Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Briselē, 2010. gada 13. jūlijā

Eiropas Komisija ierosina shēmu trešo valstu kvalificētu darbinieku pagaidu pārcelšanai uzņēmuma ietvaros

Eiropas Komisija ierosina jaunu direktīvu, kuras mērķis ir atvieglot starptautiskiem uzņēmumiem uz laiku pārcelt kvalificētus darbiniekus, kas ir trešo valstu valstspiederīgie, no uzņēmuma, kas atrodas ārpus ES, uz tā filiālēm vai meitasuzņēmumiem ES dalībvalstīs.

“Mums ir vajadzīga tāda Eiropas pieeja darbaspēka migrācijai, kas ļauj mūsu tautsaimniecībai uzņemt vajadzīgos migrantus”, teica iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma. “Starptautiskiem uzņēmumiem, kuri darbojas Eiropā, ir vajadzīga piekļuve pareizajiem cilvēkiem, kuriem ir pareizās prasmes, un tā ir vajadzīga pareizajā laikā, bet šādi galvenie darbinieki ne vienmēr ir pieejami uz vietas. Pēdējos gados arvien svarīgāka ir kļuvusi šo uzņēmumu vajadzība uz laiku pārcelt darbiniekus uz ES un tās teritorijā. Šie uzņēmuma ietvaros pārceltie darbinieki ienes Eiropā speciālas zināšanas un prasmes, un tas savukārt veicina Eiropas ekonomikas nostiprināšanu un papildu ieguldījumu piesaisti dalībvalstīs.”

Uzņēmuma ietvaros pārceltie darbinieki ir ES ekonomikai ļoti svarīga darbinieku kategorija ‑ parasti tie ir speciālisti un vadītāji, kuriem piemīt ļoti pieprasītas un uzņēmumam raksturīgas zināšanas un kuriem nav iespējams atrast aizvietotājus. Šādu kvalificētu darbinieku pārcelšana uz ES var palielināt ieguldījumu pieplūdumu, pastiprināt vadības efektivitāti, izvērst ES eksportu un palielināt ES uzņēmumu konkurētspēju ārvalstu tirgos, kā arī vairot Savienības konkurētspēju kopumā, kas varētu veicināt stratēģijas “Eiropa 2020“ mērķu sasniegšanu.

Tomēr vēl ir saglabājušies šķēršļi šādai pagaidu migrācijai. Uzņēmumi, kas atrodas ārpus ES, kad tie vēlas nosūtīt galvenos darbiniekus uz saviem meitasuzņēmumiem dažādās ES valstīs, saskaras ar daudziem un dažādiem noteikumiem un procedūrām. Turklāt dažās ES valstīs darba atļauju izsniegšana norit lēni un sarežģīti, un uzņēmuma ietvaros pārceltajiem darbiniekiem ir grūti pārvietoties starp dalībvalstīm.

Komisija ierosina radīt vienotu noteikumu kopumu, lai izveidotu jaunu, paātrinātu ieceļošanas procedūru (ilgākais 30 dienas, vienota uzturēšanās/darba atļauja) augsti kvalificētu darbinieku mērķa grupai (“vadītāji“, speciālisti“ un “diplomēti praktikanti“) no trešām valstīm.

Priekšlikuma mērķis arī ir noteikt šiem darbiniekiem un viņu ģimenēm pievilcīgākus uzturēšanās nosacījumus un mazāk sarežģītu sistēmu uzņēmuma ietvaros pārceltajiem trešo valstu darbiniekiem, lai atvieglotu viņu mobilitāti ES. Tas tiktu papildināts ar skaidri noteiktu juridisko statusu, kas ietver tādus pašus darba nosacījumus kā darbiniekiem, ko norīko ES uzņēmumi.

Lēmums par uzņēmuma ietvaros pārcelto darbinieku skaitu joprojām būtu ES dalībvalstu kompetencē, un ir paredzēti noteikumi, lai nodrošinātu migrācijas pagaidu raksturu (vadītājiem un speciālistiem ilgākais līdz trim gadiem, bet diplomētiem praktikantiem ilgākais līdz vienam gadam).

Priekšvēsture

Legālās migrācijas politikas plānā, ko pieņēma 2005. gadā, ir uzsvērts Komisijas skatījums attiecībā uz to, kā būtu turpmāk jāattīsta kopīgā migrācijas politika. Tajā ir plānots no 2007. līdz 2009. gadam pieņemt vairākus tiesību aktu priekšlikumus par darbaspēka migrāciju.

Padome 2009. gada maijā pieņēma ES zilās kartes direktīvu par augsti kvalificēta darbaspēka migrāciju. Likumdevēji pašlaik izskata Komisijas 2007. gada priekšlikumu par vienotu darba un uzturēšanās atļauju un migrantu tiesībām. Divi jaunie tiesību aktu priekšlikumi par sezonas darbiniekiem un uzņēmuma ietvaros pārceltiem darbiniekiem papildina šo dokumentu kopumu.

Stokholmas programmā, ko Eiropadome pieņēma 2009. gada decembrī, ir apstiprināts Komisijas 2005. gada rīcības plāns un izteikts aicinājums pieņemt vispārīgu Eiropas politiku par migrāciju, tāpēc tas ir svarīgs Eiropas Savienības mērķis.

Stratēģijā "Eiropa 2020" pausts viedoklis, ka labi organizētai legālās imigrācijas politikai būs nozīmīga loma ne tikai darbaspēka deficīta novēršanā un ES konkurētspējas palielināšanā, bet arī demogrāfisko problēmu risināšanā, ar kurām saskaras vai tuvākajā nākotnē saskarsies lielākā daļa dalībvalstu.

Papildu informācija

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Tieslietu un iekšlietu jomas ziņas

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

MEMO/10/324


Side Bar