Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2010

Βιοποικιλότητα: η νέα έκθεση δίνει έμφαση στις αμοιβαία επωφελείς επιχειρηματικές πρακτικές οι οποίες αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη για τον πλανήτη

Σε μια νέα έκθεση που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζεται η λύση της ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας στα επιχειρηματικά σχέδια και στις βασικές δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα σε όλη την υδρόγειο. Η έκθεση αποκαλύπτει την σημαντική πρόσφατη αύξηση των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτουν οικολογική πιστοποίηση, αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για βιώσιμες μορφές παραγωγής και αποδεικνύει πώς μπορεί η βιοποικιλότητα να αποτελέσει ουσιαστική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις σε μια αγορά αξίας 2-6 τρισεκατομμυρίων $ έως το 2050. Διατυπώνει επτά βασικές συστάσεις για τις επιχειρήσεις και καλεί τους επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο της λογιστικής και τους φορείς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης να διαμορφώσουν κοινά πρότυπα για την αξιολόγηση των επιδράσεων της βιοποικιλότητας και να αναπτύξουν νέα εργαλεία για τον σκοπό αυτό. «Οι TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας) για τις επιχειρήσεις» θα αποτελέσουν μέρος της έκθεσης σύνθεσης για το TEEB, η οποία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα στη Nagoya της Ιαπωνίας, τον Οκτώβριο του 2010

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για το περιβάλλον Janez Potočnik: «Παρά μερικές τοπικές επιτυχίες και παρά την εντεινόμενη συνειδητοποίηση του προβλήματος, δεν φαίνεται να επιβραδύνεται το συνολικό ποσοστό απώλειας της βιοποικιλότητας. Η έκθεση αυτή αποδεικνύει ωστόσο ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να βοηθήσουν και με ενθαρρύνει το γεγονός ότι βλέπω αυτά τα απτά παραδείγματα των επιχειρήσεων που ακμάζουν, χωρίς να προκαλούν καταστροφές στον μοναδικό πλανήτη που έχουμε.»

Ο επικεφαλής της μελέτης TEEB, κύριος Pavan Sukhdev, δήλωσε σχετικά τα εξής: «Μέσω της εργασίας της TEEB και άλλων ενεργειών αναδεικνύονται η οικονομική σημασία της βιοποικιλότητας και τα οικοσυστήματα, με συνέπεια να μετακινούνται από το αόρατο στο ορατό φάσμα. Είναι σαφές ότι ορισμένες επιχειρήσεις σε ορισμένους τομείς και σε ορισμένες ηπείρους ακούνε τα μηνύματα αυτά και αντιδρούν, προκειμένου να οικοδομήσουν τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα οι οποίες θα είναι βιώσιμες σε μεγαλύτερο βαθμό.»

Βασικές προτάσεις για τις επιχειρήσεις

Στις TEEB που απευθύνονται στις επιχειρήσεις διατυπώνεται η σύσταση να αναληφθεί σειρά ενεργειών προκειμένου να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις, κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους για τη βιοποικιλότητα και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που διανοίγονται για τις επιχειρήσεις από τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, ως εξής:

  • Να εντοπιστούν ο αντίκτυπος και η εξάρτηση της επιχείρησής σας από τις υπηρεσίες βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων (BES)

  • Να αποτιμηθούν οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που συνεπάγονται ο εν λόγω αντίκτυπος και εξάρτηση

  • Να αναπτυχθούν τα συστήματα πληροφοριών BES, να καθοριστούν οι στόχοι του SMART, να προσμετρηθούν και να αξιολογηθούν οι επιδόσεις και να υποβληθούν εκθέσεις με τα αποτελέσματά σας

  • Να ληφθούν μέτρα για να αποφευχθούν, να ελαχιστοποιηθούν και να μετριαστούν οι κίνδυνοι των BES, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης σε είδος («αντισταθμιστικά οφέλη»), κατά περίπτωση

  • Να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που διανοίγονται για τις επιχειρήσεις από τις αναδυόμενες BES, σε τομείς όπως η σχέση της απόδοσης σε σύγκριση με το κόστος, τα νέα προϊόντα και οι νέες αγορές

  • Να ενταχθούν τόσο η επιχειρηματική στρατηγική, όσο και τα μέτρα στο χώρο των BES στις ευρύτερες εταιρικές πρωτοβουλίες ανάληψης κοινωνικών ευθυνών

  • Να αναληφθούν πρωτοβουλίες από κοινού με ομότιμους εταίρους από τον κλάδο των επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενους συντελεστές από το χώρο των κυβερνήσεων, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των κατευθυντήριων γραμμών και της πολιτικής για τις BES.

