Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

V Bruselu dne 13. července 2010

Biologická rozmanitost: nová zpráva vyzdvihuje všeobecně prospěšné postupy podnikání, jimiž lze pro planetu udělat více

Nová zpráva financovaná z prostředků Evropské komise prosazuje integraci biologické rozmanitosti do podnikatelských plánů a hlavních činností soukromého sektoru v celosvětovém měřítku. Zpráva poukazuje na pozoruhodný rozvoj ekologicky ověřené produkce a služeb, stoupající obavy spotřebitelů o udržitelný rozvoj a ukazuje, jak biologická rozmanitost může poskytnout významné podnikatelské příležitosti na trhu, který by do roku 2050 mohl dosáhnout hodnoty 2–6 bilionů USD. Obsahuje sedm klíčových doporučení pro podniky a vyzývá odborníky v oboru účetnictví a subjekty odpovědné za předkládání zpráv, aby vypracovaly jednotné normy pro hodnocení účinků biologické rozmanitosti a vytvořily k tomuto účelu nové nástroje. Zpráva „Ekonomická hodnota ekosystémů a biologická rozmanitost (TEEB) v podnikání“ bude součástí souhrnné zprávy TEEB, která má být předložena na konferenci Úmluvy o biologické rozmanitosti v Nagoji v Japonsku v říjnu 2010.

Evropský komisař pro životní prostředí Janez Potočnik k tomu uvedl: „Přestože na místní úrovni bylo v několika případech dosaženo úspěchů a přestože si ve stále větší míře tento problém uvědomujeme, zdá se, že rychlost, s níž ubývá biologické rozmanitosti, se nezpomaluje. Z této zprávy však vyplývá, že podnikatelská sféra může pomoci, a já s potěšením konstatuji, že existují konkrétní příklady společností, které úspěšně podnikají, aniž by při tom ničily jedinou planetu, kterou máme.“

Vedoucí studie TEEB pan Pavan Sukhdev prohlásil: „Práce TEEB a dalších přispívá ke zviditelnění ekonomického významu biologické rozmanitosti. Je zřejmé, že některé společnosti v některých odvětvích a na některých světadílech tuto zprávu přijaly a reagují na ni tak, aby bylo možné vybudovat udržitelnější podnikání 21. století.“

Klíčové návrhy pro podniky

TEEB pro podnikání doporučuje řadu opatření, jež by měla podnikům pomoci minimalizovat jejich rizika ohrožující biologickou rozmanitost a využívat podnikatelské příležitosti, které nabízejí služby ekosystémům:

  • Určit dopady svého podnikání na biologickou rozmanitost a ekosystémové služby a svou závislost na nich.

  • Posoudit rizika podnikání a příležitosti spojené s těmito dopady a závislostmi.

  • Vypracovat informační systémy pro biologickou rozmanitost a ekosystémové služby, stanovit cíle, měřítka a výkonnost na principu SMART a oznámit svoje výsledky.

  • Podniknout kroky k vyloučení, minimalizaci a zmírnění rizik souvisejících s biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami, podle potřeby i včetně nefinanční náhrady (kompenzací).

  • Chopit se vznikajících podnikatelských příležitostí souvisejících s biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami, jako jsou úspory vyplývají z účinného vynakládání prostředků, nové produkty a nové trhy.

  • Sloučit podnikatelskou strategii a opatření týkající se biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb s širšími podnikovými iniciativami v rámci sociální odpovědnosti.

  • Spolupracovat s ostatními podnikateli v oboru a zúčastněními stranami ve veřejné správě, mezi nevládními organizacemi a občanskou společností na zlepšení informovanosti a politiky, pokud jde o biologickou rozmanitost a ekosystémové služby.

Biologická rozmanitost je pro podnikání přínosem

Zpráva konstatuje, že zatímco většina společností se ve svých zprávách biologickou rozmanitostí zabývá stále ještě povrchně, rostoucí počet si uvědomuje její možné výhody. Biologická rozmanitost a ekosystémové služby nabízejí příležitosti všem podnikatelským odvětvím a jejich integrace může přispět k celkovému zlepšení, neboť zajistí udržitelnost dodavatelských řetězců, vznik nových produktů, vytvoří nové trhy, umožní vstup na ně a přiláká nové zákazníky.

Rovněž politiky k řízení rizik v oblasti biologické rozmanitosti a ekosystémů mohou přispět k odhalení nových podnikatelských příležitostí, jako je snižování vstupních nákladů díky účinnějšímu využívání zdrojů, vývoj technologií s menšími negativními účinky a jejich uvádění na trh, řízení a vypracování projektů k omezení ekologických škod a poskytování odborných služeb při posuzování rizik a řízení/adaptaci.

Odhady vypracované společností PricewaterhouseCoopers ohledně „světových podnikatelských příležitostí souvisejících s udržitelností v oblasti přírodního bohatství (včetně energetiky, lesnictví, potravinářství a zemědělství a vodohospodářství a hutnictví)“ naznačují, že do roku 2050 by mohl vzniknout trh o objemu 2–6 bilionů USD (ve stálých cenách roku 2008). Zhruba polovinu tohoto objemu tvoří „dodatečné investice do energetiky určené ke snížení emisí uhlíku“. Jak vyplývá z údajů shromážděných organizací Forest Trends v rámci iniciativy Ecosystem Marketplace, trhy související s biologickou rozmanitostí a ekosystémovými službami se rozvíjejí.

  • Hodnota trhu s ověřenými zemědělskými produkty byla v roce oceněna částkou více než 40 miliard USD, do roku 2020 by měla dosáhnout výše 210 miliard USD a do roku 2050 může činit až 900 miliard USD.

  • Platby za ekosystémové služby ve vodohospodářském odvětví a správu povodí činily v roce 2008 pouhých 5 miliard USD, ale do roku 2050 by měly dosáhnout celkové částky více než 30 miliard USD.

Souvislosti

Přírodní bohatství planety a bohatství s ním související – od jednotlivých druhů po ekosystémy, jako jsou například lesy, korálové útesy, sladkovodní zdroje a půdní bohatství – ubývá alarmující rychlostí. Ztráty biologické rozmanitosti stojí světovou ekonomiku každoročně miliardy, a oslabují tak hospodářství, vyhlídky podnikání a příležitosti jak bojovat s chudobou.

TEEB – Ekonomická hodnota ekosystémů a biologická rozmanitost – je projekt financovaný Evropskou komisí a vládami jednotlivých zemí, například Německa, Norska a Spojeného království, jehož cílem je nalézt ekonomické argumenty, které by pomohly hospodářstvím jednotlivých států zvolit si transformační politiky a změny k řešení krize zapojením většího myšlenkového potenciálu do způsobu, jímž je spravováno přírodní bohatství. Ještě předtím, než se na podzim tohoto roku uskuteční v Nagoji v Japonsku konference Úmluvy o biologické rozmanitosti, zveřejní TEEB souhrnnou zprávu.

Další informace:

Zpráva TEEB pro podnikání je k dispozici na adrese

http://www.teebweb.org/

Adresa platformy EU Podnikání a biologická rozmanitost:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar