Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Bryssel den 13 juli 2010

Europeiska kommissionen föreslår ett system för företagsintern överföring av kvalificerad arbetskraft från länder utanför EU

Europeiska kommissionen föreslår ett nytt direktiv som ska underlätta för multinationella företag att temporärt överföra kvalificerad arbetskraft från tredjeländer från företag utanför EU till filialer eller dotterbolag i EU-länder.

Vi behöver en övergripande EU-strategi så att våra ekonomier kan få den arbetskraft som de behöver” sa Cecilia Malmström, kommissionär med ansvar för inrikes frågor. ”Multinationella företag som är verksamma i Europa behöver tillgång till rätt person med rätt kompetens vid rätt tidpunkt men sådan nyckelpersonal finns inte alltid att tillgå lokalt. Behovet för dessa företag att temporärt kunna överföra arbetstagare till och inom EU har ökat under de senaste åren. Personer som överförs företagsinternt för med sig specialistkunskaper och specialistkompetens till Europa, vilket i sin tur bidrar till att stärka den europeiska ekonomin och uppmuntra till ytterligare investeringar i medlemsstaterna.”

Personer som överförs företagsinternt är en mycket viktig kategori arbetstagare för EU:s ekonomi; de är ofta specialister och chefer som har specifik kunskap för det aktuella företaget och som man inte kunnat hitta ersättare för. Överföringen av kvalificerad personal till EU kan innebära möjligheter till ökade investeringar, effektivare ledning och ökad EU-export. Det kan också stärka konkurrenskraften för EU-enheter på marknader utanför EU och öka EU:s konkurrenskraft i allmänhet, vilket kan bidra till att målen i Europa 2020-strategin uppnås.

Det finns dock fortfarande hinder för sådan temporär migration. Företag utanför EU möts av en mängd olika regler och förfaranden när de vill sända nyckelpersonal till dotterbolag i de olika EU-länderna. Dessutom är förfarandena för att få arbetstillstånd i vissa EU-länder långsamma och invecklade, och det är svårt för den berörda personalen att röra sig mellan EU-länder.

Kommissionen förslår gemensamma regler för ett nytt förenklat förfarande (högst 30 dagar, kombinerat uppehålls- och arbetstillstånd) för en viss grupp högt specialiserad personal (chefer, specialister och traineer) från länder utanför EU.

Förslaget syftar också till att skapa mer attraktiva vistelsevillkor för sådan personal och deras familjer, och ett enklare system för överförd personal från länder utanför EU som underlättar deras rörlighet inom EU. Detta skulle kompletteras med en tydlig rättslig status med samma arbetsvillkor som för arbetstagare som utstationeras av EU-företag.

EU-länderna skulle fortsatt ha rätt att besluta om antalet överföringar och bestämmelser planeras som ska se till att överföringen förblir temporär (högst tre år för specialister och chefer, ett år för traineer).

Bakgrund

Huvuddragen i kommissionens vision för hur en gemensam strategi för laglig migration bör vidareutvecklas presenteras i den strategiska planen för laglig migration från 2005. Enligt denna skulle flera lagstiftningsförslag om arbetskraftsinvandring antas mellan 2007 och 2009.

Rådet antog EU:s blåkortsdirektiv om högkvalificerade migranter i maj 2009. Kommissionens förslag från 2007 om ett kombinerat arbets- och uppehållstillstånd för migranter och migranters rättigheter behandlas nu av de lagstiftande organen. De två nya lagstiftningsförslagen om säsongsarbetare och personer som överförs företagsinternt kompletterar detta paket.

Stockholmsprogrammet som Europeiska rådet antog i december 2009 stöder kommissionens handlingsplan från 2005 och manar till att en övergripande EU-policy för migration antas, vilket därför är ett av EU:s viktigaste mål.

Enligt Europa 2020-strategin kommer en välorganiserad politik för laglig migration att spela en viktig roll inte bara för att fylla luckor på arbetsmarknaden och göra EU mer konkurrenskraftigt utan kommer även att bidra till att åtgärda de problem med befolkningsutvecklingen som flertalet EU-länder redan står inför eller kommer att stå inför inom en snar framtid

Ytterligare information

Cecilia Malmströms webbsida, kommissionär för inrikesfrågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_sv.htm

Nyhetssidan för rättsliga och inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar