Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Brüssel, 13. juuli 2010

Bioloogiline mitmekesisus: uues ettekandes on esile tõstetud nii ettevõtja kui ka looduse jaoks kõige soodsamad tootmistavad

Euroopa Komisjoni rahastatud uues ettekandes on veenvalt näidatud, et bioloogilise mitmekesisuse säilitamine peaks kogu maailmas kuuluma erasektori äriplaanidesse ja -tegevusse. Aruandest ilmneb, et viimasel ajal on oluliselt laienenud ökosertifikaadiga toodete ja teenuste müük, tarbijad soovivad üha enam säästlikku tootmist, samuti on näidatud, et bioloogiline mitmekesisus võib pakkuda olulist ärivõimalust turul, mille maht võib 2050. aastaks jõuda 2–6 triljoni USA dollarini. Ettevõtjatele on esitatud seitse soovitust ning raamatupidamiseksperte ja majandusaruandlusega tegelevaid organisatsioone on kutsutud üles arendama ühiseid standardeid ja vahendeid, mille abil saab hinnata bioloogilisele mitmekesisusele avaldatavat mõju. Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte (The economics of ecosystems and biodiversity – TEEB) käsitlev uuring on osa koondaruandest, mille koostamist alustatakse bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste kohtumisel 2010. aasta oktoobris Jaapanis Nagoyas.

Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Janez Potočnik märkis: „Vaatamata mõningasele kohalikule edule ja probleemi üha paremale teadvustamisele ei näi bioloogilise mitmekesisuse vähenemine kogu maailmas aeglustuvat. Ettekanne näitab aga, et ettevõtjad saavad anda oma panuse looduse hoidmisse, ja on väga rõõmustav, et on häid näiteid, kus ettevõtjatel läheb väga hästi, ent samas nad ei kahjusta seda ainsat planeeti, mis meil on."

TEEBi uuringu juht Pavan Sukhdev sõnas: „Tänu TEEBi ja teiste tööle hakkab ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslik tähtsus kerkima spektri nähtamatust osast nähtavasse ossa. On selge, et mõnes maailmajaos on osa ettevõtjaid seda sõnumit kuulnud ja teevad kõik, et üles ehitada säästlikumaid 21. sajandi ettevõtteid.”

Peamised ettepanekud ettevõtjatele

Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte käsitleva uuringu põhjal on tehtud rida ettepanekuid, kuidas ettevõtjad saaksid vähendada bioloogilist mitmekesisust ähvardavaid ohte ja kasutada ökosüsteemiteenustega avanevaid võimalusi.

  • Määrake kindlaks oma ettevõtte mõju bioloogilisele mitmekesisusele ja ettevõtte sõltuvust ökosüsteemiteenustest.

  • Hinnake äririske ja -võimalusi, mis on seotud selle mõju ja sõltuvusega.

  • Arendage välja bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste teabesüsteemid, seadke eesmärgid, mis vastavad nn SMART-reeglile, s.t on konkreetsed, mõõdetavad, saavutatavad, realistlikud ja tähtajalised, mõõtke ja hinnake tulemusi ja kandke neist ette.

  • Võtke meetmeid, et vältida, minimeerida ja leevendada bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenustega seotud ohte, seejuures vajaduse korral naturaalse asendamise abil.

  • Kasutage bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenustega avanevaid ärivõimalusi, nagu kulutõhusus, uued tooted ja uued turud.

  • Siduge bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste strateegia ja meetmed oma ettevõtte laiemate sotsiaalse vastutuse alaste algatustega.

  • Looge sidemeid kaasettevõtjatega ning sidusrühmadega valitsuses, valitsusvälistes organisatsioonides ja kodanikuühiskonnas, et täiustada bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenustega seotud juhiseid ja meetmeid.

Bioloogiline mitmekesisus on ettevõtlusele hea

Ettekandest selgub, et kuigi enamik ettevõtjaid käsitleb bioloogilist mitmekesisust oma ettekannetes veel pinnapealselt, on üha rohkem selliseid, kes taipavad võimalikke eeliseid. Bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemiteenused avavad võimalusi kõikide ärisektorite jaoks ning nende arvestamine võib tuua olulist lisandväärtust, kuna tagab tarneahelate säästlikkuse, avab võimaluse luua uusi tooteid, luua uusi turge, tungida muudele turgudele ja võita endale uusi tarbijaid.

Bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi ähvardavate ohtudega seotud meetmed võivad aidata leida uusi ärivõimalusi, nagu sisendkulude vähendamine ressursside parema kasutamisega, väiksema keskkonnamõjuga tehnoloogialahenduste väljaarendamine ja turustamine, ökoloogilise jalajälje vähendamisega seotud projektide väljatöötamine ja juhtimine ning eksperditeenuste pakkumine riskide hindamisel, juhtimisel või leevendamisel.

PriceWaterhouseCoopers hindas säästlikkusega seotud üleilmseid ärivõimalusi loodusressursside kasutamise alal (energeetikas, metsamajanduses, toiduainetööstuses ja põllumajanduses, veemajanduses ja metallurgias) ning leidis, et sellealase võimaliku turu maht jõuab 2050. aastaks 2–6 triljoni USA dollarini. Umbes poole sellest moodustavad CO2-heite vähendamisega seotud lisainvesteeringud energeetikasektorisse. Rahvusvahelise mittetulundusorganisatsiooni Forest Trends and the Ecosystem Marketplace andmed bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemiteenuste turgude kasvu:

  • 2008. aastal hinnati sertifitseeritud põllumajandustoodete turgu enam kui 40 miljardile USA dollarile, 2020. aastal peaks see summa jõudma 210 miljardini ning 2050. aastaks juba 900 miljardi USA dollarini;

  • makseid veega seotud ökosüsteemiteenuste ja vesikondade majandamise eest oli üksnes 2008. aastal 5 miljardit USA dollarit ja 2050. aastaks peaks see summa tõusma 30 miljardini.

Taustteave

Maa looduslikud ja looduspõhised varad – üksikliikidest kuni selliste ökosüsteemideni nagu metsad, korallrahud, mageveekogud ja mullad – kahanevad ähvardava kiirusega. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemine maksab maailma majandusele igal aastal miljardeid, seades ohtu riikide majandust, ärilisi väljavaateid ja võimalusi võidelda vaesusega.

„Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikud aspektid” on Euroopa Komisjoni ning Saksamaa, Norra ja Ühendkuningriigi valitsuste rahastatav projekt, mille eesmärk on esitada majanduslikud põhjused, et aidata riikidel valida ja muuta ümberkujundamismeetmeid, millega leevendada seda kriisi ja saada rohkem teavet, kuidas loodusvarasid majandatakse. Projektis osalejad avaldavad lõpliku koondaruande käesoleva aasta teisel poolel bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste kohtumisel Jaapanis Nagoyas.

Täiendav teave

Ettekanne „Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikud aspektid” on kättesaadav aadressil http://www.teebweb.org/

ELi ettevõtluse ja bioloogilise mitmekesisuse platvorm:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar