Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

V Bruseli, 13. júla 2010

Európska komisia navrhuje plán na vnútropodnikový dočasný presun kvalifikovaných pracovníkov pochádzajúcich mimo EÚ

Európska komisia navrhuje novú smernicu, ktorej cieľom je uľahčiť nadnárodným spoločnostiam dočasný presun kvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú štátnu príslušnosť tretích krajín, zo spoločnosti so sídlom mimo EÚ do pobočiek alebo dcérskych spoločností v členských štátoch EÚ.

„Potrebujeme európsky prístup v oblasti migrácie pracovnej sily, ktorý umožní našim ekonomikám prijať potrebných migrantov“, uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka pre vnútorné záležitosti. „Nadnárodné spoločnosti pôsobiace v Európe potrebujú prístup k správnym ľuďom so správnym zručnosťami v správnom čase, ale tento kľúčový personál nie je vždy k dispozícii na miestnej úrovni. V posledných rokoch je čoraz dôležitejšou potrebou zabezpečiť pre tieto spoločnosti možnosť dočasného presunu pracovníkov do EÚ a v rámci nej. Títo vnútropodnikovo presunutí pracovníci prinášajú so sebou osobitné znalosti a zručnosti do Európy, ktoré prispievajú k posilneniu európskej ekonomiky a prilákaniu ďalších investícií v členských štátoch.“

Vnútropodnikovo presunutí pracovníci sú veľmi významnou kategóriou zamestnancov pre ekonomiku EÚ: sú spravidla špecialistami a manažérmi, za ktorých nie je možné nájsť náhradu a ktorí majú špecifické znalosti, ktoré spoločnosť požaduje. Presunutie týchto kvalifikovaných zamestnancov do EÚ so sebou prináša potenciál zväčšiť investičné toky, posilniť efektivitu riadenia, rozšíriť vývoz z EÚ a zvýšiť konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov EÚ na zahraničných trhoch EÚ ako aj konkurencieschopnosť Únie ako celku, čo môže napomôcť k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.

Prekážky pre dočasnú migráciu však pretrvávajú. Podniky mimo EÚ, ktoré chcú vyslať kľúčových zamestnancov do svojich dcérskych spoločností v rôznych štátoch EÚ, narážajú na veľké množstvo rôznych pravidiel a postupov. Okrem toho sú v niektorých krajinách EÚ postupy pri získavaní pracovného povolenia zdĺhavé či komplikované a osoby presunuté v rámci spoločnosti sa stretávajú s ťažkosťami pri sťahovaní medzi členskými štátmi.

Komisia navrhuje vytvorenie spoločného súboru pravidiel pre zrýchlený vstupný postup (30 denná lehota, kombinované povolenie pre pobyt a prácu) pre cieľovú skupinu vysokošpecializovaných zamestnancov z tretích krajín (manažéri, špecialisti a absolventi vysokých škôl zúčastňujúcich sa odbornej prípravy).

Cieľom návrhu je tiež vytvoriť pre týchto zamestnancov a ich rodiny atraktívnejšie podmienky na pobyt a zaviesť pre presunuté osoby z tretích krajín jednoduchší systém, ktorý by uľahčoval ich mobilitu v rámci EÚ. Toto by dopĺňal jasný právny status vrátane rovnakých pracovných podmienok ako majú pracovníci vyslaní spoločnosťou z EÚ.

O počte presunutých osôb by naďalej boli oprávnené rozhodovať členské štáty EÚ a na zabezpečenie dočasného charakteru migrácie sa predpokladajú obmedzujúce ustanovenia (najviac 3 roky pre špecialistov a manažérov, 1 rok pre absolventov vysokých škôl zúčastňujúcich sa odbornej prípravy).

Kontext

Plán politiky v oblasti legálnej migrácie z roku 2005 načrtáva víziu Komisie v oblasti ďalšieho rozvoja spoločnej politiky v oblasti legálnej migrácie a obsahuje časový plán prijatia niekoľkých legislatívnych návrhov o prisťahovalectve za účelom zamestnania (v rokoch 2007-2009).

Rada prijala v máji 2009 smernicu EÚ o modrej karte týkajúcu sa migrácie vysokokvalifikovaných pracovných síl. Návrh Komisie z roku 2007 o jednotnom povolení k práci a pobytu ako aj právach migrantov posudzujú v súčasnosti spolutvorcovia právnych predpisov. Tento balík dopĺňajú dva nové legislatívne návrhy o sezónnych pracovníkoch a osobách presunutých v rámci ich spoločnosti.

Štokholmský program prijatý Európskou radou v decembri 2009 potvrdil akčný plán Komisie z roku 2005 a vyzýva k prijatiu všeobecnej európskej migračnej politiky, ktorá je z tohto dôvodu pre Európsku úniu prvoradým cieľom.

Podľa stratégie Európa 2020 bude dobre riadená politika v oblasti legálneho prisťahovalectva zohrávať významnú úlohu nielen pri dopĺňaní pracovných síl a zvyšovaní konkurencieschopnosti EÚ, ale aj pri riešení demografických problémov, ktorým čelí či v blízkej budúcnosti bude čeliť väčšina členských štátov.

Ďalšie informácie

Domovská stránka komisárky pre vnútorné záležitosti Cecilie Malmströmovej:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Informačné centrum spravodlivosti a vnútorných vecí:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar