bioloģisko daudzveidību sanāksmē, kas notiks Nagojā (Japānā) 2010. gada oktobrī.

Eiropas Komisijas vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Lai gan dažviet jau ir gūti panākumi un kopumā izpratne par problēmu aug, nevar sacīt, ka bioloģiskās daudzveidības izzušana palēninātos. Tomēr šis ziņojums apliecina, ka arī uzņēmumi var sniegt savu artavu, un esmu gandarīts, ka ir reāli piemēri par uzņēmumiem, kas spēj attīstīties, nekaitējot mūsu planētai — vienīgajai planētai, kas mums ir."

TEEB pētījuma vadītājs Pavans Suhdevs [Pavan Sukhdev] apgalvo: "Pateicoties TEEB un citiem projektiem, varam sacīt, ka bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu ekonomiskā nozīme kļūst aizvien uzskatāmāka. Ir acīmredzams, ka daži uzņēmumi dažās nozarēs un kontinentos tam pievērš uzmanību gan vārdos, gan darbos, lai veidotu ilgtspējīgāku uzņēmējdarbību, kas atbilst XXI gadsimta garam."

Galvenie priekšlikumi uzņēmumiem

Pētījumā ietverta virkne priekšlikumu, kā uzņēmumiem mazināt to radītos draudus bioloģiskajai daudzveidībai un izmantot komerciālās iespējas, ko paver ekosistēmu pakalpojumi.

  • Apzināt, kāda ir uzņēmuma ietekme uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem un kādā mērā uzņēmums no tiem atkarīgs.

  • Izvērtēt uzņēmējdarbības riskus un iespējas, kas saistītas ar šo ietekmi un atkarību.

  • Izstrādāt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu informācijas sistēmas, nospraust SMART mērķus (konkrētus, Izmērāmus, sasniedzamus, atbilstošus un savlaicīgus mērķus), mērīt un izvērtēt sasniegto, ziņot par rezultātiem.

  • Rīkoties, lai nepieļautu, mazinātu un ierobežotu riskus bioloģiskajai daudzveidībai un ekosistēmu pakalpojumiem, tostarp paredzot iespējamu "kompensāciju graudā".

  • Izmanot bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu sniegtās komerciālās izdevības (piemēram, izmaksu ietaupījumi, jauni produkti, jauni tirgi).

  • Ar bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem saistītās stratēģijas un pasākumus ieaust plašākās korporatīvās sociālās atbildības iniciatīvās.

  • Sadarboties gan ar citiem uzņēmumiem, gan valdības, NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai pilnveidotu ar bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem saistīto politiku un vadlīnijas.

Bioloģiskā daudzveidība nāk par labu darījumiem

Ziņojumā konstatēts — lai gan vairums uzņēmumu savos pārskatos tikai virspusēji pieskaras bioloģiskās daudzveidības jautājumam, aizvien vairāk kļūst to, kas apzinās iespējamos ieguvumus. Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi paver izdevības visiem uzņēmējdarbības sektoriem, un to integrācija var sniegt ievērojamu pievienoto vērtību, jo tādējādi tiek nodrošināta piegādes ķēžu ilgtspējība, radīti jauni produkti, veidoti un iekaroti jauni tirgi, piesaistīti jauni klienti.

Pasākumi, lai pārvaldītu riskus, kas apdraud bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus, var palīdzēt arī apzināt jaunas komerciālas izdevības, piemēram, samazināt izejvielu izmaksas, uzlabojot resursu izmantošanas lietderību, izstrādāt un komercializēt tehnoloģijas, kam ir mazāka ietekme uz vidi, pārvaldīt un izstrādāt projektus, lai samazinātu ekoloģisko pēdas nospiedumu, un sniegt profesionālus pakalpojumus tādā jomā kā riska novērtēšana un pārvaldība/adaptācija.

"PricewaterhouseCoopers" izstrādātās aplēses par "komerciālām izdevībām, ko paver ilgtspējīga pieeja dabas resursiem (ieskaitot enerģētiku, mežsaimniecību, pārtikas rūpniecību un lauksaimniecību, ūdenssaimniecību un metālrūpniecību)", liecina, ka šī potenciālā tirgus vērtība 2050. gadā sasniegs 2 līdz 6 triljonus ASV dolāru (2008. gada cenās). Aptuveni pusi no šīs vērtības radīs "papildu ieguldījumi enerģētikas sektorā, lai samazinātu CO2 emisijas". Bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu tirgi aug, par ko liecina arī tādu organizāciju kā "Forest Trends" un "Ecosystem Marketplace" apkopotie dati:

  • sertificētu lauksaimniecības produktu tirgus 2008. gadā bija vērts vairāk nekā 40 miljardus ASV dolāru, un paredzams, ka līdz 2020. gadam šis rādītājs pieaugs līdz 210 miljardiem dolāru, bet līdz 2050. gadam — iespējams, pat līdz 900 miljardiem dolāru;

  • maksājumi par ūdens ekosistēmu pakalpojumiem un sateces baseinu apsaimniekošanu 2008. gadā bija tikai 5 miljardi ASV dolāru, bet gaidāms, ka līdz 2050. gadam tie pārsniegs 30 miljardus dolāru.

Priekšvēsture

Zemes dabas resursi — sākot ar atsevišķām sugām un beidzot ar ekosistēmām (piemēram, mežiem, koraļļu rifiem, saldūdeņiem un augsnēm) — izsīkst bīstamā ātrumā. Bioloģiskās daudzveidības izzušana ik gadus pasaules ekonomikai izmaksā miljardus, un tas kaitē gan ekonomikai, gan uzņēmējdarbības izredzēm un cīņai pret nabadzību.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity jeb Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika) ir projekts, ko finansē Eiropas Komisija un valstu valdības (tostarp Vācijas, Norvēģijas un Apvienotās Karalistes valdība) un kura mērķis ir analizēt ekonomisko pamatojumu, kas palīdzētu tautsaimniecībām pārveidot un mainīt politiku, lai risinātu krīzi un labāk izprastu dabas resursu pārvaldību. Galīgo kopsavilkuma ziņojumu TEEB publicēs pirms Bioloģiskās daudzveidības konvencijas sanāksmes, kas gada otrajā pusē notiks Nagojā (Japānā).

Sīkāka informācija:

Ziņojums "TEEB for Business" ir pieejams vietnē http://www.TEEBweb.org/.

ES Uzņēmējdarbības un bioloģiskās daudzveidības platforma:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar