Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Brussel, 13 juli 2010

Europese Commissie stelt regeling voor tijdelijke overplaatsing binnen een onderneming van hoogopgeleide werknemers uit derde landen voor

De Europese Commissie stelt een nieuwe richtlijn voor die het voor multinationale ondernemingen gemakkelijker moet maken hoogopgeleide werknemers uit derde landen tijdelijk over te plaatsen van een buiten de EU gevestigde onderneming naar filialen of dochterondernemingen in EU‑lidstaten.

"We hebben behoefte aan een Europese aanpak van arbeidsmigratie die het onze economieën mogelijk maakt de migranten te ontvangen die ze nodig hebben", aldus Cecilia Malmström, Commissaris voor Binnenlandse Zaken. "Multinationale ondernemingen die actief zijn in Europa hebben toegang tot de juiste mensen nodig, met de juiste vaardigheden en op het juiste moment, maar dergelijke personeelsleden met een sleutelpositie zijn niet altijd op de lokale arbeidsmarkt voorhanden. De afgelopen jaren is het voor die ondernemingen steeds belangrijker geworden om tijdelijk werknemers naar en binnen de EU te kunnen overplaatsen. Die binnen een onderneming overgeplaatste personen brengen gespecialiseerde kennis en vaardigheden naar Europa, wat de Europese economie helpt te versterken en verdere investeringen in lidstaten aantrekt."

Binnen een onderneming overgeplaatste personen zijn een categorie werknemers die van cruciaal belang is voor de EU-economie: het betreft meestal specialisten en leidinggevenden in het bezit van veelgevraagde ondernemingsspecifieke kennis, voor wie geen vervangers konden worden gevonden. De overplaatsing van die gekwalificeerde werknemers naar de EU kan de investeringsstromen bevorderen, het management doeltreffender maken, de EU-export doen toenemen, en het concurrentievermogen van EU-entiteiten op overzeese markten en dat van de gehele Unie versterken; dat zou kunnen helpen om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie te bereiken.

Er bestaan echter nog steeds belemmeringen voor dergelijke tijdelijke migraties. Ondernemingen die personeel met een sleutelpositie naar dochterondernemingen in de verschillende EU-lidstaten willen zenden, worden geconfronteerd met zeer uiteenlopende regels en procedures. Bovendien zijn de procedures om arbeidsvergunningen te krijgen in sommige EU-landen tijdrovend en complex en ondervinden binnen een onderneming overgeplaatste personen moeilijkheden wanneer ze zich van de ene lidstaat naar de andere verplaatsen.

De Commissie presenteert gemeenschappelijke regels voor een nieuwe versnelde toegangsprocedure (termijn van dertig dagen, gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning) voor een doelgroep van zeer gespecialiseerd personeel ('leidinggevende', 'specialist' en 'afgestudeerde stagiair') uit niet-EU-landen.

Voor dergelijke werknemers en hun gezinsleden moeten ook aantrekkelijker verblijfsvoorwaarden gelden en het moet voor hen eenvoudiger worden gemaakt zich binnen de EU te verplaatsen. Daarnaast moeten zij een duidelijke rechtspositie krijgen, met dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor door een EU-onderneming ter beschikking gestelde werknemers.

De EU-lidstaten zouden bevoegd blijven om te beslissen over het aantal overgeplaatste personen, en er zijn bepalingen vastgesteld om het tijdelijke karakter van de migraties (maximaal drie jaar voor specialisten en leidinggevenden, een jaar voor afgestudeerde stagiairs) te waarborgen.

Achtergrond

In het Beleidsplan legale migratie van 2005 zet de Commissie haar visie uiteen op de verdere ontwikkeling van het gemeenschappelijk beleid inzake legale migratie. Overeenkomstig dit plan zouden tussen 2007 en 2009 meerdere wetgevingsvoorstellen over arbeidsmigratie moeten worden aangenomen.

De Raad keurde in mei 2009 de blauwekaartrichtlijn over migratie van hoogopgeleiden goed. Het voorstel van de Commissie van 2007 over een gecombineerde vergunning voor verblijf en werk en rechten voor migranten wordt momenteel door de medewetgevers behandeld. De twee nieuwe wetgevingsvoorstellen over seizoenarbeiders en binnen een onderneming overgeplaatste werknemers vervolledigen dat pakket.

Het in december 2009 door de Europese Raad goedgekeurde programma van Stockholm bekrachtigt het Actieplan van de Commissie van 2005 en roept op tot de ontwikkeling van een integraal Europees immigratiebeleid, dat derhalve een hoofddoelstelling van de Europese Unie is.

De Europa 2020-strategie ziet een rol weggelegd voor een goed georganiseerd beleid voor wettelijke immigratie, niet alleen om tekorten op de arbeidsmarkt weg te werken en het concurrentievermogen van de EU te versterken, maar ook om de demografische uitdagingen het hoofd te bieden waarmee de meeste lidstaten worden geconfronteerd of in de nabije toekomst zullen worden geconfronteerd.

Voor meer informatie

Homepage van Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Newsroom Justitie en Binnenlandse Zaken:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar