Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Bruxelles, den 13. juli 2010

Biodiversitet: ny rapport fremhæver forretningsstrategier, der gavner både miljøet og virksomhederne

En ny rapport, der er udarbejdet for Europa-Kommissionen, taler stærkt for at integrere biodiversitet i forretningsplaner og nøgleaktiviteter i den private sektor overalt i verden. Rapporten vidner om en betydelig vækst i økocertificerede produkter og tjenesteydelser i den senere tid samt voksende forbrugerinteresse i bæredygtig produktion, og den viser, hvordan biodiversitet kan blive en vigtig forretningsmulighed på et marked, der vil kunne blive helt op til 2-6 billioner USD værd i 2050. Rapporten opstiller syv nøgleanbefalinger til virksomhederne og opfordrer revisions- og regnskabsorganisationer til at udvikle fælles standarder for vurdering af virkninger på biodiversiteten samt nye værktøjer til dette formål. Rapporten “TEEB for Business" - økonomiske aspekter ved økosystemer og biodiversitet for virksomheder - vil indgå i den sammenfattende rapport om TEEB, der vil blive præsenteret på et møde om konventionen om biologisk diversitet i Nagoya, Japan, i oktober 2010

EU-kommissær for miljø Stavros Dimas udtalte: "Trods visse lokale succeshistorier og voksende bevidsthed om problemet ser det ikke ud til, at tabet af biodiversitet på globalt plan er ved at bremse op. Men denne rapport viser, at virksomhederne kan hjælpe med til at løse problemet, og det glæder mig at se disse konkrete eksempler på virksomheder, der blomstrer uden at skade vores planet."

Lederen af TEEB-undersøgelsen, Pavan Sukhdev, udtalte: “Det arbejde, der er udført blandt andet som led i TEEB-undersøgelsen, synliggør den økonomiske betydning af biodiversitet og økosystemer. Det er tydeligt, at visse virksomheder i visse sektorer og på visse kontinenter har lyttet til dette budskab og handler derefter med henblik på at opbygge mere bæredygtige virksomheder i det 21. århundrede."

Nøgleanbefalinger til virksomhederne

Rapporten anbefaler en række tiltag, der kan hjælpe virksomhederne til at minimere risiciene for biodiversiteten og gribe de forretningsmuligheder, som økosystemtjenester skaber:

  • Kortlæg virksomhedens virkninger på og afhængighed af biodiversitet og økosystemtjenester

  • Vurdér, hvilke forretningsrisici og –muligheder der er forbundet med disse virkninger og afhængigheder

  • Udvikl informationssystemer for biodiversitet og økosystemtjenester, sæt SMART-mål, mål og vurdér resultaterne og aflæg rapport herom

  • Tag skridt til at undgå, minimere og afhjælpe risiciene i forbindelse med biodiversitet og økosystemtjenester, herunder kompensation "in natura", hvor det er hensigtsmæssigt

  • Grib de forretningsmuligheder i forbindelse med biodiversitet og økosystemtjenester, der viser sig, f.eks. øget omkostningseffektivitet, nye produkter og nye markeder

  • Integrer virksomhedens strategi og tiltag vedrørende biodiversitet og økosystemtjenester i bredere initiativer vedrørende virksomhedens sociale ansvar

  • Samarbejd med forretningspartnere og interesseparter i den offentlige sektor, ngo'er og civilsamfundet om at forbedre retningslinjerne og politikken for biodiversitet og økosystemtjenester.

Biodiversitet er en god forretning

Selv om størstedelen af virksomhederne stadig kun behandler biodiversitet overfladisk i deres beretninger, konstaterer rapporten, at flere og flere er opmærksomme på de potentielle fordele. Biodiversitets- og økosystemtjenester skaber muligheder i alle erhvervssektorer, og integration af sådanne tjenester kan medføre store fordele i form af bæredygtige forsyningskæder, nye produkter, nye markeder og nye kunder.

Strategier for styring af biodiversitets- og økosystemrisici kan også føre til, at man opdager nye forretningsmuligheder som f.eks. reduktion af råstofomkostningerne gennem forbedret ressourceeffektivitet, udvikling og markedsføring af teknologi med ringe indvirkning på miljøet, udformning og styring af projekter, der kan reducere det økologiske fodaftryk, og professionel risikovurdering og –styring/tilpasning.

Skøn foretaget af PricewaterhouseCoopers over “bæredygtighedsrelaterede globale forretningsmuligheder inden for naturressourcer (herunder energi, skovbrug, fødevarer og landbrug, vand og metaller)” viser et potentielt marked i størrelsesordenen 2-6 billioner i 2050 (i faste 2008-priser). Omkring halvdelen af dette beløb er “yderligere investeringer i energisektoren i aktiviteter til reduktion af CO2-emissioner”. Markederne for biodiversitets- og økosystemtjenester er voksende, som det ses af data, der er samlet af Forest Trends og Ecosystem Marketplace:

  • Markedet for certificerede landbrugsprodukter var over 40 mia. USD værd i 2008 og forventes at nå op på 210 mia. USD i 2020 og helt op på 900 mia. USD i 2050.

  • Betalinger for vandrelaterede økosystemtjenester og forvaltning af afvandingsområder tegnede sig kun for 5 mia. USD i 2008, men forventes at nå op på over 30 mia. i 2050.

Baggrund:

Jordens naturlige og naturbaserede goder – fra de enkelte arter til hele økosystemer som skove, koralrev, ferskvandsområder og jordbund – svinder ind med alarmerende hastighed. Tabet af biodiversitet koster verdensøkonomien flere milliarder hvert år og underminerer økonomier, forretningsudsigter og mulighederne for at bekæmpe fattigdom.

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) – økonomiske aspekter ved økosystemer og biodiversitet – er et projekt, der finansieres af Europa-Kommissionen og den tyske, den norske og den britiske regering. Projektet går ud på at dokumentere rentabiliteten i biodiversitets- og økosystemtjenester og dermed hjælpe virksomhederne til at foretage strategiske valg og ændringer for at takle biodiversitetskrisen og sikre, at naturbaserede aktiver forvaltes på et mere velinformeret grundlag. TEEB vil offentliggøre en endelig sammenfattende rapport forud for mødet om konventionen og biodiversitet i Nagoya, Japan, senere i år.

Yderligere oplysninger:

Rapporten om TEEB for virksomheder (på engelsk):

http://www.teebweb.org/

EU-platformen for erhverv og biodiversitet:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar