Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Briuselis, 2010 m. liepos 13 d.

Biologinė įvairovė. Naujoje ataskaitoje pabrėžiama verslo praktika, naudinga ir verslui, ir Žemei

Naujoje Europos Komisijos finansuoto tyrimo ataskaitoje pabrėžiama su biologine įvairove susijusių klausimų įtraukimo į privataus sektoriaus verslo planus ir pagrindinę veiklą reikšmė visame pasaulyje. Ataskaitoje nurodoma, kad pastaruoju metu labai padaugėjo ekologinį ženklą turinčių prekių ir paslaugų, išaugo vartotojų susirūpinimas dėl tausios gamybos, ir atskleidžiama, kaip biologinė įvairovė gali suteikti didelių verslo galimybių rinkoje, kurių vertė iki 2050 m. gali sudaryti 2–6 trilijonus JAV dolerių. Ataskaitoje pateikiamos septynios pagrindinės rekomendacijos įmonėms, o finansų apskaitos specialistai ir finansinės atskaitomybės įstaigos raginamos parengti bendrus poveikio biologinei įvairovei vertinimo standartus ir naujas priemones. Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimas, skirtas verslui, bus dalis bendrosios ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimo ataskaitos, kuri bus paskelbta 2010 m. spalio mėn. Nagojoje, Japonijoje, vyksiančiame Biologinės įvairovės konvencijos susitikime.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Nepaisant tam tikros sėkmės vietos lygmeniu ir didėjančio problemos supratimo, neatrodo, kad biologinės įvairovės nykimas pasauliniu lygmeniu lėtėtų. Tačiau šia ataskaita parodoma, kad įmonės gali padėti, ir man malonu matyti, kad yra bendrovių, kurios klesti nedarydamos žalos vienintelei mūsų Žemei.“

Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimo vadovas Pavanas Sukhdevas teigė: „Vykdant ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimą ir kitą veiklą, biologinės įvairovės ir ekosistemų ekonominė reikšmė tampa matoma. Aišku, kad tam tikros kai kurių sektorių ir kai kurių žemynų bendrovės įsiklauso į tai ir imasi veiksmų, kad sukurtų tausesnį XXI amžiaus verslą.“

Pagrindiniai pasiūlymai įmonėms

Atlikus ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimą įmonėms rekomenduojami įvairūs veiksmai, kurie bendrovėms gali padėti kuo labiau sumažinti biologinei įvairovei kylantį pavojų ir pasinaudoti ekosistemų funkcijų teikiamomis verslo galimybėmis:

  • nustatyti įmonės poveikį biologinei įvairovei bei ekosistemų funkcijoms ir priklausomybę nuo jų,

  • įvertinti verslui kylančią riziką ir galimybes, susijusias su šiuo poveikiu ir priklausomybe,

  • kurti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų informacines sistemas, nustatyti konkrečius, išmatuojamus, įgyvendinamus, realius ir iki tam tikro laiko pasiekiamus tikslus, matuoti ir vertinti veiklos rodiklius ir teikti informaciją apie įmonės rezultatus,

  • imtis veiksmų (įskaitant kompensacijas natūra, jei tinkama), siekiant išvengti biologinei įvairovei ir ekosistemų funkcijoms kylančio pavojaus arba kuo labiau jį sumažinti ir sušvelninti,

  • pasinaudoti naujomis biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų teikiamomis verslo galimybėmis, tokiomis kaip ekonominis veiksmingumas, nauji produktai ir naujos rinkos,

  • įtraukti su biologine įvairove ir ekosistemų funkcijomis susijusią verslo strategiją ir veiksmus į platesnes įmonės socialinės atsakomybės iniciatyvas,

  • bendradarbiauti su kolegomis ir valdžios institucijų, NVO ir pilietinės visuomenės suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų patobulintos biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų gairės ir politika.

Biologinė įvairovė naudinga verslui

Ataskaitoje nurodoma, kad, nors dauguma bendrovių su biologine įvairove susijusius klausimus savo ataskaitose nagrinėja paviršutiniškai, vis daugiau jų suvokia galimą naudą. Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos teikia galimybių visiems verslo sektoriams, o jų integracija gali sukurti didelę pridėtinę vertę, nes užtikrinamas tiekimo grandinių tvarumas, kuriami nauji produktai, kuriamos ir užimamos naujos rinkos ir pritraukiama naujų klientų.

Be to, biologinės įvairovės ir ekosistemoms kylančio pavojaus valdymo politika gali padėti nustatyti naujas verslo galimybes, pavyzdžiui, sumažinti gamybos sąnaudas, padidinant išteklių naudojimo veiksmingumą, kuriant ir parduodant mažą poveikį darančias technologijas, valdant ir rengiant projektus, kuriais siekiama mažinti poveikį aplinkai, ir teikiant profesionalias pavojaus vertinimo, valdymo ir (arba) pritaikymo paslaugas.

Iš bendrovės „PricewaterhouseCoopers“ parengtų su tvarumu susijusių pasaulinių verslo galimybių gamtos išteklių srityje (įskaitant energiją, miškininkystę, maisto ir žemės ūkį, vandenį ir metalus) įverčių matyti, kad iki 2050 m. gali būti sukurta rinka, kurios vertė būtų 2–6 trilijonai JAV dolerių (2008 m. pastoviosiomis kainomis). Maždaug pusę šios vertės sudarytų papildomos investicijos į energetikos sektorių, susijusios su išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimu. Kaip matyti iš organizacijos „Forest Trends“ ir jos vykdomo projekto „Ekosistemų rinka“ (angl. Ecosystem Marketplace) duomenų, biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų rinkos auga:

  • Sertifikuotų žemės ūkio produktų rinkos vertė 2008 m. sudarė daugiau kaip 40 mlrd. JAV dolerių; tikimasi, kad iki 2020 m. jos vertė pasieks 210 mlrd. JAV dolerių, o iki 2050 m. gali pasiekti 900 mlrd. JAV dolerių.

  • Mokesčiai už ekosistemų funkcijas, susijusias su vandeniu, ir vandenskyros valdymą 2008 m. sudarė tik 5 mlrd. JAV dolerių, tačiau tikimasi, kad iki 2050 m. jie sudarys daugiau kaip 30 mlrd. JAV dolerių.

Pagrindiniai faktai

Mūsų planetos gamtos ir su gamta susiję turtai – nuo atskirų rūšių iki ekosistemų, tokių kaip miškai, koralų rifai, gėlas vanduo ir dirvožemis, – nyksta nerimą keliančiu greičiu. Biologinės įvairovės nykimas pasaulio ekonomikai kasmet kainuoja milijardus, dėl to kenkiama ekonomikai, mažėja verslo perspektyvos ir galimybės kovoti su skurdu.

Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimas – projektas, kurį finansuoja Europos Komisija ir tokių šalių, kaip Vokietija, Norvegija ir Jungtinė Karalystė, vyriausybės. Jo tikslas – rasti ekonominių argumentų ir taip padėti valstybėms priimti transformuojamuosius politikos sprendimus ir atlikti pakeitimus, kuriais būtų kovojama su šia krize, o gamtos turtai valdomi išmintingiau. Galutinė suvestinė ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimo ataskaita bus paskelbta prieš Biologinės įvairovės konvencijos susitikimą, vyksiantį šiemet Nagojoje, Japonijoje.

Daugiau informacijos

Ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimo, skirto verslui, ataskaitą galima rasti http://www.teebweb.org/

ES verslo ir biologinės įvairovės platforma

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar