Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Bryssel 13.7.2010

Uusi selvitys biologisesta monimuotoisuudesta korostaa kaikkia osapuolia hyödyttäviä ympäristöystävällisempiä yrityskäytäntöjä

Euroopan komission rahoittamassa uudessa selvityksessä korostetaan, että biologinen monimuotoisuus on tärkeää ottaa maailmanlaajuisesti osaksi yksityissektorin liiketoimintasuunnitelmia ja ydintoimintoja. Selvityksestä käy ilmi, että ekosertifioitujen tuotteiden ja palvelujen markkinaosuus on viime aikoina kasvanut merkittävästi kuluttajien tuntiessa yhä suurempaa huolta tuotannon kestävyydestä. Siinä todetaan, että biologinen monimuotoisuus voi tarjota merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia markkinoilla, joiden arvo saattaa vuoteen 2050 mennessä nousta 2–6 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin. Selvityksessä annetaan yrityksille seitsemän keskeistä suositusta ja kehotetaan laskentatoimen ammattilaisia ja tilinpäätöselimiä laatimaan uusia yhteisiä standardeja biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi sekä kehittämään tätä varten uusia välineitä. Nagoyassa Japanissa järjestetään lokakuussa 2010 biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta käsittelevä kokous. Kokouksessa esiteltävään ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia (TEEB) koskevaan yhteenvetoraporttiin sisältyy yrityksiä käsittelevä “TEEB for Business” -osio.

Ympäristöasioista vastaavan EU-komissaarin Janez Potočnikin mukaan biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen ei muutamista paikallisista menestystarinoista ja ongelman paremmasta tiedostamisesta huolimatta osoita hidastumisen merkkejä. "Selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että yrityksistä voi olla tässä asiassa apua, ja on rohkaisevaa saada konkreettisia esimerkkejä yrityksistä, jotka kukoistavat yhteistä maapalloamme vahingoittamatta", Potočnik sanoi.

"Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien merkitystä aletaan TEEB-hankkeen ja muiden tutkimusten ansiosta hiljalleen ymmärtää. Varmaa on, että muutamat tietyillä sektoreilla ja mantereilla toimivat yritykset ovat kuulleet tämän viestin ja alkaneet toimia sen mukaisesti luodakseen kestävämpiä 2000-luvun yrityksiä", totesi TEEB-tutkimusta johtava Pavan Sukhdev.

Yrityksille annetut keskeiset suositukset

Selvityksessä suositellaan seuraavia toimia, joilla yrityksiä autetaan minimoimaan biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät riskinsä ja hyödyntämään ekosysteemipalvelujen tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia:

  • Määritelkää biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin ("biodiversity and ecosystem services" eli BES) kohdistuvat yrityksenne vaikutukset ja sen riippuvuussuhteet niihin

  • Arvioikaa näihin vaikutuksiin ja riippuvuussuhteisiin liittyviä liiketoimintariskejä ja ‑mahdollisuuksia

  • Kehittäkää BES-tietojärjestelmiä, asettakaa mitattavissa ja saavutettavissa olevia, realistisia ja aikaan sidottuja (SMART) tavoitteita, mitatkaa ja arvioikaa suorituksia ja raportoikaa tuloksenne

  • Ryhtykää toimiin BES-riskien välttämiseksi, minimoimiseksi ja lieventämiseksi mukaan lukien luontoissuorituksena tarjottavat korvaukset tarvittaessa

  • Tarttukaa uusiin BES-liiketoimintamahdollisuuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi kustannustehokkuuteen, uusiin tuotteisiin ja uusiin markkinoihin

  • Sisällyttäkää biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvät liiketoimintastrategiat ja toimenpiteet laaja-alaisempiin yritysten sosiaalisen vastuun aloitteisiin

  • Toimikaa yhdessä yrityskumppanienne sekä hallituksen, kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvän ohjauksen ja politiikan parantamiseksi.

