Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/931

Briuselis, 2010 m. liepos 13 d.

Europos Komisija siūlo ES nepriklausančių šalių kvalifikuotų darbuotojų laikino perkėlimo bendrovių viduje tvarką

Europos Komisija teikia naujos direktyvos pasiūlymą, kuriuo siekia sudaryti geresnes sąlygas tarptautinėms bendrovėms laikinai perkelti kvalifikuotus trečiųjų šalių darbuotojus iš bendrovių, esančių ES nepriklausančioje šalyse, į tų bendrovių padalinius ar patronuojamąsias įmones ES valstybėse narėse.

„Mums reikia europinės darbo jėgos migracijos strategijos, kuria mūsų ūkio subjektams būtų sudarytos galimybės priimti migrantus, kurių jiems reikia – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström. – Europoje veikiančioms tarptautinėms bendrovėms tinkamu metu reikia tinkamos kvalifikacijos darbuotojų, tačiau ne visada tokių svarbių darbuotojų galima rasti vietos rinkoje. Pastaraisiais metais tokioms bendrovėms vis svarbesnė yra galimybė laikinai perkelti darbuotojus į ES ar jos viduje. Tokie bendrovių viduje perkeliami darbuotojai, turintys specialių žinių bei įgūdžių, atvykdami į Europą padeda stiprinti Europos ekonomiką ir pritraukti daugiau investicijų valstybėse narėse.“

Bendrovių viduje perkeliami darbuotojai yra labai svarbi darbuotojų kategorija ES ekonomikai; paprastai, tokie darbuotojai yra specialių įmonei reikalingų žinių turintys specialistai ir vadovai, kurių neįmanoma pakeisti kitais darbuotojais. Tokie į ES perkeliami kvalifikuoti darbuotojai gali padidinti investicijų srautą, valdymo veiksmingumą, ES eksportą, ES įmonių konkurencingumą užsienio rinkose ir, apskritai, Sąjungos konkurencingumą, taigi, padėti pasiekti strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Tačiau tokia laikinosios migracijos sistema tebeturi trūkumų. ES nepriklausančiose šalyse esančios bendrovės, norėdamos perkelti svarbius darbuotojus į įvairiose ES valstybėse narėse esančias patronuojamąsias įmones, turi laikytis daugybės taisyklių ir procedūrų. Be to, darbo leidimų išdavimo tvarka kai kuriose ES šalyse yra lėta ir sudėtinga, todėl bendrovių viduje perkeliami darbuotojai, keldamiesi iš vienos valstybės narės į kitą, patiria sunkumų.

Komisija siūlo sukurti bendras naujos sparčios ES nepriklausančių šalių aukštos kvalifikacijos darbuotojų (vadovų, specialistų ir aukštąjį išsilavinimą turinčių stažuotojų) atvykimo tvarkos taisykles (30 dienų terminas, vienas leidimas gyventi ir dirbti).

Pasiūlymu taip pat siekiama sudaryti palankesnes tokių darbuotojų ir jų šeimos narių gyvenimo sąlygas ir nustatyti paprastesnę perkeliamų ES nepriklausančių šalių darbuotojų judėjimo ES tvarką. Be to, būtų nustatytas aiškus teisinis statusas, įskaitant tokias pačias darbo sąlygas kaip ir ES bendrovių darbuotojų.

ES valstybės narės toliau pačios spręstų dėl perkeliamų darbuotojų skaičiaus, be to, nustatoma, kad tokia migracija būtų laikina (3 metai – specialistams ir vadovams, 1 metai – aukštąjį išsilavinimą turintiems stažuotojams).

Pagrindinė informacija

2005 m. Teisėtos migracijos politikos plane išdėstyta Komisijos vizija dėl tolesnės bendros teisėtos migracijos politikos raidos. Šiame plane 2007–2009 m. numatyta priimti kelis su darbo jėgos imigracija susijusius teisės aktų pasiūlymus.

2009 m. gegužės mėn. Taryba priėmė ES mėlynosios kortelės direktyvą dėl aukštos kvalifikacijos darbuotojų migracijos. 2007 m. Komisijos pasiūlymą dėl vieno leidimo gyventi ir dirbti ir migrantų teisių šiuo metu svarsto teisės aktų leidėjai. Šį paketą papildo du nauji teisės aktų pasiūlymai dėl sezoninių darbuotojų ir bendrovių viduje perkeliamų darbuotojų.

2009 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos priimtoje Stokholmo programoje remiamas Komisijos 2005 m. veiksmų planas ir raginama priimti bendrą Europos migracijos politiką, taigi, tai yra vienas svarbiausių Europos Sąjungos tikslų.

Strategijoje „Europa 2020“ nustatyta, kad gerai organizuota teisėtos imigracijos politika bus svarbi ne tik mažinant darbo jėgos trūkumą ir didinant ES konkurencingumą, bet ir sprendžiant demografines problemas, kurias jau patiria ar artimiausiu metu patirs dauguma valstybių narių.

Papildoma informacija

Už vidaus reikalus atsakingos Europos Komisijos narės Cecilijos Malmström svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010–2014/malmstrom/welcome/default_en.htm.

Teisingumo ir vidaus reikalų naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm.

MEMO/10/324


Side Bar