Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Bruselj, 13. julija 2010

Evropska komisija predlaga sistem za kvalificirane delavce iz tretjih držav, premeščene znotraj podjetja

Evropska komisija predlaga novo direktivo, ki bi multinacionalnim gospodarskim družbam olajšala začasno premestitev kvalificiranih delavcev iz tretjih držav iz podjetja izven EU v podružnice ali hčerinska podjetja v državah članicah EU.

„Potrebujemo evropski pristop k delovnim migracijam, ki bo našim gospodarstvom omogočal sprejemanje migrantov, ki jih potrebujejo,“ je dejala komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström. „Multinacionalne gospodarske družbe, ki poslujejo v Evropi, potrebujejo dostop do pravih ljudi s pravimi kvalifikacijami ob pravem času in takšno osebje ni vedno na voljo v lokalnem okolju. Potreba teh podjetij po možnosti začasnega premeščanja delavcev v in iz EU v zadnjih letih postaja vse bolj odločilna. Delavci, ki so tako premeščeni znotraj podjetij, v Evropo prinašajo strokovno znanje in spretnosti, ki krepijo Evropsko gospodarstvo in privabljajo nove naložbe v državah članicah.“

Znotraj podjetij premeščeni delavci so za gospodarstvo EU zelo pomembna kategorija. Običajno so strokovnjaki in vodstveni delavci z zaželenim znanjem, lastnim posameznemu podjetju, za katere ni mogoče najti zamenjave. Premestitev teh kvalificiranih delavcev v EU lahko okrepi naložbene tokove in učinkovitost upravljanja, poveča izvoz EU ter izboljša konkurenčnost podjetij EU na trgih drugih celin in konkurenčnost celotne Unije. Vse to bi lahko pripomoglo k izpolnitvi ciljev strategije Evropa 2020.

Vendar pa še vedno obstajajo ovire za takšne začasne migracije. Podjetja zunaj EU se morajo podrediti vrsti različnih pravil in postopkov, ko se odločajo za premestitev ključnega osebja v svoja hčerinska podjetja v drugih državah članicah. Poleg tega so v nekaterih državah članicah EU postopki za pridobivanje delovnih dovoljenj počasni in zapleteni, premeščanje znotraj podjetij pa je težavno, če gre za selitev iz ene države članice v drugo.

Komisija predlaga uvedbo skupnih pravil za nov skrajšan postopek za vstop (v roku 30 dni, združeno dovoljenje za prebivanje in delo) za ciljno skupino visoko specializiranega osebja („vodstveni delavec“, „strokovnjak“ in „diplomirani pripravnik“) iz držav, ki niso članice EU.

Cilj predloga je tudi ureditev privlačnejših pogojev za prebivanje takšnega osebja in njihovih družin ter preprostejši sistem za premeščence iz tretjih držav, ki bo olajšal njihovo mobilnost znotraj EU. To bi dopolnil jasen pravni status, ki bi vključeval tudi enake delovne pogoje kot veljajo za delavce, ki jih napoti podjetje iz EU.

Države članice EU bi ohranile pristojnost za odločanje o številu premeščencev. Predvidene so tudi določbe, ki bi zagotovile začasnost migracij (največ 3 leta za strokovnjake in vodstvene delavce oziroma 1 leto za diplomirane pripravnike).

Ozadje

V Načrtu politike zakonitega priseljevanja iz leta 2005 je začrtana vizija Komisije o nadaljnjem razvoju skupne politike zakonitega priseljevanja. V njem je predvideno sprejetje več zakonodajnih predlogov o priseljevanju delavcev v obdobju 2007–2009.

Maja 2009 je Svet sprejel direktivo o modri karti EU za visokokvalificirane delavce. Predlog Komisije iz leta 2007 o enotnem dovoljenju za prebivanje in delo ter pravicah migrantov trenutno obravnavajo sozakonodajalci. Ta paket dopolnjujeta dva nova zakonodajna predloga o sezonskih delavcih in osebah, premeščenih znotraj njihovega podjetja.

Stockholmski program, ki ga je Evropski svet sprejel decembra 2009, podpira akcijski načrt Komisije iz leta 2005 in poziva k sprejetju skupne evropske politike o migracijah, ki je tako uvrščena med ključne cilje Evropske unije.

V strategiji Evropa 2020 je zapisano, da bo dobro urejena politika zakonitega priseljevanja pripomogla ne le k odpravljanju pomanjkanja delovne sile in krepitvi konkurenčnosti EU, ampak bo poleg tega olajšala tudi obravnavo demografskih izzivov, s katerimi se večina držav članic že sooča ali pa se bodo z njimi soočale v bližnji prihodnosti.

Več informacij

Spletna stran komisarke za notranje zadeve Cecilie Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Novinarsko središče – pravosodje in notranje zadeve:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

MEMO/10/324


Side Bar