Biologinen monimuotoisuus edistää kauppaa

Selvityksestä ilmenee, että vaikka biologista monimuotoisuutta käsitellään useimpien yritysten raporteissa edelleenkin vain pintapuolisesti, siihen liittyvistä eduista ollaan tietoisia yhä useammissa yrityksissä. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut tarjoavat mahdollisuuksia kaikille yrityssektoreille, ja niiden huomioon ottaminen voi tuoda merkittävää lisäarvoa toimitusketjujen kestävyyden varmistamisen, uusien tuotteiden kehittämisen, uusien markkinoiden luomisen ja niille pääsyn sekä uusien asiakkaiden houkuttelemisen muodossa.

Biologiseen monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin liittyvien riskien hallintaa koskevat politiikat voivat niin ikään auttaa tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisia politiikkoja ovat esimerkiksi tuotantokustannusten alentaminen luonnonvarojen käytön tehokkuutta parantamalla, ympäristövaikutuksiltaan vähäisten teknologioiden kehittäminen ja markkinointi, ekologista jalanjälkeä pienentävien hankkeiden hallinnointi ja suunnittelu sekä riskien arviointiin ja hallintaan tai niihin sopeutumiseen liittyvien asiantuntijapalvelujen tarjonta.

PricewaterhouseCoopersin laatimien arvioiden mukaan luonnonvarojen (energia, metsä, elintarvikkeet, maatalous, vesi ja metallit mukaan luettuina) kestävyyttä koskevien liiketoimintamahdollisuuksien maailmanlaajuinen markkinapotentiaali on vuoteen 2050 mennessä 2–6 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvät energia-alan lisäinvestoinnit vastaavat noin puolta tästä määrästä. Biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen markkinat ovat kasvussa, mikä näkyy seuraavista Forest Trends ja Ecosystem Marketplace ‑järjestöjen kokoamista tiedoista:

  • sertifioitujen maataloustuotteiden markkinat arvioitiin vuonna 2008 yli 40 miljardin dollarin suuruisiksi. Vuonna 2020 niiden odotetaan saavuttavan 210 miljardia dollaria ja vuonna 2050 kenties jopa 900 miljardia dollaria;

  • veteen liittyvien ekosysteemipalvelujen ja vesistöalueiden suunnitelmallisen käytön osalta suoritettujen maksujen osuus oli vuonna 2008 vain 5 miljardia dollaria, mutta niiden uskotaan olevan vuonna 2050 yhteensä yli 30 miljardia dollaria.

Taustaa

Maapallon luonnonvarojen ja luontoon pohjautuvien resurssien – yksittäisistä lajeista metsien, koralliriuttojen, sisävesien ja maaperien kaltaisiin ekosysteemeihin – hupeneminen etenee huolestuttavaa vauhtia. Biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen maksaa maailmantaloudelle vuosittain miljardeja ja heikentää kansantalouksia, liiketoimintanäkymiä ja mahdollisuuksia köyhyyden torjuntaan.

Ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia tarkasteleva TEEB on Euroopan komission sekä mm. Saksan, Norjan ja Yhdistyneen kuningaskunnan rahoittama hanke. Sen tavoitteena on vahvistaa taloudellinen malli, jonka avulla talouksien on helpompi tehdä politiikkaa muuttavia valintoja ja muutoksia kriisin ratkaisemiseksi ja järkeistää tapaa, jolla luontoon pohjautuvia resursseja hallinnoidaan. TEEB-hanketta koskeva lopullinen yhteenvetoraportti julkaistaan ennen Japanin Nagoyassa myöhemmin tänä vuonna järjestettävää kokousta, joka liittyy biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen.

Lisätietoja:

TEEB for Business ‑selvitys on saatavilla internet-osoitteessa

http://www.teebweb.org/

Liiketoimintaa ja biologista monimuotoisuutta käsittelevä EU:n foorumi:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar