Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Bruksela, dnia 13 lipca 2010 r.

Komisja Europejska przedstawia przepisy dotyczące przenoszenia wewnątrz przedsiębiorstwa pracowników wykwalifikowanych spoza UE

Komisja Europejska przedstawiła wniosek nowej dyrektywy, której celem jest ułatwienie przedsiębiorstwom wielonarodowym tymczasowego przenoszenia pracowników wykwalifikowanych pochodzących z państw trzecich z przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza UE do oddziałów lub spółek zależnych w państwach członkowskich.

„Potrzebujemy europejskiego podejścia do migracji zarobkowej, umożliwiającego naszym gospodarkom pozyskanie migrantów, których potrzebują”, oświadczyła Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych. „Międzynarodowe przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w Europie, potrzebują dostępu do odpowiednich ludzi o właściwych umiejętnościach, w odpowiednim momencie, jednak tego typu kluczowi pracownicy nie zawsze są dostępni na miejscu. Potrzeba możliwości tymczasowego przenoszenia pracowników do UE i poza jej granice zyskała ostatnio na znaczeniu. Pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa wnoszą do Europy wiedzę specjalistyczną i umiejętności, co z kolei przyczynia się do wzmocnienia gospodarki europejskiej i przyciągnięcia dalszych inwestycji w państwach członkowskich.”

Pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa są kategorią pracowników o bardzo dużym znaczeniu dla gospodarki europejskiej: są to zwykle specjaliści i kadra kierownicza, którzy dysponują wiedzą poszukiwaną w przedsiębiorstwie i są nie do zastąpienia. Przeniesienie takich wykwalifikowanych pracowników do UE może przyczynić się do zwiększenia przepływu inwestycji, zwiększenia skuteczności zarządzania, eksportu UE oraz konkurencyjności podmiotów UE na rynkach zagranicznych, jak również konkurencyjności Unii jako całości, co z kolei mogłoby pomóc w osiągnięciu celów strategii „Europa 2020”.

Wciąż jednak istnieją bariery ograniczające tego rodzaju migrację tymczasową. Przedsiębiorstwa spoza UE, które chcą wysłać swój kluczowy personel do spółek zależnych w różnych państwach członkowskich UE, muszą się zmierzyć z licznymi różnymi zasadami i procedurami. Ponadto procedury uzyskiwania pozwoleń na pracę w niektórych państwach UE są długotrwałe i złożone, a pracownicy przenoszeni wewnątrz przedsiębiorstwa napotykają trudności w przemieszczaniu się między państwami członkowskimi.

Komisja proponuje utworzenie wspólnego zestawu zasad dotyczących przyspieszonej procedury wjazdu (trzydziestodniowy termin, łączone pozwolenie na pobyt i pracę) dla określonej grupy wysoko wyspecjalizowanego personelu (kadra kierownicza, specjaliści i absolwenci odbywający staż) z krajów spoza UE.

Wniosek ma na celu również wprowadzenie bardziej korzystnych warunków pobytu dla takich pracowników i ich rodzin oraz prostszego systemu dla pracowników spoza UE przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, który ułatwiłby ich mobilność wewnątrz UE. Dodatkowo pracownikom tym zapewniono by jasny status prawny, uwzględniający warunki pracy identyczne z przysługującymi pracownikom zatrudnianym przez przedsiębiorstwo z siedzibą w UE.

Państwa członkowskie UE w dalszym ciągu decydowałyby o liczbie przenoszonych pracowników, a przepisy gwarantowałyby tymczasowy charakter migracji (maksymalnie 3 lata w przypadku specjalistów i kadry kierowniczej, rok w przypadku absolwentów odbywających staż).

Informacje dodatkowe

W Planie polityki w dziedzinie legalnej migracji z 2005 r. przedstawiono wizję Komisji na temat dalszego rozwoju wspólnej polityki w dziedzinie legalnej migracji. W planie przewidziano przyjęcie w latach 2007–2009 kilku wniosków legislacyjnych dotyczących imigracji zarobkowej.

W maju 2009 r. Rada przyjęła dyrektywę w sprawie unijnej niebieskiej karty dotyczącą migracji wysoko wykwalifikowanych pracowników. Wniosek Komisji z 2007 r. dotyczący jednego pozwolenia na pracę i pobyt oraz praw migrantów jest obecnie omawiany przez pozostałych uczestników procesu prawodawczego. Dwa nowe wnioski legislacyjne dotyczące pracowników sezonowych i pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, stanowią dopełnienie tego pakietu legislacyjnego.

W programie sztokholmskim przyjętym przez Radę Europejską w grudniu 2009 r. poparto plan działania Komisji z 2005 r. i wezwano do przyjęcia powszechnej polityki europejskiej w sprawie migracji, nadając jej tym samym rangę jednego z najważniejszych celów Unii Europejskiej.

W Strategii „Europa 2020” uznano, że dobrze zorganizowana polityka legalnej imigracji odegra rolę nie tylko w uzupełnieniu niedoborów na rynkach pracy oraz w zwiększeniu konkurencyjności UE, ale także ułatwi stawienie czoła wyzwaniom demograficznym, z którymi boryka się, lub z którymi zetknie się w niedalekiej przyszłości większość państw członkowskich UE.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa komisarz do spraw wewnętrznych Cecilii Malmström

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Portal informacyjny w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar