Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/933

Брюксел, 13 юли 2010 г.

Биологично разнообразие: нов доклад набляга на стопански практики, които чрез съчетаване на стопански и екологични ползи допринасят за екологията на планетата

В новопубликуван доклад, финансиран от Европейската комисия, се изтъкват сериозни аргументи в полза на включването на биологичното разнообразие в стопанските планове на частния сектор и в основните дейности по целия свят. Докладът свидетелства за значителен растеж в последно време в областта на екологично сертифицираните продукти и услуги, растяща загриженост на потребителите за постигането на устойчиво развито производство, и показва как биологичното разнообразие може да осигури значими възможности за стопанска дейност на пазар, който до 2050 г. би могъл да възлиза на 2 до 6 трилиона долара. Формулирани са седем ключови препоръки към фирмите, както и призив към счетоводителите и органите за финансова отчетност да разработят общи стандарти за оценка на ефекта от биологичното разнообразие, а също и да създадат за целта нови инструменти. Докладът „Икономика на екосистемите и биологичното разнообразие за стопанската сфера“ (TEEB for Business) ще бъде част от обобщаващия доклад от проучването TEEB, който ще бъде представен на среща на Конвенцията за биологично разнообразие в Нагоя, Япония, през октомври 2010 г.

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Въпреки някои успехи с местен характер и въпреки растящото осъзнаване на проблема, изглежда че темповете на намаляване на биологичното разнообразие в глобален мащаб не се забавят. Този доклад обаче показва, че фирмите могат да помогнат и аз съм окуражен от реалните примери на компании, които процъфтяват без да нанасят вреда на единствената планета, която имаме.“

Ръководителят на проучването по проекта TEEB Паван Сукдев, заяви: „Благодарение на работата по TEEB и други проучвания, икономическото значение на биологичното разнообразие и екосистемите преминава от областта на невидимото в областта на видимото. Ясно е, че някои компании, в някои сектори и на някои континенти, чуват и прилагат това послание с цел да изградят по-устойчиво развити стопански дейности, съответстващи на 21 век.“

Ключови предложения за фирмите

Проектът „TEEB за стопанската сфера“ препоръчва последователност от действия за подпомагане на компаниите в минимизирането на рисковете за биологичното разнообразие и възползването от възможностите за стопанска дейност, предоставяни от услугите, произтичащи от екосистемите:

  • Определете въздействията и зависимостите на вашата стопанска дейност върху биологичното разнообразие и услугите, произтичащи от екосистемите

  • Направете оценка на търговските рискове и възможности, свързани с тези въздействия и зависимости

  • Разработете информационни системи за биологичното разнообразие и услугите, произтичащи от екосистемите, определете цели от вида SMART (Специфични/ Измерими/Подходящи/ Реалистични/Определени във времето), измерете и оценете показателите и докладвайте вашите резултати

  • Предприемете действия да избегнете, минимизирате и ограничите рисковете за биологичното разнообразие и услугите, произтичащи от екосистемите, включително компенсиране в натура („offsets“), когато е необходимо

  • Възползвайте се от новопоявяващите се стопански възможности в областта на биологичното разнообразие и услугите, свързани с екосистемите, като например понижена себестойност, нови продукти и нови пазари

  • Добавете към търговската стратегия и действията в областта на биологичното разнообразие и услугите, свързани с екосистемите, по-широки корпоративни инициативи за социална отговорност

  • Работете в сътрудничество с търговски партньори и заинтересовани страни в държавната администрация, неправителствените организации и гражданското общество, с цел подобряване на указанията и политиката относно биологичното разнообразие и произтичащите от екосистеми услуги.

Биологичното разнообразие е от полза за стопанската сфера

В доклада се прави изводът, че макар повечето от компаниите все още да разглеждат биологичното разнообразие повърхностно в своите фирмени доклади, нараства броят на осъзнаващите потенциалните ползи. Биологичното разнообразие и произтичащите от екосистемите услуги предлагат възможности във всички сектори на стопанска дейност като тяхното интегриране може да доведе до значителна добавена стойност посредством гарантиране на устойчивото развитие на веригите за доставка, създаване на нови продукти, създаване и проникване на нови пазари и привличане на нови клиенти.

Политиките за управление на биологичното разнообразие и рисковете за екосистемите могат също така да помогнат за откриването на нови търговски възможности, като например понижаване на разходите за суровини чрез повишена ефективност на използване на ресурсите, разработване и предлагане на технологии с понижено въздействие върху околната среда, управлението и разработването на проекти за намаляване на „екологичните отпечатъци“ и предоставяне на професионални услуги за оценка на риска и управление/адаптиране.

Оценките, направени от PricewaterhouseCoopers, за „свързаните с устойчивото развитие глобални възможности за стопанска дейност в областта на природните ресурси (включително енергетиката, горското стопанство, храните и селското стопанство, водите и рудите)“, прогнозират потенциален пазар в рамките на 2 до 6 трилиона долара към 2050 г. (на база постоянни цени от 2008 г.). Приблизително половината от тази стойност представлява „допълнителни инвестиции в енергийния сектор, свързани с намаляване на емисиите на парникови газове.“ Пазарите, съответстващи на биологичното разнообразие и услугите, свързани с екосистемите, се разрастват, както се вижда от данните, събрани по проекта Ecosystem Marketplace на фирмата Forest Trends:

  • Пазарът на сертифицирани селскостопански продукти бе оценен на над 40 млрд. долара през 2008 г. и се очаква до 2020 г. да достигне 210 млрд. долара, като до 2050 г. може да достигне 900 млрд.

  • На плащанията за услуги, произтичащи от екосистемите, и по-точно за услуги, свързани с водите на екосистемите и управлението на водните басейни, през 2008 г. се падат само 5 млрд. долара, но се очаква до 2050 г. те да възлизат общо на над 30 млрд.

Контекстуална информация

Природните и свързаните с природата ресурси на планетата от отделния биологичен вид до екосистеми като горите, кораловите рифове, пресноводните водоеми и почвите намаляват с тревожни темпове. Намаляването на биологичното разнообразие струва всяка година милиони на световната икономика, което подкопава икономиките, стопанските перспективи и възможностите за борба с бедността.

TEEB Икономиката на екосистемите и биологичното разнообразие (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) е проект, финансиран от Европейската комисия и правителствата на Германия, Норвегия и Обединеното кралство, предназначен за създаване на икономическа рамка, която да послужи на икономиките за правенето на новаторски избор по отношение на политиката и въвеждането на промени с цел справяне с настоящата криза и влагането на повече „интелигентност” в методиката на управление на природните ресурси. TEEB ще публикува окончателен обобщаващ доклад преди срещата на Конвенцията за биологичното разнообразие в Нагоя, Япония, по-късно тази година.

За повече информация:

Докладът по проекта „TEEB за стопанската сфера“ е на разположение на адрес

http://www.teebweb.org/

Платформата на ЕС „Бизнес и биологично разнообразие:

http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/index_en.html


Side Bar