Η βιοποικιλότητα κάνει καλό στις επιχειρήσεις

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων εξακολουθεί στις εκθέσεις τους να μεταχειρίζεται τη βιοποικιλότητα επιφανειακά, αυξάνεται ο αριθμός εκείνων που έχουν συνειδητοποιήσει τα πιθανά οφέλη. Οι υπηρεσίες βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων προσφέρουν ευκαιρίες σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους και η ενσωμάτωσή τους μπορεί να προσαυξήσει σε σημαντικό βαθμό την προστιθέμενη αξία, εξασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού, παράγοντας νέα προϊόντα, δημιουργώντας νέες αγορές και διεισδύοντας σε αυτές, αλλά και προσελκύοντας νέους πελάτες.

Οι πολιτικές για τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα μπορούν επίσης να βοηθήσουν στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, όπως η μείωση του κόστους των εισροών μέσω της βελτίωσης της απόδοσης των πόρων, η ανάπτυξη και η εμπορία τεχνολογιών περιορισμένων επιπτώσεων, η διαχείριση και ο σχεδιασμός έργων με στόχο τη μείωση των οικολογικών αποτυπωμάτων και η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών στους τομείς της αξιολόγησης του κινδύνου και της διαχείρισης/προσαρμογής.

Όπως προκύπτει από τις εκτιμήσεις που έγιναν από την PricewaterhouseCoopers αναφορικά με «τις συναφείς με τη βιωσιμότητα ευκαιρίες που διανοίγονται για τις επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα στο χώρο των φυσικών πόρων (στους οποίους συμπεριλαμβάνονται η ενέργεια, η δασοκομία, τα είδη διατροφής και η γεωργία, το νερό και τα μέταλλα)», οι διαστάσεις της πιθανής αγοράς θα κυμανθούν από 2-6 τρισεκατομμύρια $ ΗΠΑ έως το 2050 (σε σταθερές τιμές 2008). Περίπου το μισό από αυτό αντιστοιχεί στις «πρόσθετες επενδύσεις στον κλάδο της ενέργειας οι οποίες σχετίζονται με τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα». Οι αγορές για τις υπηρεσίες βιοποικιλότητας και οικοσυστημάτων εμφανίζουν ανοδικές τάσεις, όπως φανερώνουν τα στοιχεία που εκπονήθηκαν με φροντίδα του οργανισμού Forest Trends and the Ecosystem Marketplace:

  • Η αξία της αγοράς πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 40 δισεκατομμύρια $ το 2008 και αναμένεται ότι θα αυξηθεί έως ποσό 210 δισεκατομμυρίων $ το 2020, ενώ ενδέχεται να φτάσει σε 900 δισεκατομμύρια $, το έτος 2050.

  • Οι πληρωμές για υπηρεσίες οικοσυστημάτων σχετικών με το νερό και για τη διαχείριση των λεκανών απορροής ανέρχονταν μόλις στο ποσό των 5 δισεκατομμυρίων $ κατά το 2008, αλλά αναμένεται να υπερβούν συνολικά το ποσό των 30 δισεκατομμυρίων $ το 2050.

Ιστορικό

Τα στοιχεία του πλούτου του πλανήτη που προέρχονται από τη φύση και από τους πόρους που βασίζονται σε αυτήν– από τα μεμονωμένα είδη έως τα οικοσυστήματα, όπως τα δάση, οι κοραλλιογενείς ύφαλοι, τα γλυκά ύδατα και το έδαφος – μειώνονται με ανησυχητικούς ρυθμούς. Οι απώλειες της βιοποικιλότητας κοστίζουν δισεκατομμύρια στην παγκόσμια οικονομία κάθε χρόνο, υπονομεύοντας τις οικονομίες, τις προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τις ευκαιρίες για την καταπολέμηση της ένδειας.

Οι TEEB -The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Οι οικονομικές πτυχές των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας– αποτελούν ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις χωρών όπως η Γερμανία, η Νορβηγία και το ΗΒ, που είναι αποφασισμένες να δημιουργήσουν τις οικονομικές προϋποθέσεις για την υποστήριξη των οικονομιών να προβούν σε πολιτικές επιλογές μετασχηματισμού και να επιφέρουν συγκεκριμένες αλλαγές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση και να επικρατήσει μεγαλύτερη σωφροσύνη στις μεθόδους διαχείρισης των πλουτοπαραγωγικών πόρων της φύσης. Οι TEEB θα δημοσιεύσουν την τελική έκθεση σύνθεσης πριν από τη σύνοδο της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα η οποία προβλέπεται να διεξαχθεί στη Nagoya της Ιαπωνίας, αργότερα μέσα στο έτος.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Για την έκθεση «TEEB for Business» μπορείτε να ανατρέξετε στην εξής διεύθυνση:

http://www.teebweb.org/

Για τη νέα πλατφόρμα της ΕΕ για τις επιχειρήσεις και τη βιοποικιλότητα μπορείτε να ανατρέξετε στην εξής διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar